• Bild: Tomas Nyberg/Partierna/Edit & Montage: Chris Smedbakken

2018-08-29

Söndagen den 9 september är det val i Sverige. Elektrikern har bett läsarna ställa frågor till de åtta riksdagspartierna. Partierna svarar här på frågor om bland annat arbetsmiljö, kollektivavtal, löner, arbetstid och demokrati. Viktiga frågor för alla anställda på den svenska arbetsmarknaden.

Här svarar partierna på frågor om arbetstiden:


Vänsterpartiets svar:

Ser ditt parti någon anledning till att höja, alternativt sänka, dagens normalarbetstid, det vill säga åtta timmars arbetsdag/40-timmarsvecka?

– Ja, Vänsterpartiet är stolt över att ha drivit på för många försök med kortad arbetstid. De visar att det är praktiskt genomförbart och ger stora vinster för hälsa och arbetsklimat. Förkortad arbetstid måste införas stegvis och kombineras med stora insatser för utbildning i bristyrken. För att börja förbereda övergången vill vi starta direkt efter valet 2018 med en satsning på sex timmars arbetsdag med bibehållen lön på en arbetsplats inom varje kommun och landsting/region. Under mandatperioden vill vi också ta de första besluten om att börja korta normalarbetstiden. Vårt långsiktiga mål är 30 timmars arbetsvecka som det normala på arbetsmarknaden.

”Vårt långsiktiga mål är 30 timmars arbetsvecka som det normala på arbetsmarknaden.”

Vilken pensionsålder anser ditt parti är rimligt för byggnadsarbetare i dag och i framtiden?

– Vänsterpartiet ingår inte i pensionsgruppen och vi stod inte bakom den uppgörelse som resulterade i det pensionssystemet vi har idag. Vår kritik mot det nuvarande systemet handlar bl.a. om att det är ett oförutsägbart system och att vi anser att det är orimligt att vår pension grundar sig i hur det går på börsen. Vi vill ha ett annat pensionssystem. Den senaste överenskommelsen riskerar att drabba många arbetare hårt. Det finns många som arbetar inom tunga yrken såsom exempelvis sjukvården, äldreomsorgen, byggbranschen och industrin som redan idag har svårt att klara att arbeta tills de är 61 år. Att höja lägsta åldern för att gå i pension till 64 år skulle slå mycket hårt mot dessa grupper av människor. Innan en eventuell höjning av pensionsålder, borde åtgärder vidtas för att fler ska orka jobba ett helt arbetsliv. För det krävs att både arbetsmiljön och arbetsvillkoren förbättras, dessutom behöver normalarbetstiden sänkas så att människor får mer tid för återhämtning.

LÄS ÄVEN: Riksdagspartierna svarar på läsarnas frågor – om arbetsmiljö


Socialdemokraternas svar:

Ser ditt parti någon anledning till att höja, alternativt sänka, dagens normalarbetstid, det vill säga åtta timmars arbetsdag/40-timmarsvecka?

– Fler måste få möjlighet att jobba heltid. Det sker hela tiden förkortningar av normalarbetstiden genom parternas förhandlingar.

”Fler måste få möjlighet att jobba heltid.”

Vilken pensionsålder anser ditt parti är rimligt för byggnadsarbetare i dag och i framtiden?

– Socialdemokraterna för inga diskussioner om pensionsåldern utifrån vilket yrke en person har/har haft.


Miljöpartiets svar:

Ser ditt parti någon anledning till att höja, alternativt sänka, dagens normalarbetstid, det vill säga åtta timmars arbetsdag/40-timmarsvecka?

– Miljöpartiet ser stora fördelar med arbetstidsförkortning. Många människor lider av stress och utbrändhet. Det ska finnas bra möjligheter till balans mellan arbete och allt annat som är viktigt i livet. Vi vill stegvis sänka normalarbetstiden, det måste dock ske i en takt som samhället klarar av. Vi ser flera ytterligare sätt att göra arbetstiden mer flexibel för människors olika behov och livsfaser. Arbetstidsförkortning för vissa yrken och åldersgrupper eller utökad möjlighet för ledighet för fortbildning mitt i arbetslivet, är två exempel.

”Många människor lider av stress och utbrändhet. Det ska finnas bra möjligheter till balans mellan arbete och allt annat som är viktigt i livet.”

