• Bild: Tomas Nyberg/Partierna/Edit & Montage: Chris Smedbakken

Söndagen den 9 september är det val i Sverige. Elektrikern har bett läsarna ställa frågor till de åtta riksdagspartierna. Partierna svarar här på frågor om bland annat arbetsmiljö, kollektivavtal, löner, arbetstid och demokrati. Viktiga frågor för alla anställda på den svenska arbetsmarknaden.

Här svarar partierna på frågor om arbetstiden:


Vänsterpartiets svar:

Ser ditt parti någon anledning till att höja, alternativt sänka, dagens normalarbetstid, det vill säga åtta timmars arbetsdag/40-timmarsvecka?

– Ja, Vänsterpartiet är stolt över att ha drivit på för många försök med kortad arbetstid. De visar att det är praktiskt genomförbart och ger stora vinster för hälsa och arbetsklimat. Förkortad arbetstid måste införas stegvis och kombineras med stora insatser för utbildning i bristyrken. För att börja förbereda övergången vill vi starta direkt efter valet 2018 med en satsning på sex timmars arbetsdag med bibehållen lön på en arbetsplats inom varje kommun och landsting/region. Under mandatperioden vill vi också ta de första besluten om att börja korta normalarbetstiden. Vårt långsiktiga mål är 30 timmars arbetsvecka som det normala på arbetsmarknaden.

”Vårt långsiktiga mål är 30 timmars arbetsvecka som det normala på arbetsmarknaden.”

Vilken pensionsålder anser ditt parti är rimligt för byggnadsarbetare i dag och i framtiden?

– Vänsterpartiet ingår inte i pensionsgruppen och vi stod inte bakom den uppgörelse som resulterade i det pensionssystemet vi har idag. Vår kritik mot det nuvarande systemet handlar bl.a. om att det är ett oförutsägbart system och att vi anser att det är orimligt att vår pension grundar sig i hur det går på börsen. Vi vill ha ett annat pensionssystem. Den senaste överenskommelsen riskerar att drabba många arbetare hårt. Det finns många som arbetar inom tunga yrken såsom exempelvis sjukvården, äldreomsorgen, byggbranschen och industrin som redan idag har svårt att klara att arbeta tills de är 61 år. Att höja lägsta åldern för att gå i pension till 64 år skulle slå mycket hårt mot dessa grupper av människor. Innan en eventuell höjning av pensionsålder, borde åtgärder vidtas för att fler ska orka jobba ett helt arbetsliv. För det krävs att både arbetsmiljön och arbetsvillkoren förbättras, dessutom behöver normalarbetstiden sänkas så att människor får mer tid för återhämtning.

LÄS ÄVEN: Riksdagspartierna svarar på läsarnas frågor – om arbetsmiljö


Socialdemokraternas svar:

Ser ditt parti någon anledning till att höja, alternativt sänka, dagens normalarbetstid, det vill säga åtta timmars arbetsdag/40-timmarsvecka?

– Fler måste få möjlighet att jobba heltid. Det sker hela tiden förkortningar av normalarbetstiden genom parternas förhandlingar.

”Fler måste få möjlighet att jobba heltid.”

Vilken pensionsålder anser ditt parti är rimligt för byggnadsarbetare i dag och i framtiden?

– Socialdemokraterna för inga diskussioner om pensionsåldern utifrån vilket yrke en person har/har haft.


Miljöpartiets svar:

Ser ditt parti någon anledning till att höja, alternativt sänka, dagens normalarbetstid, det vill säga åtta timmars arbetsdag/40-timmarsvecka?

– Miljöpartiet ser stora fördelar med arbetstidsförkortning. Många människor lider av stress och utbrändhet. Det ska finnas bra möjligheter till balans mellan arbete och allt annat som är viktigt i livet. Vi vill stegvis sänka normalarbetstiden, det måste dock ske i en takt som samhället klarar av. Vi ser flera ytterligare sätt att göra arbetstiden mer flexibel för människors olika behov och livsfaser. Arbetstidsförkortning för vissa yrken och åldersgrupper eller utökad möjlighet för ledighet för fortbildning mitt i arbetslivet, är två exempel.

”Många människor lider av stress och utbrändhet. Det ska finnas bra möjligheter till balans mellan arbete och allt annat som är viktigt i livet.”

Vilken pensionsålder anser ditt parti är rimligt för byggnadsarbetare i dag och i framtiden?

– Pensionsåldern generellt måste följa en ökad medellivslängd, Miljöpartiet står bakom pensionsgruppens förslag.


LÄS ÄVEN: Anna Norling: Om det som valrörelsen borde handla om


Centerpartiets svar:

Ser ditt parti någon anledning till att höja, alternativt sänka, dagens normalarbetstid, det vill säga åtta timmars arbetsdag/40-timmarsvecka?

– Vi ser inte att det finns skäl att frångå den ordinarie arbetstiden om 40 timmar. Det svenska systemet är flexibelt och möjliggör övertid, men till en högre kostnad för arbetsgivaren. Vägledande här måste vara att en standard sätts så att arbetstagare har anledning att förvänta sig att jobba en viss tid när de tar ett jobb. Det är även rimligt att en sådan norm sätts motsvarande hur mycket människor faktiskt jobbar i genomsnitt. Det finns alltid en möjlighet att via förhandlingar komma överens om veckoarbetstid på en arbetsplats.

”För att upprätthålla bra pensioner behöver arbetslivet förlängas och bli mer hållbart.”

