Vi befinner oss i en solelsboom. Den tekniska utvecklingen, prisutvecklingen och statliga stöd har gjort det alltmer lönsamt att investera i solceller.

Sverige fick nästan 19.000 nya solcellsanläggningar under 2019

Under 2020 ökade regeringen det totala stödet för solcellsinstallationer till drygt en miljard kronor.

Under förra året steg antalet solcellsanläggningar i Sverige med nästan 19 000 stycken. Totalt finns det nu 44 000 nätanslutna anläggningar.

Majoriteten av de nya anläggningarna är mindre solcellsanläggningar som villatak. 

Solceller, solpaneler och solenergi

Solceller kan slå ut jord­fels­bryta­ren: ”Man märker inget förrän det är för sent”

Nyheter

Med bakgrund av den stora ökningen av solcellsinstallationer har Elsäkerhetsverket genomfört tillsyn av ett 40-tal elinstallationsföretag och inspektion av solcellsanläggningar över hela landet.

Av tillsynen framgår att det finns en hel del brister i branschen. Bland annat kände inte en tredjedel av medarbetarna i de kontrollerade företagen till det egenkontrollprogram som de arbetar under.

Endast en tredjedel av företagen hade en certifierad solelinstallatör och det saknades provningsdokumentation för ungefär hälften av anläggningarna.

I en tredjedel av anläggningarna hittades installationsbrister.

Råd från Elsäkerhetsverket till beställare av solcellsanläggningar:

  • Kontrollera med försäkringsbolag, kommunen, elnätsbolag och räddningstjänst vad som gäller vid uppförande av en solcellsanläggning. 
  • Kontrollera att de företag som ska utföra solcellsanläggningen är registrerade för verksamhetstypen ”Elproduktionsanläggningar” hos Elsäkerhetsverket. Detta gäller för både likströms- och växelströmsinstallationen. 
  • Försäkra dig om att det elinstallationsföretag som utför arbetet ser till att den del av anläggningen som omfattas av arbetet förses med nödvändig dokumentation, märkning och varselmärkning.

Det handlade om sådant som bristfälligt uppfäst kablage, felaktig kabelförläggning, att grön/gul ledare används som funktionsutjämningsledare, otillräcklig täthet på genomförare, felaktig utförd kabelavlastning till utrustning och felaktig placering av växelriktare. 

Det framgår även av Elsäkerhetsverkets granskning att många av de företag som monterar solcellsanläggningar inte har sina rötter i de traditionella elinstallationsföretagen.

Av de granskade företagen hade endast 1 av 3 en certifierad solelinstallatör

Företagen är istället byggfirmor, takläggare och andra som monterar solcellsanläggningar. 

Vissa, men inte alla, av dessa firmor har valt att ha en elinstallatör för regelefterlevnad knuten till sin verksamhet genom avtal. 

Bristerna vad gäller dokumentationen vid solcellsinstallationer får konsekvenser.

Bland annat på så sätt att räddningstjänsten inte vet hur de ska bryta strömmen om det uppstår en brand.

Därför händer det att räddningstjänsten låter bli att rädda en byggnad med solcellsinstallation som saknar rätt dokumentation, om det inte är fara för liv och hälsa.

Personer arbetar med solpaneler på tak, monterat invid en samling varningsskyltar

Solceller, solpaneler och solenergi

Varningen: Felaktigt installerade solceller kan vara livsfarliga

Nyheter

Företrädare för räddningstjänsten säger till Ekot att faran för elstötar när räddningstjänstpersonal släcker bränder där det finns solcellsanläggningar är stor.

Därför väljer räddningstjänsten hellre att backa, än att rädda fastigheter med solcellsanläggningar utan dokumentation. 

I höstas presenterade forskningsinstitutet Rise en kartläggning av incidenter i svenska solelsanläggningar på uppdrag av Energimyndigheten.

Även de lyfter bristen på dokumentation.