Vilken pensionsålder anser ditt parti är rimligt för byggnadsarbetare i dag och i framtiden?

– Pensionsåldern generellt måste följa en ökad medellivslängd, Miljöpartiet står bakom pensionsgruppens förslag.


LÄS ÄVEN: Anna Norling: Om det som valrörelsen borde handla om


Centerpartiets svar:

Ser ditt parti någon anledning till att höja, alternativt sänka, dagens normalarbetstid, det vill säga åtta timmars arbetsdag/40-timmarsvecka?

– Vi ser inte att det finns skäl att frångå den ordinarie arbetstiden om 40 timmar. Det svenska systemet är flexibelt och möjliggör övertid, men till en högre kostnad för arbetsgivaren. Vägledande här måste vara att en standard sätts så att arbetstagare har anledning att förvänta sig att jobba en viss tid när de tar ett jobb. Det är även rimligt att en sådan norm sätts motsvarande hur mycket människor faktiskt jobbar i genomsnitt. Det finns alltid en möjlighet att via förhandlingar komma överens om veckoarbetstid på en arbetsplats.

”För att upprätthålla bra pensioner behöver arbetslivet förlängas och bli mer hållbart.”

Vilken pensionsålder anser ditt parti är rimligt för byggnadsarbetare i dag och i framtiden?

– Centerpartiet ingår i pensionsgruppen och stödjer således pensionsöverenskommelsen där de nya åldersgränserna beslutats. Det är bra med en riktålder som innebär att pensionsålder automatiskt flyttas upp när medellivslängden ökar. Vi är friskare och lever allt längre och pensionsåldern behöver anpassas därefter. Det kommer fortfarande vara möjligt, likt i dag, att bestämma när man vill gå i pension, så länge man uppnått lägsta åldern. Förändringarna innebär att alla pensionsåldergränser och motsvarande åldersgränser i trygghetssystemen (exempelvis sjukförsäkring och a-kassa) höjs och att dessa sedan kopplas till utvecklingen av medellivslängden. Det är positivt, men innebär att pensionerna som andel av slutlönen blir allt lägre eftersom de måste räcka under en längre tid. För att upprätthålla bra pensioner behöver arbetslivet förlängas och bli mer hållbart. Vi behöver fler som arbetar och betalar in till vår gemensamma välfärd när allt färre ska försörja allt fler.


Kristdemokraternas svar:

Ser ditt parti någon anledning till att höja, alternativt sänka, dagens normalarbetstid, det vill säga åtta timmars arbetsdag/40-timmarsvecka?

– Nej. Däremot är det viktigt att exempelvis småbarnsföräldrar kan gå ner i arbetstid.

”Kristdemokraterna vill lägga ner Arbetsförmedlingen i dess nuvarande form som en del i att komma åt matchningsproblematiken.”

Vilken pensionsålder anser ditt parti är rimligt för byggnadsarbetare i dag och i framtiden?

– Kristdemokraterna står bakom pensionsöverenskommelsen mellan allianspartierna och Socialdemokraterna. Sverige har i dag ett pensionssystem som är långsiktigt hållbart och det vill Kristdemokraterna fortsätta att värna. Det ska dock vara möjligt att senare i livet byta yrkesbana, vilket kräver en förbättras matchning på arbetsmarknaden. Idag finns problem på denna front. Kristdemokraterna vill lägga ner Arbetsförmedlingen i dess nuvarande form som en del i att komma åt matchningsproblematiken. Vi vill också stärka möjligheten till omskolning och vidareutbildning. Därför vill vi bygga ut yrkesvux, som ger människor möjlighet till en praktisk utbildning i företrädesvis bristyrken.


Moderaternas svar:

Ser ditt parti någon anledning till att höja, alternativt sänka, dagens normalarbetstid, det vill säga åtta timmars arbetsdag/40-timmarsvecka?

– Sverige behöver fler arbetade timmar för att stärka välfärden, klara kompetensbristen och de demografiska utmaningarna vi står inför. Det vill vi dock åstadkomma genom att göra det mer lönsamt att arbeta samt satsa på yrkesutbildning och bättre möjligheter till omställning. Inte genom att ändra arbetstiden.

”Sverige behöver fler arbetade timmar för att stärka välfärden, klara kompetensbristen och de demografiska utmaningarna vi står inför.”

