– Det här är ett jättepro­blem. Många känner in­te till hur det fungerar. På stora företag fungerar det nog bra, men på småföre­tag är det nog inte så bra alltid. Folk har ingen sus­ning.

Det säger Ove Norde­myr, fackligt aktiv inom El-ettan som menar att det är viktigt att ha koll på hur ens pension blir.

Hur mycket tittar vi i ku­verten som kommer till oss. Det är orange och vita ku­vert som kommer årligen. Många skjuter det framför sig. Man tycker det är krång­ligt och komplicerat. Man kanske inte vill veta hur det blir när man fyller 65.

En del menar att det vik­tigaste inte är pensionen, utan att man betalar av på huslånen. Där har du bra pensionssparande, menar de. Men alla som bor i en hyreslägenhet då, kan man fråga sig.

Nog är det viktigt att bry sig om kuverten, egentligen.
Det handlar om den all­männa pensionen, om av­talspensionen och om pri­vat pensionssparande. Man ska välja och sätta sig in. Det kräver att man bryr sig.

En del menar att här syns klassamhället som tydli­gast. De som har, ser till att de har att ordnat när de blir äldre. De som inte har, de vill inte veta hur det blir el­ler många ser det som för krångligt. I pensionsspa­randet syns nog klassam­hället som bäst.

Nog är det krångligt. Ibland har inte ens experterna full koll. Men hav förtröstan, det finns hjälp att få. Man kan ringa försäkringsansva­riga i facket, man kan kolla med sin bank, man kan få gratis tid hos Folksam. Det finns information att få.

På det gigantiska byg­get av Nya Karolinska sjuk­huset i Solna träffar vi Ove Nordemyr och ledande montören Mikael Rainer­gren

– 80 procent av företagen i Stockholm är småföretag. Ofta finns det ingen fack­lig förtroendevald som in­formerar, säger Ove och får medhåll av Mikael.

– På mindre företagen har man nog ganska lite koll. Inte säkert att de kan avtalet. Det är viktigt att man får ut information så att alla kollar på Forabeske­det, säger Mikael.

Ove är på besök på Karo­linskabygget. Han jobbar på Caverion och just nu är han på bygget av en musikhög­skola.

– Man tänker ju inte på det när man är 25 år. Kom­mer på det när det är för sent. Jag började fatta det när jag var 30, säger Ove.

Han är idog och vill att alla ska ha koll.

– Du måste kolla Forabe­skedet som kommer i bör­jan av året, säger han med bestämdhet.

Han menar att det lig­ger på LO att informera. De skulle jobba mer med de här frågorna, upplysa på ett en­kelt sätt till alla medlem­mar, menar han.

– De har resurserna att kunna informera.

Ove menar att det här med pensioner är speciellt vik­tigt för LO-medlemmar med tunga och slitsamma jobb.

– Det är ofta skitdålig in­formation och det är ett få­tal som jobbar fram till 65. Tyvärr är det också många som har hög sjukfrånva­ro sista åren. Många siktar på att gå vid 62-63 år. Det är skillnad med tjänstemän de kanske kan jobba läng­re. Och vad händer när man blir förtidspensionerad, sä­ger Ove.

Flera månader senare mö­ter vi ett gäng elektriker i Avesta. Vi sitter i ABF:s lo­kaler i Avesta. Ett tiotal elektriker från Midroc på orten ska få sig en duvning i regelverken för arbets­marknadsförsäkringarna. Det skulle vara fler på infor­mationen.

Men det är som det är, en del har fått förhin­der, en del har glömt bort. Den äldsta i gruppen ska gå i deltidspension till hösten, den yngsta har bara några år i yrket.

Jan Andersson är informa­tör hos Folksam och han går igenom regelverket för både pensionerna och andra för­säkringar på ett lättsamt och enkelt sätt.

– Det är alldeles för få inom LO-grupperna som tycker det här är romantiskt och kul, konstaterar Jan, som har en bakgrund som industrielektriker.

Jan Andersson ger råd till killarna på Midroc.

– När du är ung måste fo­kus vara att bygga upp kapi­tal. När du blir äldre ska du byta till mer räntebärande.

Han ger som riktmärke att du ska flytta över en fjär­dedel till räntebärande när du är 56 år och lika mycket till vid 61. (Detta sköts auto­matiskt i Folksam LO pen­sion.)

Några av Midrocelektri­kerna vi pratar med går ifrån den här tvåtimmarsin­formationen och känner att man fattat så mycket mer.
Det kanske inte är så krångligt trots allt.

Goda råd – från Jan Andersson på Folksam

√ Gör ett aktivt val för avtalspensionen. Man är utan efterlevandeskydd om man inte gör ett aktivt val.

√ Du måste som ung vara aktiv.

√ Ingen katastrof om man inte valt något för den allmänna pensionen. Det är bara 2,5 procent du kan styra över.

√ Har du mer än tio år kvar – lägg gärna på fondsparande.

√ Börjar du närma dig 60 år – ligg kvar där du är om du har ett traditionellt sparande i avtalspensionen.

√ Ta hjälp av kostnadsfri rådgivning bank eller Folksam.

√ Börja spara i tid.

√ Välj återbetalningsskydd om du har familj.

√ Välj inte familjeskydd.

√ Om det är risk för varsel på företaget – ta inte ut pension. Det kan påverka din A-kassa.

√ Spar inget i pensionsförsäkringen längre. Skattereglerna har förändrats.

Pension

 • Är du för 1954 och senare är du helt i det nya pensionssystemet.
 • Är du född 1953 och tidigare är det en blandning av nya och gamla sys­temet.
 • Från 55 år kan jag ta ut privat pension om det finns.
 • Från 55 år kan man också ta ut avtalspension. För elektriker kommer vanligtvis den från Fora.
 • Från 61 år kan man ta ut almänna pension. Men man måste ansöka om att få ut pensionen och det kan ta 2-3 månader innan pengarna kommer.
 • Från 61 år allmän pension så länge jag lever Man måste ansöka om att få ut pensionen. 2-3 månader innan jag tar ut pensionen.
 • Du har rätt att jobba till du fyllt 67 år.
 • 18,5 procent avsätts till den allmänna pensionen

Avtalspension

 • Det avsätts 4,5 procent i avtalspensionen från att du fyllt 25 år
 • Tjänar du över 435 750 kronor per år så avsätts 30 procent av överskjutande delen.
 • Jobbar du under Installationsavtalet eller Kraftavtalet så avsätts 1 procent extra till avtalspensionen. OBS den tjänas in före 25 års ålder.
 • Jan Andersson på Folksam säger att det är viktigt att göra ett aktivt val för avtalspensionen. Detta för att försäkra sig om ett efterlevandeskydd.Foto: Tomas Nyberg

 • Tjänstemannapensionen, bygger den på att det finns kollektivavtal eller att man är fackligt ansluten. Om inte facket fanns så hade vi inte haft avtalspensionen, menar Ove.Nordemyr. Foto: Bons Nisse Andersson