”Anmärkningsvärt är också andelen installationer som utförts av företag som inte finns registrerade hos Elsäkerhetsverket eller ingår i egenkontrollprogrammet hos en elinstallationsfirma som är registrerad”, skriver rapportförfattarna och efterlyser utbildning och certifiering av såväl auktoriserade elinstallatörer som av solcellsinstallatörer. 

Exempel på incidenter i svenska solelsanläggningar

En stiliserad ikon av en blixt
Nya Ullevi: Brand i kopplingsbox av plast

En av kopplingsboxarna i vilka flera solcellssträngar kopplas ihop till en utgående DC-kabel, var placerad under en modul i översta raden på solcellsanläggningen på Nya Ullevi, vid ett ej helt tätt glastak, där varma luftströmmar från solcellerna drar förbi.

Temperaturer på uppemot 80-85° kan förekomma. Det satt en reklamskylt just ovanför, och man hade noterat färgförändringar på reklamskylten ett par dagar innan brand uppstod.

Efter analys av Elsäkerhetsverket och entreprenören kom man fram till att branden gissningsvis började i kopplingsboxen som var av plast. En kombination av höga temperaturvariationer, kondens, rörelse i materialen kan ha givit materialförändringar.

Kontakteringen kan ha varit bristfällig och med tiden har en ljusbåge uppkommit och brand uppstått. Då kopplingsboxen var av plast kan den ha brutits ner och syretillförseln därmed blivit god, vilket kan ha bidragit till antändningen.

Analysgruppen frågade sig om detta hade kunnat hända med en kopplingsbox av plåt. Branden spred sig till kringliggande kablage.

Enligt Elsäkerhetsverket, som var på plats för undersökning två veckor efter branden, skall kopplingsboxar av detta slag inspekteras med jämna mellanrum. 

Bild: Colourbox/Edit

 

En stiliserad ikon av ett hus
Villa i Lund: Rök från värmepumpsisolering med solcellsmatad elpatron

I en villa i Lund matar solcellsanläggningen en elpatron i husets värmepump.

En överhettning uppstod så att värmepumpens isolering började ryka. De bägge överhettningsskydden i värmepumpen sägs inte ha fungerat.

Det fanns en manuell brytare till solcellsanläggningen, men man valde, på solcellsinstallatörens inrådan, att klippa kablarna. 

Bild: Colourbox/Edit

En stiliserad ikon av en stickkontakt
Sandared utanför Borås: Brand i villa

En solcellsanläggning på en villa brann och Räddningstjänsten gjorde en insats.

Vid den tekniska undersökningen efteråt befanns branden ha uppstått genom en överhettning i en kabelbox vid vindskivan, strax innan kablarna går igenom taket och ner till växelriktaren.

Kontakteringen av DC-kablar i kabelboxen var dåligt utförda då de inte var korrekt inklämda i kabelskorna. 

Bild: Colourbox/Edit

En stiliserad ikon av en säng
Boende för vård och omsorg av äldre

I januari 2019 skedde ett planerat strömavbrott i samband med inkoppling av solcellsanläggning. Anläggningen säkras ned från 200 A till 100 A såsom planerats.

Nolledare för energihuben kopplas in på samma ”nollskena” som anges längre fram i detta händelseförlopp.

På kvällen upplever personalen varierande belysningsstyrka i armaturer. Dagen efter luktar det bränt om en diskmaskin.

Nästa dag startar en diskmaskin av sej själv. Säkringar går. Även den medicintekniska utrustningen påverkas.  

Bild: Colourbox/Edit

En stiliserad ikon av en shoppingvagn
Partihandel med elektronikkomponenter

I februari 2019 utfördes servicearbete på en solcellsanläggning.

Teknikern fick ström genom kroppen via armarna på grund av kontakt med antingen strängkabeln eller mätinstrumentet. 

Bild: Colourbox/Edit

En stiliserad ikon av en bok
Fribergaskolan i Danderyd: Solcellsanläggning

Anläggningen har befunnits ge radiostörningar efter mätningar av Post och telestyrelsen.

Elsäkerhetsverket menar att problemen härrör från så kallad passiv intermodulation vilket kan uppstå då det finns halvledare i solcellerna.

Bild: Colourbox/Edit

Källa: Rise