• Bild: Tomas Nyberg/Partierna/Montage & Edit: Chris Smedbakken

På söndag är det val i Sverige. Elektrikern har bett läsarna ställa frågor till de åtta riksdagspartierna. Partierna svarar här på frågor om bland annat arbetsmiljö, kollektivavtal, löner, arbetstid och demokrati. Viktiga frågor för alla anställda på den svenska arbetsmarknaden.

Här svarar partierna på frågor om demokratin:


Vänsterpartiets svar:

Hur vill ditt parti stärka demokratin?

– Människors inflytande över den egna livssituationen måste öka. När folkstyret urholkas innebär det inte bara sämre beslut – det gröper också ur tilltron till demokratin. På några årtionden har makten förskjutits från demokrati till storföretag och en växande finanssektor. Beslut som tidigare kunde fattas av regeringar och parlament är nu inskrivna i handelsavtal. Betalda lobbyister och PR-företag har ofta mer makt över dagordningen än partier, en utveckling som påskyndats i takt med att EU:s makt har utvidgats.

”Företag ska aldrig ställas över staters demokrati. Vänsterpartiet vill se ett Sverige för alla – inte bara för de rikaste.”

Vänsterpartiet vill minska finanssektorns inflytande över våra samhällen. De enorma värden som skapas av vårt arbete ska investeras i samhällsnyttiga saker som innovationer, i omställning till ett ekologiskt hållbart samhälle och i förkortad arbetstid. Vi vill använda AP-fonderna till samhällsnyttiga investeringar, att statliga bolag ska användas för att ställa om till ett hållbart samhälle och vi vill öka uttaget av skatter från banksektorn. Vi föreslår en bankdelningslag som syftar till att kraftigt minska bankernas risktagande samt en skatt på finansiella transaktioner för att minska kortsiktig spekulation. Företag ska aldrig ställas över staters demokrati. Vänsterpartiet vill se ett Sverige för alla – inte bara för de rikaste.


LÄS ÄVEN: Riksdagspartierna svarar på läsarnas frågor – om arbetsmiljö


Socialdemokraternas svar:

Hur vill ditt parti stärka demokratin?

– Genom att stärka de grundläggande värderingarna kring demokrati, frihet och allas lika värde.


LÄS ÄVEN: Anna Norling: Om det som valrörelsen borde handla om


Miljöpartiets svar:

Hur vill ditt parti stärka demokratin?

– Miljöpartiet vill stärka demokratin på en rad olika sätt. Vi vill främja öppenhet och insyn i alla offentliga myndigheter och verksamheter, skapa en lag som ser till så att ekonomiska bidrag till politiska partier måste redovisas öppet, arbeta aktivt mot korruption genom att skydda så kallade ”whistleblowers” och värna meddelarskyddet för alla. Vi vill sänka rösträttsåldern i kommun- och landstingsval till 16 år.

”Vi vill sänka rösträttsåldern i kommun- och landstingsval till 16 år.”

Vi anser också att demokratin behöver ett starkare skydd. Polisen måste fullt ut nyttja de lagar vi har och det är rimligt att undersöka vilka fler lagar vi behöver. I Finland är organisationen NMR förbjuden, för att försvåra nazistiska demonstrationer och liknande aktiviteter. Den svenska grundlagen ger en möjlighet för ett liknande förbud mot organisationer som förföljer människor på grund av etnicitet eller ursprung. FN har länge krävt en liknande lag i Sverige, och Miljöpartiet motionerade i riksdagen om det redan 2002. Nu vill vi utreda hur ett sådant förbud mot rasistiska organisationer, inom grundlagens ramar, kan fungera i Sverige.


Centerpartiets svar:

Hur vill ditt parti stärka demokratin?

– Vi arbetar för att bevara och utveckla demokratin. Vi vill att du ska få bestämma mer över din vardag – var du än bor. Därför vill vi att makt ska finnas så nära människor som möjligt och att så många beslut som möjligt ska fattas nära dem de berör.

”Därför vill vi att makt ska finnas så nära människor som möjligt och att så många beslut som möjligt ska fattas nära dem de berör.”

För att till exempel ordna förskola åt alla som behöver, krävs beslut i kommuner. En del frågor, som exempelvis sjukvård, behöver skötas på regional nivå för att fungera. Fatta beslut om lagar behöver vi göra på nationell nivå. Vissa frågor, som inom exempelvis miljö och klimat, kräver internationellt samarbete.


Kristdemokraternas svar:

Hur vill ditt parti stärka demokratin?

– En fungerande demokrati förutsätter ett starkt medborgarsamhälle. Utan ett levande civilt samhälle reduceras medborgarna till väljare, arbetskraft och konsumenter. Om vi inskränker det civila samhället till att bli utförare av statliga direktiv, riskerar vi att kväva de många organisationernas unika bidrag till vårt samhälle och till demokratin. Genom sitt arbete upprätthåller olika typer organisationer demokratiska traditioner, liksom kunskap om förenings- och mötesfrihet och opinionsbildning.

”Vi anser att gåvoskatteavdraget bör återinföras 2018 i sin tidigare utformning.”

Av dessa anledningar värnar Kristdemokraterna om ett starkt civilsamhälle och vi motsatte oss exempelvis avskaffandet av gåvoskatteavdraget. Vi anser att gåvoskatteavdraget bör återinföras 2018 i sin tidigare utformning och att ansöknings och årsavgifterna för organisationer som tar emot gåvor ska avskaffas. På sikt ser Kristdemokraterna även att takbeloppet för avdragsrätten bör höjas samt att en utveckling av skatteavdraget till att även omfatta fler ändamål och juridiska personer bör utredas.


Moderaternas svar:

Hur vill ditt parti stärka demokratin?

– För att värna demokratin vill Moderaterna bland annat göra det kriminellt att aktivt delta i eller stödja våldsbejakande organisationer.

”För att värna demokratin vill Moderaterna bland annat göra det kriminellt att aktivt delta i eller stödja våldsbejakande organisationer.”

Moderaterna har också föreslagit en ny grundlagsutredning för att stärka domstolarnas självständighet och individens rätt. Det är viktigt för att skydda demokratin.


Sverigedemokraternas svar:

Hur vill ditt parti stärka demokratin?

– Sverigedemokraterna vill införa ett tjänstemannaansvar och stoppa tjänstemannaaktivism i den offentliga förvaltningen.

”Sverigedemokraterna vill införa ett tjänstemannaansvar.”

Vi vill också stärka yttrandefriheten och flytta tillbaka makt från byråkrater i EU till svenska folkvalda. Vi vill också stärka Regeringsformen.


Liberalernas svar: *

* Liberalerna har inte svarat på Elektrikerns frågor, utan istället skickat texter ur sina egna förslag som rör arbetsmarknaden.