Vilken pensionsålder anser ditt parti är rimligt för byggnadsarbetare i dag och i framtiden?

– Centerpartiet ingår i pensionsgruppen och stödjer således pensionsöverenskommelsen där de nya åldersgränserna beslutats. Det är bra med en riktålder som innebär att pensionsålder automatiskt flyttas upp när medellivslängden ökar. Vi är friskare och lever allt längre och pensionsåldern behöver anpassas därefter. Det kommer fortfarande vara möjligt, likt i dag, att bestämma när man vill gå i pension, så länge man uppnått lägsta åldern. Förändringarna innebär att alla pensionsåldergränser och motsvarande åldersgränser i trygghetssystemen (exempelvis sjukförsäkring och a-kassa) höjs och att dessa sedan kopplas till utvecklingen av medellivslängden. Det är positivt, men innebär att pensionerna som andel av slutlönen blir allt lägre eftersom de måste räcka under en längre tid. För att upprätthålla bra pensioner behöver arbetslivet förlängas och bli mer hållbart. Vi behöver fler som arbetar och betalar in till vår gemensamma välfärd när allt färre ska försörja allt fler.


Kristdemokraternas svar:

Ser ditt parti någon anledning till att höja, alternativt sänka, dagens normalarbetstid, det vill säga åtta timmars arbetsdag/40-timmarsvecka?

– Nej. Däremot är det viktigt att exempelvis småbarnsföräldrar kan gå ner i arbetstid.

”Kristdemokraterna vill lägga ner Arbetsförmedlingen i dess nuvarande form som en del i att komma åt matchningsproblematiken.”

Vilken pensionsålder anser ditt parti är rimligt för byggnadsarbetare i dag och i framtiden?

– Kristdemokraterna står bakom pensionsöverenskommelsen mellan allianspartierna och Socialdemokraterna. Sverige har i dag ett pensionssystem som är långsiktigt hållbart och det vill Kristdemokraterna fortsätta att värna. Det ska dock vara möjligt att senare i livet byta yrkesbana, vilket kräver en förbättras matchning på arbetsmarknaden. Idag finns problem på denna front. Kristdemokraterna vill lägga ner Arbetsförmedlingen i dess nuvarande form som en del i att komma åt matchningsproblematiken. Vi vill också stärka möjligheten till omskolning och vidareutbildning. Därför vill vi bygga ut yrkesvux, som ger människor möjlighet till en praktisk utbildning i företrädesvis bristyrken.


Moderaternas svar:

Ser ditt parti någon anledning till att höja, alternativt sänka, dagens normalarbetstid, det vill säga åtta timmars arbetsdag/40-timmarsvecka?

– Sverige behöver fler arbetade timmar för att stärka välfärden, klara kompetensbristen och de demografiska utmaningarna vi står inför. Det vill vi dock åstadkomma genom att göra det mer lönsamt att arbeta samt satsa på yrkesutbildning och bättre möjligheter till omställning. Inte genom att ändra arbetstiden.

”Sverige behöver fler arbetade timmar för att stärka välfärden, klara kompetensbristen och de demografiska utmaningarna vi står inför.”

Vilken pensionsålder anser ditt parti är rimligt för byggnadsarbetare i dag och i framtiden?

– Det finns en relativt stor samsyn kring att i takt med att medellivslängden ökar behöver vi arbeta längre, annars blir pensionsnivåerna för låga och välfärdens finansiering hotas. I höstas kom den blocköverskridande pensionsgruppen överens om att pensionsåldergränser och motsvarande åldersgränser i trygghetssystemen (exempelvis sjukförsäkring och a-kassa) ska höjas och kopplas även till utvecklingen av medellivslängden.


Sverigedemokraternas svar:

Ser ditt parti någon anledning att höja, alternativt sänka, dagens normalarbetstid? Det vill säga 8 timmars arbetsdag/40 timmars vecka?

– Arbetstidslagen utgör en väl avvägd huvudregel. Det bör fortsatt vara upp till parterna att komma överens om avsteg i de fall där kortare arbetstid är motiverat.

”Vi vill behålla nuvarande pensionsålder och tycker att politiken måste ha förståelse för att ett längre yrkesliv inte är möjligt eller lämpligt för alla.”

Vilken pensionsålder anser ditt parti är rimligt för byggnadsarbetare i dag och i framtiden?

– Vi vill behålla nuvarande pensionsålder och tycker att politiken måste ha förståelse för att ett längre yrkesliv inte är möjligt eller lämpligt för alla, t.ex. byggnadsarbetare. När andra partier vill tvinga människor att arbeta längre anser vi att det är bättre att i så fall skapa positiva incitament för de som själva önskar stanna kvar i yrkeslivet.


Liberalernas svar: *

Möjligheten att jobba längre måste stärkas

”Äldre människors kunskap, kompetens och erfarenhet måste tas tillvara bättre i arbetslivet. Därför vill vi att åldersgränsen för hur länge man har rätt att vara kvar på jobbet ska höjas från 67 till 71 år. På sikt bör pensionsålder och rätten att stanna kvar i arbetslivet knytas till medellivslängdens utveckling. Den som arbetar efter 65 bör betala lägre skatt och arbetsgivaravgiften lägre.”

”Den som arbetar efter 65 bör betala lägre skatt och arbetsgivaravgiften lägre.”

* Liberalerna har inte svarat på Elektrikerns frågor, utan istället skickat texter ur sina egna förslag som rör arbetsmarknaden.