Arbetstagarrepresentanter i en styrelse

De anställda i aktiebolag och ekonomiska föreningar kan utse arbetstagarrepresentanter i bolagets styrelse.

Alla företag som har kollektivavtal och minst 25 anställda har rätt att ha arbetstagarledamöter.

Hur många representanter ska det vara?

  • Om företaget under det senaste räkenskapsåret har sysselsatt i genomsnitt minst 25 arbetstagare i Sverige har de anställda rätt till två styrelseledamöter och två styrelsesuppleanter.
  • Om företaget är verksamt i olika branscher och har sysselsatt i genomsnitt minst 1 000 arbetstagare i Sverige under det senaste räkenskapsåret har de anställda rätt till tre styrelseledamöter och tre styrelsesuppleanter.

Antalet arbetstagarledamöter får dock inte överstiga antalet övriga styrelseledamöter.

Så räknas arbetstagarrepresentanter jämfört med övriga styrelseledamöter

Arbetstagarledamöterna ingår i det totala antal styrelseledamöter som vid varje tid finns i företaget.

Men de räknas inte med i det antal som ska finnas enligt bolagsordningen och aktiebolagslagen.

Skillnaden beror på att de inte utses av bolagsstämman.

Facklig representation i bolagsstyrelse

Ett beslut att ha arbetstagarrepresentanter fattas av en lokal arbetstagarorganisation som har tecknat kollektivavtal med aktiebolaget eller föreningen.

Fackföreningen ska sedan meddela detta skriftligt till företagets styrelse.

Har arbetstagarrepresentanter i styrelsen rösträtt?

Arbetstagarrepresentanterna räknas in i styrelsen och är i princip likställda med styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som utses av bolagsstämman (föreningsstämman) eller på det sätt som anges i bolagsordningen (stadgarna).

När hela styrelsen ska skriva under ett viktigt dokument, som exempelvis årsredovisningen, krävs även arbetstagarledamöternas underskrifter.

Får arbetstagarrepresentanter arvode?

Det finns inga generella regler gällande arvoden, utan kan skilja sig mellan olika bolagsstyrelser.

Undantag för representanter

  • Arbetstagarrepresentanterna får inte delta i frågor som rör kollektivavtal, stridsåtgärder eller liknande.
  • En arbetstagarsuppleant har rätt att få underlag till styrelsesammanträden och närvara och yttra sig vid dessa och vid bolagsstämman (föreningsstämman), även om den arbetstagarledamot som han eller hon är suppleant för också är närvarande.
  • En arbetstagarsuppleant kan bara ersätta en arbetstagarledamot.

Källa: Bolagsverket