Vad kostar det att producera el från ett vindkraftverk?

Kostnaden för att producera elektricitet från vindkraftverk har sjunkit ganska dramatiskt det senaste decenniet. Från cirka 45 öre per kilowattimme till under 30 öre per kilowattimme.

Det beror på att vindkraftverken har blivit större och producerar mer el. Ett vindkraftverk som byggs i dag producerar fem gånger så mycket el som ett som byggdes 2010.

Vad kostar det att bygga ett vindkraftverk?

Ett landbaserat vindkraftverk, med en effekt på 6,5 megawatt, som är omkring 240 meter högt beräknas kosta 75 miljoner kronor att bygga. Havsbaserad vindkraft som är ännu högre, och producerar mer, är dyrare att bygga.

Hur lång är vindkraftverkens livstid?

De som byggs nu planeras ha en livstid på ungefär 30 år.

Hur mycket el producerar ett vindkraftverk?

De landbaserade vindkraftverk som byggs i dag beräknas producera 0,023 TWh. Som jämförelse använder Sverige i dag totalt 140 TWh.

Tomas Hallberg, Svensk vindenergi.

Hur många vindkraftverk behövs för att ersätta ett kärnkraftverk?

Sveriges elproduktion 2021 var 166 TWh enligt Energimyndighetens årsstatistik, varav kärnkraften stod för 31 procent eller 51,0 TWh. Under samma år producerade Forsmarks kärnkraftverk 25,5 terawattimmar, TWh till det svenska elnätet. (Forsmark 1 producerade 7,9 TWh, Forsmark 2: 8,6 TWh och Forsmark 3: 9,0 TWh.)

För att producera 10 TWh el behövs 435 vindkraftverk som vardera producerar 0,023 TWh.

Hur många vindkraftverk finns det i Sverige?

Vid utgången av år 2021 fanns 4 812 vindkraftverk i Sverige. I Svensk Vindenergis senaste prognos beräknas att det i slutet av år 2024 kommer att finnas 5 883 vindkraftverk i Sverige.

Hur många vindkraftverk får tillstånd?

För att möta det ökade elbehovet behöver det enligt Svensk Vindenergi installeras cirka 280 nya vindkraftverk om året. Under 2020 beviljades 64 vindkraftverk.

2021 beviljades 130 vindkraftverk medan 454 verk inte fick slutligt tillstånd. Andelen landbaserade vindkraftverk som beviljades tillstånd var under samma år 22 procent.

Av de 454 verken som inte fick tillstånd under år 2021 stoppades 170 verk av det kommunala vetot innan miljöprövningen kunde fullföljas. Av de 284 verk som kom vidare till miljöprövningen stoppades 139 verk av rennäring och 67 verk av artskydd/naturvård.

När det gäller havsbaserad vindkraft så har 7 ansökningar med tillsammans 897 vindkraftverk avgjorts under perioden 2014-2020. 1 ansökan med 50 vindkraftverk fick tillstånd. Utöver detta finns 10 ansökningar med tillsammans cirka 850 vindkraftverk som ännu inte avgjorts.

Behöver vi verkligen vindkraft?

Elanvändningen förväntas fördubblas inom 20-25 år, till cirka 310 TWh år 2045. Inget enskilt kraftslag kommer att kunna byggas ut tillräckligt mycket för att ensamt klara att möta en dubblerad elanvändning.

Alla typer av elproduktion, energieffektivisering och flexibilitet kommer att behövas.