– Vår uppfattning är att samtliga parter i överenskommelsen känner sig nöjda med de lösningar och överenskommelser som gjorts, och att samverkan skapat relationer för en hållbar samverkan inför framtiden, säger Sven Höckert, ombudsman vid Elektrikerförbundet.

I överenskommelsen regleras arbetstider, lönenivåer, facklig samverkan och inte minst viktigt: möjlighet för det kroatiska facket att kontrollera löne- och anställningsvillkor för de utstationerade arbetarna när de väl kommit hem till Kroatien igen. 

För en farhåga, som såväl det svenska som det kroatiska facket har lyft, är att de utstationerade arbetstagarna får en lön på papperet i Sverige, men krävs på att betala tillbaka en del av lönen till företaget väl hemma i Kroatien.

Jag tycker det är viktigt att SEF fortsätter arbetet på liknande sätt, och att man arbetar för att sprida modellen till andra branscher.

Patrik Persson, förtroendevald Uniper

Genom det aktuella samarbetet mellan de båda facken kan det kroatiska facket numer kontrollera om något sådant skulle ske, och i så fall kan överenskommelser mellan företaget och det svenska facket sägas upp. 

Under det närmaste året är tanken att en förtroendevald ska utses på varje arbetsplats där Dalekovod har utstationerade arbetare i Sverige.

Den förtroendevalde är tänkt att bli navet mellan de båda facken och skapa möjlighet för facken att komma i kontakt med arbetstagarna. 

Sven Höckert har under de senaste två åren arbetat för att få till stånd ett samarbete mellan de båda facken och det kroatiska företaget.

Förutom den nu tagna överenskommelsen mellan de tre parterna har arbetet bland annat inneburit att Sven Höckert, tillsammans med två förtroendevalda i Elektrikerförbundet: Andreas Björns, Härjeåns, och Patrik Persson, Uniper, besökt Kroatien för att på plats träffa det lokala facket och företagsledningen. 

Patrik Persson är mycket positiv till den samverkansmodell med utländska företag och fack som det svenska Elektrikerförbundet nu har arbetat fram.

Sven Höckert

Elektrikernas arbetsmiljöresurs Sven Höckert.

Patrik Persson i vit hjälm.

Patrik Persson, ordförande för lokala SEF-klubben på Uniper i norr.

– Det är en väldigt bra modell för att bland annat undvika lönedumpning, samt att den ger möjlighet för svenska företag att konkurrera på lika villkor. Jag tycker det är viktigt att SEF fortsätter arbetet på liknande sätt, och att man arbetar för att sprida modellen till andra branscher. 

Han säger att han numer ser på de utländska företagen på ett annat sätt. 

– Framför allt så verkar de ha en hög säkerhetskultur. 

Det är något som Sven Höckert instämmer i. 

– Dalekovods arbetsmiljöarbete i de svenska projekten visar på en säkerhetskultur som många av de svenska företagen inte lever upp till. Jag tror att det är en del i att Dalekovod får fler och fler projekt i Sverige. 

Företaget har nu planer på att ha en permanent stationering i Sverige. Något som inneburit att Sven Höckert informerat bolaget om att de då bör söka medlemskap i EFA, Energiföretagens arbetsgivarförening. 

När det gäller svenskt fackligt medlemskap för de utstationerade erbjuder det svenska Elektrikerförbundet ett tillfälligt medlemskap.

I samtalen med Dalekovod har den svenska delegationen ställt frågan om inte företaget skulle kunna hjälpa SEF att dels få ut informationen om det tillfälliga medlemskapet till arbetstagarna, dels om inte företaget som goodwill kan betala medlemsavgiften för de som vill bli medlemmar. 

– För att påvisa vikten av facklig samverkan även från företagets sida, förklarar Sven Höckert. 

Domagoj Ferdebar

Numer är vår position i Dalekovod bättre. Arbetsgivaren är medveten om att fackliga organisationer kan arbeta tillsammans över gränserna.

Domagoj Ferdebar från det kroatiska facket SGH

En viktig anledning till att utländska företag ser fördelar med att teckna avtal med de svenska facken är den svenska arbetstidslagen. De utländska företagen vill ofta att deras anställda ska kunna arbeta mer flexibelt än 40-timmarsveckor, och då arbetstidslagen går att avtala bort i kollektivavtal är ett tecknat avtal en morot för företagen. 

– Vi skapar en möjlighet att hitta en överenskommelse om löner och ersättning för förändring av beräkningsmåttet för arbetstiden men ändå bibehålla dygns och veckovilan med rimliga arbetsdagar. Båda parter tjänar på det och nivån för arbetet kvarstår i paritet till kollektivavtalet, förklarar Sven Höckert. 

Domagoj Ferdebar vid det kroatiska facket säger att hans organisation till en början trodde att det skulle vara omöjligt att teckna ett trepartsavtal. Men det gick. 

– Numer är vår position i Dalekovod bättre. Arbetsgivaren är medveten om att fackliga organisationer kan arbeta tillsammans över gränserna. 

Precis som många andra kroatiska fack i den privata sektorn tappar SGH medlemmar. Under de två åren som de båda facken arbetat tillsammans har Domagoj Ferdebar och hans kollegor i SGH fått insyn i hur det svenska Elektrikerförbundet arbetar för att organisera medlemmar, vad medlemmarna förväntar sig av sitt medlemskap – och hur små steg framåt kan göra skillnad. 

– Vi behöver nya idéer, som dessa, för att organisera byggnadsarbetare och arbeta för deras rättigheter. Samarbetet med det svenska facket har även gett oss goda erfarenheter för att starta dialog med andra företag som i sin tur har utstationerad arbetskraft i Kroatien. 

Som medlem är det viktigt att du pratar med den utländska arbetskraften som finns på ditt arbetsställe, så att vi tillsammans kan säkerställa att de följer den svenska modellen och inte dumpar våra villkor.

Sven Höckert, ombudsman Elektrikerförbundet

Ett exempel på det senare är det avtal för 400 utstationerade arbetare vid ett kinesiskt företag med ett broprojekt i Kroatien som SGH har tecknat med det kinesiska företaget. Även det med mer flexibla arbetstider än gällande lag som morot. 

Sven Höckert uppmanar de svenska medlemmarna att se till att avtalen med de utländska företagen upprätthålls. 

– Som medlem är det viktigt att du pratar med den utländska arbetskraften som finns på ditt arbetsställe, så att vi tillsammans kan säkerställa att de följer den svenska modellen och inte dumpar våra villkor gällande lön, arbetstider, personalutrymmen eller andra säkerhetsaspekter.

Samarbetet mellan det svenska och det kroatiska facket har möjliggjorts med medel ur det svenska Elektrikerförbundets solidaritetsfond. 

En tecknad spargris
Solidaritetsfonden

Elektrikerförbundets Solidaritetsfond är en fond för medlemmar som vill arbeta för ett starkare fack i Europa. Medlen kommer från El-tvåan i Göteborgs tidigare fond för stöd vid konflikter.

Den medlem som har idéer för ett projekt kan skicka in en ansökan. Projektansökan prövas sedan av fondens styrelse. Ett projekt kan till exempel handla om ett utbyte mellan olika yrkesgrupper, att stärka fackligt arbete i andra länder, eller för att underlätta fackligt samarbete vid jobb i ett annat land.

Länk: Läs mer här

Bild: Colourbox