Det alla sjukdomar har gemensamt är att det tar lång tid mellan exponering och sjukdom. I vissa fall uppemot 35-50 år.

Vi delar här in det i två kategorier, förekomst av sjukdom vid hög och låg exponering. Genomsnittet för hur lång tid det går mellan exponering och sjukdom anges, i förekommande fall, inom parentes.

Låg till mellanstor exponering kan resultera i följande sjukdomar:

Pleuraplack

Detta är en förtjockning av lungsäcken. Den kan ge upphov till lindrig lugnfunktionsnedsättning och innebär inte någon större risk att utveckla andra lugnsjukdomar.

Det är mer att se som ett kvitto på att man blivit utsatt för asbest. Konstaterade fall av pleuraplack kan berättiga ersättning från AFA.

Lungcancer (15-20 år)

Risken att få lungcancer förhöjs med 10-20 gånger om man är rökare. Mest vanligt är/var denna form för isolerare på skeppsvarv och underhållsarbetare i industrin.

Lungsäckscancer, Mesoteliom (35-50 år)

Denna form har en stark koppling till asbestexponering, cirka 100 nya fall per år i Sverige.

Rökning ger ingen ökad risk för insjuknad och det krävs förhållandevis låg exponering för att drabbas. Tillsammans med lugncancer har prognoserna förbättrats genom åren med nya behandlingar och rutiner.

Tjocktarmscancer

Har en svagare koppling till asbestexponering än de här ovan. Men det visar sig att det är mer vanligt bland arbetare som har blivit exponerade, att insjukna med tjocktarmscancer än övriga befolkningen.

Mellan- till hög exponering kan ge följande sjukdomar:

Asbestdammlunga (asbestos)

Detta drabbar bland annat de som har jobbat som isolerare på varv och varit utsatta för höga halter under en lång tid. Andnöd och hosta är några av symtomen och ger ökad stelhet i lungorna och minskad lugnvolym.

Det är relativt få som drabbas av denna sjukdom, då det sällan eller aldrig förekommer sådant arbete med hög exponering längre.

Sjukdomen har varit känt länge och ligger, sedan 60-talet, till grund för obligatoriska hälsoundersökningar vid arbeten med asbest.

Asbestpleurit (vatten i lungsäcken)

Godartad sjukdom som är relativt ovanligt. Den kommer vanligtvis under pågående exponering av höga halter.

Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL)

Detta är en sjukdom som främst förknippas med tobaksrökning. På senare år har det kommit en rad studier som tyder på att exponering för höga halter av främst oorganiskt damm, inklusive asbest, eller retande gaser kan ge en ökad risk för KOL, speciellt i kombination med tobaksrökning. KOL ger upphov till andnöd, främst i samband med ansträngning, och kan upptäckas i relativt tidigt skede med hjälp av lungfunktionsundersökning (spirometri).

Risken att drabbas är såklart beroende på dosen. Dosen mäts i mängden asbestfiber man inandats och under hur lång tid. Det finns hygieniska gränsvärden för arbete med asbest, men dessa gäller endast för utbildat personal.

Ska du jobba i miljöer där asbest förekommer, måste du ha en godkänd utbildning och adekvat skyddsutrustning. Vad som krävs för sådana arbeten, hittar du i Arbetsmiljöverkets föreskrifter 2006:1 Asbest

Är du osäker på någonting gällande detta, hör av dig till närmaste regionala Skyddsombud eller verksamhetskrets.