Det har säkert inte undgått någon att Elektrikerförbundet varit granskade i tidningar och medier den senaste tiden och nu behöver vi samla oss runt förbundet och medlemmarnas viktiga framtidsfrågor.

Vi i den nuvarande ledningen skriver unisont denna ledare. Detta innebär inte att vi på något sätt inte tar det som skrivs på allvar, tvärtom, men vi behöver ladda mer energi för att ta oss vidare.

Vårt medskick är att fortsättningsvis på ett sakligt och demokratiskt sätt diskutera sakfrågor och framtidsfrågor vad behöver förbundet göra för att komma starkare ur denna svåra tid.

Representativ demokrati bygger på respekt, och dialog och förtroende.

Per-Håkan Waern, Pontus Boström och Urban Pettersson.

Den 15 oktober sker fyllnadsval av en ny förbundsordförande. Just nu pågår det viktiga demokratiska arbetet ute bland medlemmarna för att hitta den som ska leda förbundet vidare tillsammans med övrig ledning och förbundsstyrelse.

Vår uppmaning som nuvarande ledning är att låta denna process präglas av demokrati, förhoppning, framtidstro genom en enande och läkande process som vi behöver.

Representativ demokrati bygger på respekt, och dialog och förtroende som sedan sammanförs till kloka beslut som alla genom delaktighet tar ansvar för, demokratin ska alltid utgå från alla medlemmar och för medlemsnyttan.

Det börjar på arbetsplatsen och genom hela fackföreningsrörelsen, ju fler av medlemmarna som deltar ju starkare blir rörelsen, ju fler som deltar desto fler tar ansvar för det vi gemensamt kommit överens om. Ju fler som deltar desto mer insatta medlemmar som får större inflytande i sin arbetssituation. 

Det börjar på arbetsplatsen och genom hela fackföreningsrörelsen, ju fler av medlemmarna som deltar ju starkare blir rörelsen.

Per-Håkan Waern, Pontus Boström och Urban Pettersson.

Nästa viktiga avstamp sker den 23 oktober när LO:s representantskap fattar beslut om principerna för nästa års samordning i avtalsrörelsen. Vi behöver därför gemensamt samla styrka för att få inflytande i hur och på vilket sätt samordningen ska ske mellan LO-förbunden, detta sker endast genom att vi är många! Svaret är att se till att så många av dina arbetskamrater som möjligt är med i facket, för tillsammans är vi starka.

Utöver LO-samordningen så förbereder vi samtidigt vår egen avtalsrörelse för 2020, som ska ske utifrån den ordning vi blir överens om. Det kvarstår dock många frågor och behov som ni medlemmar för fram som behöver lösas innan vi kan skriva på nya kollektivavtal för samtliga våra avtalsområden.

En förutsättning för starka kollektivavtal är att vi är många som står bakom kraven! Svaret blir alltså även här att vi måste hjälpas åt för att värva för att stå starka i förhandlingarna mot arbetsgivarna! Ju fler som står bakom våra krav på bättre villkor för elektriker, desto större möjlighet att sätta tryck i avtalsrörelsen så att våra krav når framgång. 

Nu går vi gemensamt ut och samlar styrka för avtalsrörelsen och förbundets viktiga framtidsfrågor.

Per-Håkan Waern, 1:e vice ordförande
Pontus Boström, 2:e vice ordförande
Urban Pettersson, förhandlingschef