1. Rätt att få ersättning från a-kassan över huvud taget

För att få pengar från a-kassan måste du visa att du har förankring på arbetsmarknaden. Det brukar kallas ”arbetsvillkoret”, skriver Arbetet.

Hittills har du behövt visa att du har jobbat minst 80 timmar per månad under sex månader (det motsvarar ungefär halvtid). Med de nya reglerna sänks kravet till 60 timmar per månad , alltså något mindre än halvtid.

De sex månaderna behöver inte vara sammanhängande, men de måste precis som tidigare ligga inom en tolvmånadersperiod bakåt i tiden. Du kan alltså skrapa ihop dina sex månader genom att arbeta minst 60 timmar under exempelvis november, december och januari, och därefter under april, maj och juni påföljande år.

Vid sidan av huvudregeln ovan finns ett alternativt sätt att få rätt till ersättning. Det alternativa villkoret har varit ”sammanlagt minst 480 timmars arbete under sex sammanhängande månader”. 

Det alternativa villkoret har underlättat för dem som har oregelbundet arbete, till exempel 125 timmars arbete en månad men bara 55 timmar nästa månad. 

Arbetet har dock inte fått vara hur oregelbundet som helst: Var och en av de sex månaderna har behövt innehålla minst 50 arbetstimmar för att räknas.

Nu mildras ”alternativregeln”. Du behöver arbeta sammanlagt 420 timmar under en sexmånadersperiod, och varje månad måste innehålla minst 40 timmar för att den ska räknas.

2. Rätt för att få inkomstrelaterad ersättning

Om du har arbetat tillräckligt mycket för att få ersättning och dessutom är medlem i en a-kassa kan du få högre ersättning än om du inte är medlem. Den högre ersättningen kallas ”inkomstrelaterad” eftersom den bygger på hur mycket du har tjänat.

Hittills har det krävts att du har varit medlem i en a-kassa i tolv månader för att du ska få rätt till inkomstrelaterad ersättning (samt att det är under dessa tolv månader som du uppfyller arbetsvillkoret i punkt 1). 

Men från och med mars räknas varje månad då du är medlem i a-kassan som fyra månader. På så sätt går det betydligt snabbare att skrapa ihop tolv månaders medlemskap.

Det spelar ingen roll vilket datum i månaden du blir medlem i en a-kassa, hela månaden räknas ändå. Du som går med i a-kassan i dag den 31 mars kan alltså samla ihop tolv månaders medlemskap redan i maj i år.

3. Ersättningens storlek – grundbeloppet

Om du har arbetat tillräckligt mycket för att få ersättning (se punkt 1) men inte har varit medlem i en a-kassa i tolv månader kan du få ersättning med ett så kallat grundbelopp.

Grundbeloppet har varit 365 kronor per ersättningsdag för den som blir arbetslös efter att ha jobbat heltid (har du jobbat deltid minskar grundbeloppet proportionellt). Från och med 13 april höjs grundbeloppet  till 510 kronor per ersättningsdag.

Ersättningen från a-kassan beräknas betalas bara för de dagar du skulle ha arbetat om du inte hade blivit arbetslös, i normalfallet måndag – fredag varje vecka. 

I genomsnitt går det 22 arbetsdagar på en månad. Du som får grundbeloppet kan därmed få som mest 11 220 kronor i månaden med de nya reglerna, mot tidigare 8 030 kronor.

4. Ersättningens storlek – inkomstrelaterad ersättning

Om du har arbetat tillräckligt mycket för att få ersättning och dessutom varit medlem i en a-kassa i tolv månader (se punkt 1 och 2) kan du få inkomstrelaterad ersättning. Den är i princip 80 procent av den inkomst du hade när du arbetade. Men det gäller bara inkomster upp till en viss gräns.

Gränsen har satts genom att den högsta ersättningen från a-kassan har varit 910 kronor per ersättningsdag (det gäller under dina första 100 dagar som arbetslös). Räknar vi med 22 ersättningsdagar per månad har du därmed kunnat få upp till 20 020 kronor i månaden i ersättning före skatt.

Den 13 april höjs den högsta dagpenningen från 910 till 1 200 kronor. Därmed kan du få upp till 26 400 kronor i månaden i ersättning före skatt.

Efter 100 dagar med ersättning från a-kassan (ungefär fyra och en halv månad) minskar dagpenningen till högst 760 kronor per dag. Det beloppet vill regeringen inte ändra. Inkomsten faller med andra ord drastiskt när de 100 första dagarna tar slut.

5. Det här är oklart

A-kassorna har ännu inte fått veta några detaljer om de nya reglerna. På ett par viktiga punkter är läget oklart.

I dag gäller att du som får ersättning med grundbeloppet, och sedan (under det att du är arbetslös) når upp till tolv månaders medlemskap i en a-kassa inte direkt kan ”växla över” från grundbeloppet till inkomstrelaterad ersättning. 

Du måste först bryta din arbetslöshet och sedan bli arbetslös på nytt, en regel som Högsta förvaltningsdomstolen slagit fast i en vägledande dom från 2018. Det är inte klart om det kommer ändringar i lagen som gör att denna praxis inte längre ska gälla. Frågan ställs på sin spets då det nu kommer att gå snabbt att få ihop tolv månaders medlemskap.

För att du ska få inkomstrelaterad ersättning från a-kassan gäller i dag att du ska ha uppfyllt arbetsvillkoret under den tid du har varit medlem i en a-kassa. A-kassorna vet inte om det kravet fortfarande gäller.

Antag att du går med i a-kassan den 31 mars 2020. Du kommer då att få tillgodoräkna dig tolv månaders medlemskap vid utgången av maj 2020. 

Det är oklart om a-kassorna då ska anse att du var medlem redan hösten 2019 och januari-februari 2020, om det var under den tiden du uppfyllde arbetsvillkoret.


Artikeln är tidigare publicerad i tidningen Arbetet, som tillsammans med Elektrikern och fem andra tidningar ingår i LO Mediehus.

Länk: Här hittar du alla artiklar om det nya coronaviruset