• Bild: Tomas Nyberg/Partierna/Edit & Montage: Chris Smedbakken

2018-08-29

Söndagen den 9 september är det val i Sverige. Elektrikern har bett läsarna ställa frågor till de åtta riksdagspartierna. Partierna svarar här på frågor om bland annat arbetsmiljö, kollektivavtal, löner, arbetstid och demokrati. Viktiga frågor för alla anställda på den svenska arbetsmarknaden.

Här svarar partierna på frågor om arbetstiden:


Vänsterpartiets svar:

Ser ditt parti någon anledning till att höja, alternativt sänka, dagens normalarbetstid, det vill säga åtta timmars arbetsdag/40-timmarsvecka?

– Ja, Vänsterpartiet är stolt över att ha drivit på för många försök med kortad arbetstid. De visar att det är praktiskt genomförbart och ger stora vinster för hälsa och arbetsklimat. Förkortad arbetstid måste införas stegvis och kombineras med stora insatser för utbildning i bristyrken. För att börja förbereda övergången vill vi starta direkt efter valet 2018 med en satsning på sex timmars arbetsdag med bibehållen lön på en arbetsplats inom varje kommun och landsting/region. Under mandatperioden vill vi också ta de första besluten om att börja korta normalarbetstiden. Vårt långsiktiga mål är 30 timmars arbetsvecka som det normala på arbetsmarknaden.

”Vårt långsiktiga mål är 30 timmars arbetsvecka som det normala på arbetsmarknaden.”

Vilken pensionsålder anser ditt parti är rimligt för byggnadsarbetare i dag och i framtiden?

– Vänsterpartiet ingår inte i pensionsgruppen och vi stod inte bakom den uppgörelse som resulterade i det pensionssystemet vi har idag. Vår kritik mot det nuvarande systemet handlar bl.a. om att det är ett oförutsägbart system och att vi anser att det är orimligt att vår pension grundar sig i hur det går på börsen. Vi vill ha ett annat pensionssystem. Den senaste överenskommelsen riskerar att drabba många arbetare hårt. Det finns många som arbetar inom tunga yrken såsom exempelvis sjukvården, äldreomsorgen, byggbranschen och industrin som redan idag har svårt att klara att arbeta tills de är 61 år. Att höja lägsta åldern för att gå i pension till 64 år skulle slå mycket hårt mot dessa grupper av människor. Innan en eventuell höjning av pensionsålder, borde åtgärder vidtas för att fler ska orka jobba ett helt arbetsliv. För det krävs att både arbetsmiljön och arbetsvillkoren förbättras, dessutom behöver normalarbetstiden sänkas så att människor får mer tid för återhämtning.

LÄS ÄVEN: Riksdagspartierna svarar på läsarnas frågor – om arbetsmiljö


Socialdemokraternas svar:

Ser ditt parti någon anledning till att höja, alternativt sänka, dagens normalarbetstid, det vill säga åtta timmars arbetsdag/40-timmarsvecka?

– Fler måste få möjlighet att jobba heltid. Det sker hela tiden förkortningar av normalarbetstiden genom parternas förhandlingar.

”Fler måste få möjlighet att jobba heltid.”

Vilken pensionsålder anser ditt parti är rimligt för byggnadsarbetare i dag och i framtiden?

– Socialdemokraterna för inga diskussioner om pensionsåldern utifrån vilket yrke en person har/har haft.


Miljöpartiets svar:

Ser ditt parti någon anledning till att höja, alternativt sänka, dagens normalarbetstid, det vill säga åtta timmars arbetsdag/40-timmarsvecka?

– Miljöpartiet ser stora fördelar med arbetstidsförkortning. Många människor lider av stress och utbrändhet. Det ska finnas bra möjligheter till balans mellan arbete och allt annat som är viktigt i livet. Vi vill stegvis sänka normalarbetstiden, det måste dock ske i en takt som samhället klarar av. Vi ser flera ytterligare sätt att göra arbetstiden mer flexibel för människors olika behov och livsfaser. Arbetstidsförkortning för vissa yrken och åldersgrupper eller utökad möjlighet för ledighet för fortbildning mitt i arbetslivet, är två exempel.

”Många människor lider av stress och utbrändhet. Det ska finnas bra möjligheter till balans mellan arbete och allt annat som är viktigt i livet.”

Vilken pensionsålder anser ditt parti är rimligt för byggnadsarbetare i dag och i framtiden?

– Pensionsåldern generellt måste följa en ökad medellivslängd, Miljöpartiet står bakom pensionsgruppens förslag.


LÄS ÄVEN: Anna Norling: Om det som valrörelsen borde handla om


Centerpartiets svar:

Ser ditt parti någon anledning till att höja, alternativt sänka, dagens normalarbetstid, det vill säga åtta timmars arbetsdag/40-timmarsvecka?