Vilken pensionsålder anser ditt parti är rimligt för byggnadsarbetare i dag och i framtiden?

– Det finns en relativt stor samsyn kring att i takt med att medellivslängden ökar behöver vi arbeta längre, annars blir pensionsnivåerna för låga och välfärdens finansiering hotas. I höstas kom den blocköverskridande pensionsgruppen överens om att pensionsåldergränser och motsvarande åldersgränser i trygghetssystemen (exempelvis sjukförsäkring och a-kassa) ska höjas och kopplas även till utvecklingen av medellivslängden.


Sverigedemokraternas svar:

Ser ditt parti någon anledning att höja, alternativt sänka, dagens normalarbetstid? Det vill säga 8 timmars arbetsdag/40 timmars vecka?

– Arbetstidslagen utgör en väl avvägd huvudregel. Det bör fortsatt vara upp till parterna att komma överens om avsteg i de fall där kortare arbetstid är motiverat.

”Vi vill behålla nuvarande pensionsålder och tycker att politiken måste ha förståelse för att ett längre yrkesliv inte är möjligt eller lämpligt för alla.”

Vilken pensionsålder anser ditt parti är rimligt för byggnadsarbetare i dag och i framtiden?

– Vi vill behålla nuvarande pensionsålder och tycker att politiken måste ha förståelse för att ett längre yrkesliv inte är möjligt eller lämpligt för alla, t.ex. byggnadsarbetare. När andra partier vill tvinga människor att arbeta längre anser vi att det är bättre att i så fall skapa positiva incitament för de som själva önskar stanna kvar i yrkeslivet.


Liberalernas svar: *

Möjligheten att jobba längre måste stärkas

”Äldre människors kunskap, kompetens och erfarenhet måste tas tillvara bättre i arbetslivet. Därför vill vi att åldersgränsen för hur länge man har rätt att vara kvar på jobbet ska höjas från 67 till 71 år. På sikt bör pensionsålder och rätten att stanna kvar i arbetslivet knytas till medellivslängdens utveckling. Den som arbetar efter 65 bör betala lägre skatt och arbetsgivaravgiften lägre.”

”Den som arbetar efter 65 bör betala lägre skatt och arbetsgivaravgiften lägre.”

* Liberalerna har inte svarat på Elektrikerns frågor, utan istället skickat texter ur sina egna förslag som rör arbetsmarknaden.

Maila artikeln Skriv ut artikeln

Kommentarer

Mer Nyheter

Forskare: Bakterier kan göra el av socker – i din tarm

Vi har alla bakterier i kroppen, men visste du att de kan producera elektricitet? Detta har forskare vid Lunds universitet påvisat genom en ny studie. Mjölksyrabakterien Enterococcus faecalis finns i magtarmkanalen hos både människa och djur. En ny studie har nu upptäckt att bakterien, om den placeras vid en elektrod, kan ge upphov till elektrisk ström.

Svenskt Näringsliv säger upp avtal med LO

Svenskt Näringsliv har sagt upp sitt avtal med LO och PTK om finansiering av försäkringsinformation, skriver Hotellrevyn. LO, samverkansorganisationen PTK och Svenskt Näringsliv har sedan 1978 haft ett avtal om hur man finansierar informationen kring de försäkringar som finns med i kollektivavtalet.

Stand Down: Då stannar arbetet upp i säkerhetens namn

Den 26 september klockan 13.00 stannar många arbetsplatser i Sverige upp i 15 minuter. Aktionen genomförs för att skicka en signal om säkerheten på landets byggarbetsplatser. För sjätte året i rad arrangerar Trafikverket, i samarbete med anläggningsbranschen, en så kallad ”stand down”.

Elpriserna kan öka mer – efter förvaltningsrättens dom

Elpriserna kan komma att bli mycket dyrare även efter 2020 trots regeringens löfte. Detta på grund av en omdiskuterad dom som nyligen förkunnades i förvaltningsrätten, skriver SvD Näringsliv. Elnätspriserna har ökat kraftigt de senaste åren på runt tio år har de höjts med mer än 60 procent, enligt SvD:s uppgifter.

Stopp i tunnlarna – nya problem för Förbifart Stockholm

Arbetet har stoppats på ännu en arbetsplats i anknytning till bygget av Förbifart Stockholm denna gång tunnlarna Johannelund och Lunda, skriver Byggnadsarbetaren. Bygget av Förbifart Stockholm har kantats av problem med säkerheten.

