På kort tid har flera arbetsmiljöolyckor skett på grund av dammexplosioner.

Arbetsmiljöåklagare a Christer B. Jarlås på Riksenheten för miljö och arbetsmiljömål i Östersund utreder ett misstänkt arbetsmiljöbrott på Northvolt i Skellefteå.

Analyser som NFC, Polisens Nationella Forensiska Centrum gjort visar att damm som kunde explodera fanns där olyckan inträffade.

Christer Jarlås.
Arbetsmiljöåklagare Christer B. Jarlås.

–  Det syns på polisens bilder att det farit runt små bitar av glödhett aluminium i lokalen. Sådana små brännmärken finns på flera ställen, nästan som om någon skulle ha skjutit med hagelgevär, säger Christer B Jarlås.

Missat risken för dammexplosioner

Northvolt hade gjort en risk- och konsekvensanalys. Enligt den interna utredningen hade ett externt företag, som hör till landets främsta experter på just explosionrisker och dammexplosioner, anlitats, men inte sett risken för dammexplosioner på arbetsplatsen.

Att den förbises i risk- och konsekvensanalyser är vanligt, enligt Ken Nessvi, som är utbildad brandingenjör och senior säkerhetsrådgivare inom explosionsrisker.

Trots att det sker ungefär en dammexplosion i veckan i svenska industrimiljöer och en allvarlig dammexplosion varje dag i Europa är det en okänd fara för många.  

Ken Nessvi
Ken Nessvi

I Sverige inträffar många dammexplosioner i träindustrin eller i andra industrier med brännbart damm. Fint trädamm kan antända, till exempel i snickerifabriker eller energiverk som eldar med pellets.

– Men även vissa kemikalier och livsmedel, som socker och mjöl, och metaller är explosiva. Finfördelade metaller som aluminium och magnesium kan bilda väldigt explosiva dammoln, säger Ken Nessvi.

Uppgifter om risker

När det gäller arbete i explosionsfarlig miljö är arbetsgivaren skyldig att upprätta ett explosionsskyddsdokument. Det ska innehålla uppgifter om att explosionsriskerna har fastställts och bedömts. 

Men enligt Ken Nessvi känner alltför för få arbetstagare till det kravet och än mindre vad som står i dokumentet. 

– Det gäller att man internt på företagen också kommunicerar ut de här riskerna, säger han.

Ken Nessvi har sett flera exempel på företag som fyllt i ”not applicable”, ”inte applicerbart” under den punkt i risk- och konsekvensanalysen som behandlar brand och explosionsrisker.

– Sedan har det ändå visat sig att risken visst var applicerbar på den verksamheten.

Vikten av dammkunskap

Ken Nessvi understryker vikten av att skaffa sig kunskap om huruvida damm på arbetsplatsen är brännbara och uppvisar explosionsegenskaper.

Det uppskattas att cirka 70 procent av allt pulver som hanteras inom industrin är brännbara och kan orsaka dammexplosioner.

Det finns flera åtgärder att vidta för att minska risken för att det sker. Om du ser fotsteg i dammet är det för mycket damm. Städa bort damm uppe på balkar, kabelstegar och i ventilationskanaler.  

– Damm kan lätt ansamlas och virvla upp i ventilationskanaler och leda till stora sekundära dammexplosioner, säger Ken Nessvi. 

Arbetsmiljöverket: Jätteutmaning för företag

Arbetsmiljöverkets inspektör Camilla Adolfsson Hultgren, som var ansvarig inspektör efter en olycka i Nässjö i januari i år, konstaterar att företag som skickar ut elektriker på uppdrag över hela landet har en jätteutmaning i att säkerställa att personalen jobbar säkert.

– Vi brukar tipsa om att göra en enklare riskbedömning innan man påbörjar ett jobb. Fråga vilka säkerhetsrutiner det finns. Om det finns explosionsrisker ska du veta om dem.

Nässjö 30 januari 2024

En operatör på en arbetsplats i Nässjö slungades i väg av en dammexplosion som inträffade i en träspånscontainer. 

Mannen fördes till sjukhus med allvarliga brännskador.

Den 30 januari 2024 stod operatören vid dörrgaveln till en container som samlar upp sågspån efter en såg/fräsoperation av spånskivor. Då inträffade plötsligt en dammexplosion som var så kraftig att operatören slungades i väg. Operatören fick allvarliga brännskador i ansiktet och på armar, ben och överkropp. Han fördes med ambulans till intensivvård på Höglandssjukhuset i Eksjö.

Enligt arbetsgivarens beskrivning, som står i anmälan om olycksfall som skickades in till Arbetsmiljöverket, transporteras sågspånet med hjälp av luft från en maskin i produktionshallen. Luft/spån separeras i en cyklon utanför byggnaden och spånet blåses upp i containern med hjälp av en fläkt.

När Arbetsmiljöverket gjorde en inspektion på arbetsplatsen efter olyckan hittade inspektören 11 brister som företaget skulle åtgärda i sina riskanalyser och rutiner för att hantera explosionsrisker.

Företaget har nyligen meddelat Arbetsmiljöverket att bristerna har åtgärdats.

Bland annat har företaget nu gjort en riskbedömning av utrustningen i explosionsfarlig miljö med hjälp av en extern konsultfirma. Företaget har vidtagit flera andra åtgärder för att förhindra att en explosiv miljö antänds, gjort en zonklassning av det explosionsfarliga området och upprättat ett så kallat explosionsskyddsdokument.

Polisen gjorde en anmälan om misstänkt arbetsmiljöbrott, vållande till kroppsskada, efter att olyckan hade inträffat.

Skellefteå 4 november 2023

En man fick livshotande brännskador när han utsattes för en dammexplosion på batterifabriken Northvolt.

Han avled senare på sjukhus av sina skador.

Dammexplosionen inträffade den 4 november 2023 i samband med att den 25-årige underhållsteknikern skulle rengöra ett partikelfilter på en dammuppsamlare.

Underhållsteknikern, som var anställd på Northvolt Ett AB, fördes efter explosionen till sjukhus med omfattande brännskador. Den 15 december 2023 avled mannen till följd av sina skador.

Arbetsmiljöverket har polisanmält arbetsplatsolyckan. Händelsen utreds nu som misstänkt arbetsmiljöbrott genom vållande till kroppsskada och ärendet leds av arbetsmiljöåklagare vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål, Rema. 

Arbetsmiljöåklagare Christer B. Jarlås hoppas kunna väcka åtal innan semestern.

Efter olyckan gjorde Arbetsmiljöverket även en inspektion på arbetsplatsen och ställde då flera krav på arbetsgivaren om att rätta till brister. Det ärendet avslutades nyligen efter att Arbetsmiljöverket bedömt att Northvolt uppfyllt de kraven som ställdes.