Alla organisationer har olika maktstrukturer och falanger, det är inget konstigt alls, rent av naturligt. I grunden är detta en del av demokratin, olika åsikter, olika prioriteringar och olika kandidater är en del av en levande folkrörelse och demokrati.

Fackföreningsrörelsen är inget undantag när det gäller dessa principer.

Konsten är att hitta varandra, kompromissa och lära av varandras uppfattningar och synpunkter.

En historia fylld med konflikter

Elektrikerförbundet har en historia fylld av konflikter. Dessa har både varit personstrider och organisationsstrider.

Oftast har dessa varit synonyma med varandra, en kandidat har beskrivit ett problem eller utmaning på ett visst sätt och motkandidaten beskrivit utmaningarna på ett annat sätt.

Retoriken bakom kandidatstriderna har ibland överskuggat verkligheten och de faktiska problemen, det kan till och varit så att man i flera frågor egentligen har tyckt lika.

Har skapat stora sår

Den nuvarande ledningen i Elektrikerförbundet tar ansvar för nuvarande utmaningar. Tre av ledningens ledamöter har blivit invalda via personvalsomröstningar, där det retoriska tonläget har varit högt.

Trots detta har nuvarande ledning funnit ett bra samarbetsklimat och lägger fokus på organisationens utmaningar kring medlemsrekrytering och organisering.

Tidigare konflikter i Elektrikerförbundet har skapat organisationen stora sår och även fördjupat konflikterna inom hela organisationen. Nuvarande ledning ser bortom dessa motsättningar, man lyssnar och tar intryck av varandra samt fokuserar på verklighet.

Ledningen och förbundsstyrelsen ska ha en stor eloge för det arbete som de lägger ner.

Rösta inte bort ledningen

Utmaningarna som förbundet står inför kräver kontinuitet, vi får inte slappna av och slå oss till ro. Vi måste bli fler medlemmar, fler förtroendevalda och fler som kämpar för goda villkor för landets elektriker.

För att inte tappa fokus och handlingskraft är det viktigt att nuvarande arbetsklimat i hela förbundet fortsätter, detta börjar i ledningen och förbundsstyrelsen.

Om det blir nya omröstningar om ledningen vid kommande förbundsmöte, är sannolikheten stor att förbundets fokus förskjuts från våra överlevnadsfrågor, till interna konflikter.

Nuvarande ledning håller i stafettpinnen, de har plockat upp och börjat arbeta med förbundets utmaningar. Låt denna skara hålla i stafettpinnen ytterligare fyra år för förbundets framtid och utveckling.

Samtliga poster uppe för val

Nomineringar till förbundsmötesvalen ska vara inne senast 1/3.

Verksamhetskretsarna ska i samråd med sina valberedningar tillse att samtliga medlemmar i organisationen ska ha möjlighet att nominera och delta i valprocessen.

Dessa poster är uppe för val:

 • Förbundsordförande
 • 1:e vice förbundsordförande
 • 2:e vice förbundsordförande
 • Förhandlingschef
 • Förbundsstyrelseledamöter – 9 stycken
 • Förbundsstyrelsesuppleanter 9 + 9 stycken
 • Förbundsrevisorer – 4 stycken
 • Förbundsrevisorssuppleanter – 4 stycken
 • Mötesordföranden CR/FM – 3 stycken
 • Centralt valutskott – 5 stycken
 • Förtroendevald centralt ungdomsansvarig