Sverige har Europas äldsta hissbestånd. Mer än hälften av landets 126 000 hissar är äldre än 30 år och saknar viktig säkerhetsutrustning som finns i dagens moderna hissar.

En polis framför en polisbil

Man föll ned i hissch­akt – klar­ade sig ”mira­kulöst”

Nyheter

Enligt en rapport som Hissförbundet tagit fram hör minst 26 000 hissar till de två hisskategorierna som orsakar flest allvarliga olyckor och till och med potentiella dödsolyckor: Hissar med farliga innerdörrar eller hissar som helt saknar skydd i korgöppningen.

I rapporten påpekas att redan år 2012 förbjöds hissar utan skydd i korgöppningen i arbetslokaler, men att samma regler inte gäller för bostadshus.

Dagens regelverk gör att beslutet om modernisering ligger hos fastighetsägaren, vilket innebär att det fortfarande finns många farliga hissar kvar i bruk. 

Bild på farlig hiss

Enligt Hissförbundets rapport står just de icke moderniserade hissar i bostadsbeståndet för majoriteten av olyckorna.

Bild på farlig hiss

I rapporten påpekas att redan år 2012 förbjöds hissar utan skydd i korgöppningen i arbetslokaler, men att samma regler inte gäller för bostadshus.

– Det är inte acceptabelt att bostadshus, där de mest sårbara i samhället såsom barn, äldre och personer med funktionsnedsättning vistas, inte har samma säkerhetsstandard och trygghet som arbetslokaler, säger Hissförbundets generalsekreterare Anne Geitmann i en kommentar.

En ambulans som kör längs en väg

Hissreparatör skadad av fallande järnföremål

Nyheter

Därför föreslår Hissförbundet krav på skydd i korgöppningen för hissar i bostadshus, byte av till exempel saxgrindar till tät korgdörr, nödtelefon med tvåvägskommunikation, och även en rad skyddsåtgärder för hissmontörerna som ofta tvingas arbeta under farliga förhållanden när det kommer till äldre hissar.

De senaste åren har det hänt en rad uppmärksammade olyckor där framförallt barn har fått allvarliga klämskador.

Olyckorna bland äldre personer har främst handlat om fallolyckor.

Det har även skett allvarliga olyckor i samband med att hissmontörer arbetat i farliga hissar. 

Enligt Hissförbundets rapport står just de icke moderniserade hissar i bostadsbeståndet för majoriteten av olyckorna. 

Illustration ur rapporten

Illustration ur rapporten

När det handlar om hissmontörerna utsatthet pekar Hissförbundet bland annat på att det i de gamla hissarna kan saknas räddningsutrymme över och under hisskorgen, avsaknad av skydd för rörliga delar, avsaknad av skydd mot elektriska stötar, avsaknad av schaktbelysning och avsaknad av gropstege. 

En ambulans bakifrån

Skadad i hissolycka klarade sig inte

Nyheter

Förbundet skriver i sin rapport att man är medveten om den princip för upprustning som används i svensk bygglagstiftning, det vill säga att man förbättrar i samband med upprustning, men att retroaktiva krav används i liten utsträckning.

Förbundet skriver: ”Hissar som havererar eller saknar grundläggande säkerhetsutrustning medför så betydande risk för de som använder och arbetar med utrustningen att branschen anser att man bör frångå denna princip i fråga om upprustning av äldre hissar.” 

Fakta

Hissförbundets insamling av statistik visar att under 2019 inträffade minst 210 tillbud och olyckor med hissar i medlemsföretagens bestånd i Sverige.

Hissförbundet utgår ifrån att mörkertalet är mycket stort, då det inte är obligatoriskt att informera hissföretagen vid inträffande av tillbud eller olyckor.

Idag saknas en centraliserad rapportering av hissrelaterade olyckor. Det är fastighetsägaren som anmäler en olycka till sin kommunala byggnadsnämnd. Dessa siffror är dock ej tillgängliga på ett strukturerat sätt.

Hissförbundet vill förbättra säkerheten för arbetstagarna genom krav på:

  • Inspektionskörning på hisskorgens tak
  • Schaktbelysning
  • Standardiserad skylt som illustrerar att hissen har låg topp och/eller låg grop
  • Skydd för rörliga delar
  • Beröringsskydd då el i maskinrum saknar sådant
  • Halkfri stege i de hissgropar som saknar stege, eller har hög halk-/ glidrisk.

Hissförbundet

Hissförbundet är sedan 1992 den svenska branschföreningen för företag som tillverkar, monterar och underhåller hiss- och rulltrappsinstallationer. Medlemsföretagen representerar över 80 % av den svenska branschen.

Hissförbundet har sitt kansli hos Teknikföretagens Branschgrupper i Stockholm.

Källa: hissforbundet.se