Enorm rot-härva – kan ha lurat staten på miljoner

Staten misstänks ha blivit lurad på miljontals kronor i en bygghärva med Rot-fusk. Ekobrottsmyndigheten har inlett en utredning, skriver Sveriges Radio. Närmare 30 personer tros vara inblandade i den misstänkta rotfuskhärva som just nu utreds av Ekobrottsmyndigheten.

Ny lag ger migrantarbetare rörelsefrihet

Qatar De styrande i Qatar har antagit en ny lag som innebär att migrantarbetare inte längre behöver tillstånd från sin arbetsgivare för att resa ur landet. Ambet Yuson, generalsekreterare för det internationella bygg- och träfacket BWI, välkomnade antagandet av den nya lagen.

Olycka med kapsåg – praktikantens fingrar sågades av

Praktikanten arbetade med en kapsåg när något gick fel och hen fick flera fingrar avkapade, skriver TTELA. En gymnasieelev i Trollhättan drabbades under sin praktik av en allvarlig arbetsplatsolycka. Eleven befann sig på sin praktikplats och arbetade med en kapsåg när olyckan inträffade.
Foto: Tomas Nyberg

Wallin om valutgången: ”Vi har kvar vår beredskap”

När rösterna till årets riksdagsval har kontrollräknats kan det konstateras att det rödgröna blocket stannade på 144 mandat, de borgerliga på 143 mandat och Sverigedemokraterna på 62 mandat. Valet gick bättre än vad vi hade befarat, lika fullt så är det ett sämre resultat än vad vi är vana vid, säger Elektrikerförbundets ordförande Jonas Wallin.

Saknade fallskydd – företag får böta 68 000 kronor

Den anställde arbetade sex meter ovanför marken utan fallskydd. Nu fastslår Förvaltningsrätten att byggföretaget ska betala 68 000 kronor för överträdelsen, skriver Arbetet. När Arbetsmiljöverkets inspektörer kom till en byggarbetsplats i Malmö sommaren 2017 möttes de av en mindre rolig syn.

Vassa och roliga broderier signerade Sofie Eriksson

KULTUR Sofie Eriksson sätter fart på det kvinnliga hantverket och skapar broderier för vår egen tid. Det är radikala, feministiska och antirasistiska budskap. En pågående utställning i Smedjebacken visar en del av hennes egenhändiga broderier. Sofie Eriksson sysslar med ett slags återbruk av gamla broderier. Hon hittar sina fynd på olika loppisar.

Efter strömavbrotten – Energimarknadsinspektionen granskar Geab

De senaste månaderna har Gotland drabbats av upprepade strömavbrott, vilket påverkat både företag och privatpersoner. Svensk Linjebesiktnings besiktningsman dömer ut stora delar av ledningsnätet, och Energimarknadsinspektionen har inlett en granskning av det gotländska elbolaget Geab.

Nye generaldirektören lugn – trots hot om nedläggning

När Arbetslivsinstitutet lades ned 2007 flyttade en stor grupp av forskarna till Högskolan i Gävle. Där inlemmades de så småningom i Akademin för hälsa och arbetsliv. Akademins chef hette Nader Ahmadi, numer nytillträdd generaldirektör för Sveriges allra yngsta myndighet: Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Mynak.

Norsk miljardär bankrutt – Vattenfall kan tvingas betala

Cirka 1,2 miljarder kronor fattas efter en urspårad norsk energiaffär. Flera stora el-aktörer kan tvingas gå in och täcka upp med miljonbelopp däribland svenska Vattenfall, skriver GP. Den norske derivathandlaren Einar Aas, en av landets rikaste personer, hade det inte roligt i början av förra veckan.

Tidningen Elektrikern går över till LO Mediehus – oklar framtid för journalisterna

Sedan 2012 har Tidningen Elektrikern och därefter Målarnas facktidning producerats av Dala-Demokraten. Nu ska de ingå i LO Mediehus tillsammans med fem andra facktidningar. Det för att vara närmare LO. Det är en tråkig nyhet. De här två tidningarna är de enda facktidningar som gjorts utanför Stockholm, säger Anna Norling, chefredaktör för Elektrikern.