Tomas Jansson, som kommenterar några av punkterna, är biträdande förhandlingschef på Elektrikernas förbundskontor. Han granskar just nu effekterna som nya las och huvudavtalet har för elektriker, vilket du kan läsa mer om här.

Om företaget säger upp folk

Lagen om anställningsskydd: Alla arbetsgivare, oavsett storlek, får undanta tre personer från turordningen vid uppsägningar.

Med huvudavtal: På företag där huvudavtalet gäller är undantagen från turordningen ännu större. Arbetsgivaren får undanta tre personer per avtalsområde och driftsenhet, till exempel kan ett företag undanta tre tjänstemän och tre arbetare. 

Tomas Jansson kommenterar

– Lagen gäller utifrån organisationsnummer, så till exempel Bravida som har flera olika arbetsställen i Sverige, får göra tre undantag på hela företaget. Med huvudavtalet kan Bravida istället göra undantag på varje driftsenhet/filial.

– Men i Installationsavtalet har parterna möjlighet att förhandla in turordningskretsar, till exempel service och entreprenad.

– Har företaget och facket förhandlat in turordningskretsar så är det också en avtalsturlista. Där får man inte göra några undantag. Det är vår uppfattning, för vi har redan kommit överens om hur turordningen ska se ut.

– Samtidigt får ”Kalles el”, företag med max tio anställda, som är den vanligaste storleken hos oss, också göra tre undantag.

Tomas Jansson lyfter problemet med att arbetsgivarorganisationerna och vissa fack har anslutit sig till huvudavtalet, och vissa inte:

– Risken är att lagens undantag kommer att beröra endast våra medlemmar på företagen, samtidigt som företagen kommer att använda sig av huvudavtalet, då Unionen har gått med i huvudavtalet.

– Om företaget även behöver säga upp en tjänsteman så använder de sig av huvudavtalet, företaget behöver alltså inte ”slösa bort” undantag på tjänstemännen, vilket innebär att lagens undantag kommer att träffa våra medlemmar fullt ut.

Det finns även en begränsningsregel i lagen gällande hur ofta ett företag får göra undantag från turordningsreglerna. Det är en karens på tre månader. Ett företag kan göra tre undantag, och efter tre månader får de göra tre undantag igen.

När du blir uppsagd av personliga skäl

Lagen om anställningsskydd: Saklig grund för uppsägning är nu utbytt till ”sakliga skäl”.

Det spelar ingen roll om arbetsgivaren tror att en anställds dåliga beteende kommer att upprepas flera gånger eller inte. Och arbetsgivaren behöver bara göra ett försök att omplacera den som riskerar att bli uppsagd.

Med huvudavtal: I huvudavtalet preciseras vad som ska räknas som sakliga skäl.

Bland annat slås fast att ”samarbetssvårigheter ska ha påverkat arbetsplatsen negativt och varit av en sådan karaktär att de måste åtgärdas”.

Tomas Jansson kommenterar

– Det tidigare ”grund” är lite tyngre än det nya ”skäl”. Har du gått mot röd gubbe eller ej? Om ja, då blir du av med jobbet, om nej, då går du fri.

– Tidigare har det varit så här: ”Kommer Tomas gå mot röd gubbe igen? Nej, han har lärt sig nu, då får han ha kvar jobbet.”

Nu struntar man i om personen har försörjningsbörda, eller om hen har förbättrat sig.

–  Å andra sidan har vi sett en tendens att i stället för att använda sig utav personliga skäl så använder företagen i större omfattning av avsked.

– Nu kanske vi får se en återgång till fler uppsägningar av personliga skäl, då det krävs en grövre misskötsamhet för ett avsked. Till exemplet våld på arbetsplatsen. 

Om du hamnar i tvist med arbetsgivaren

Lagen om anställningsskydd: Tidigare hade du kvar din anställning under tvist om uppsägning av personliga skäl tills Arbetsdomstolen meddelat dom.

Med den nya lagen upphör din anställning efter uppsägningstiden. Men du som anställd har rätt till a-kasseersättning under tvisten.

Fortfarande gäller att om du är förtroendevald och viktig för den fackliga organisationen så kan du kvarstå i anställning.

Med huvudavtal: Har man rätt till ytterligare ersättning, över a-kassans ersättningstak, 80 procent av lönen, under tvisten.

Stöd för att byta jobb

Statligt omställningsstöd: För dig som inte har kollektivavtal finns ett mindre, statligt omställningsstöd som du kan få. Det innebär vägledning, rådgivning och förstärkt stöd.

Det förstärkta stödet ska kunna ges till dem som sagts upp eller vars anställning upphört och som har särskilda behov på grund av ohälsa eller sjukdom.

För dig som är anställd på en arbetsplats som har kollektivavtal förbättras omställningsstödet, så att även visstidsanställda och personer som sägs upp av hälsoskäl får det.

Det gäller upp till 44 veckor med 80 procent av den förlorade arbetsinkomsten, men max 26 600 kronor per månad.

Med huvudavtal: Kan du få betydligt mer omställningsstöd. De som sägs upp har då tillgång till fler utbildningar, men även validering (det vill säga papper på att det du har lärt dig praktiskt motsvarar en viss utbildning).

Även visstidsanställda och sjuka har tillgång till avgångsbidrag. En ny försäkring kompletterar a-kassan. Det gör att du kan behålla 80 procent av din inkomst upp till 71 000 kronor under max 44 veckor.

Tomas Jansson kommenterar

Vi har ganska många solcellsmontörer som kommer in i branschen nu, de skulle kunna plugga till elektriker med det nya statliga omställningsstödet.

– Men det finns en kvalificeringstid för att få rätt till omställningsstödet, du ska ha arbetat i minst åtta år.

Anställningsformer

Lagen om anställningsskydd: Turordningsregler gäller vid hyvling.

Och det som tidigare hette allmän visstidsanställning heter nu särskild visstidsanställning. En sådan anställning övergår till en fast anställning efter tolv månader.

Tomas Jansson kommenterar

– Turordningsregeln vid hyvling har vi redan i vårt Installationsavtal, men i den nya lagen står att man ska ha den gamla lönen under uppsägningstiden, dock max i tre månader, det har vi inte i kollektivavtalet. Och kollektivavtalet trumfar lagen i detta fall.

– Gällande visstidsanställningar har vi i Installationsavtalet att en särskild visstidsanställning efter 14 månader under en femårsperiod övergår till en tillsvidareanställning.

– Det är alltså sämre än den nya lagen, och avtal gäller som sagt över lagen i detta fall. Det här är sådant vi såklart kommer att driva i den kommande avtalsförhandlingen.

– För lärlingar finns ingen visstidsanställning, de ska anställas på tillsvidareanställning, i våra övriga avtal gäller lagen.