– Vi ser inte att det finns skäl att frångå den ordinarie arbetstiden om 40 timmar. Det svenska systemet är flexibelt och möjliggör övertid, men till en högre kostnad för arbetsgivaren. Vägledande här måste vara att en standard sätts så att arbetstagare har anledning att förvänta sig att jobba en viss tid när de tar ett jobb. Det är även rimligt att en sådan norm sätts motsvarande hur mycket människor faktiskt jobbar i genomsnitt. Det finns alltid en möjlighet att via förhandlingar komma överens om veckoarbetstid på en arbetsplats.

”För att upprätthålla bra pensioner behöver arbetslivet förlängas och bli mer hållbart.”

Vilken pensionsålder anser ditt parti är rimligt för byggnadsarbetare i dag och i framtiden?

– Centerpartiet ingår i pensionsgruppen och stödjer således pensionsöverenskommelsen där de nya åldersgränserna beslutats. Det är bra med en riktålder som innebär att pensionsålder automatiskt flyttas upp när medellivslängden ökar. Vi är friskare och lever allt längre och pensionsåldern behöver anpassas därefter. Det kommer fortfarande vara möjligt, likt i dag, att bestämma när man vill gå i pension, så länge man uppnått lägsta åldern. Förändringarna innebär att alla pensionsåldergränser och motsvarande åldersgränser i trygghetssystemen (exempelvis sjukförsäkring och a-kassa) höjs och att dessa sedan kopplas till utvecklingen av medellivslängden. Det är positivt, men innebär att pensionerna som andel av slutlönen blir allt lägre eftersom de måste räcka under en längre tid. För att upprätthålla bra pensioner behöver arbetslivet förlängas och bli mer hållbart. Vi behöver fler som arbetar och betalar in till vår gemensamma välfärd när allt färre ska försörja allt fler.


Kristdemokraternas svar:

Ser ditt parti någon anledning till att höja, alternativt sänka, dagens normalarbetstid, det vill säga åtta timmars arbetsdag/40-timmarsvecka?

– Nej. Däremot är det viktigt att exempelvis småbarnsföräldrar kan gå ner i arbetstid.

”Kristdemokraterna vill lägga ner Arbetsförmedlingen i dess nuvarande form som en del i att komma åt matchningsproblematiken.”

Vilken pensionsålder anser ditt parti är rimligt för byggnadsarbetare i dag och i framtiden?

– Kristdemokraterna står bakom pensionsöverenskommelsen mellan allianspartierna och Socialdemokraterna. Sverige har i dag ett pensionssystem som är långsiktigt hållbart och det vill Kristdemokraterna fortsätta att värna. Det ska dock vara möjligt att senare i livet byta yrkesbana, vilket kräver en förbättras matchning på arbetsmarknaden. Idag finns problem på denna front. Kristdemokraterna vill lägga ner Arbetsförmedlingen i dess nuvarande form som en del i att komma åt matchningsproblematiken. Vi vill också stärka möjligheten till omskolning och vidareutbildning. Därför vill vi bygga ut yrkesvux, som ger människor möjlighet till en praktisk utbildning i företrädesvis bristyrken.


Moderaternas svar:

Ser ditt parti någon anledning till att höja, alternativt sänka, dagens normalarbetstid, det vill säga åtta timmars arbetsdag/40-timmarsvecka?

– Sverige behöver fler arbetade timmar för att stärka välfärden, klara kompetensbristen och de demografiska utmaningarna vi står inför. Det vill vi dock åstadkomma genom att göra det mer lönsamt att arbeta samt satsa på yrkesutbildning och bättre möjligheter till omställning. Inte genom att ändra arbetstiden.

”Sverige behöver fler arbetade timmar för att stärka välfärden, klara kompetensbristen och de demografiska utmaningarna vi står inför.”

Vilken pensionsålder anser ditt parti är rimligt för byggnadsarbetare i dag och i framtiden?

– Det finns en relativt stor samsyn kring att i takt med att medellivslängden ökar behöver vi arbeta längre, annars blir pensionsnivåerna för låga och välfärdens finansiering hotas. I höstas kom den blocköverskridande pensionsgruppen överens om att pensionsåldergränser och motsvarande åldersgränser i trygghetssystemen (exempelvis sjukförsäkring och a-kassa) ska höjas och kopplas även till utvecklingen av medellivslängden.


Sverigedemokraternas svar:

Ser ditt parti någon anledning att höja, alternativt sänka, dagens normalarbetstid? Det vill säga 8 timmars arbetsdag/40 timmars vecka?

– Arbetstidslagen utgör en väl avvägd huvudregel. Det bör fortsatt vara upp till parterna att komma överens om avsteg i de fall där kortare arbetstid är motiverat.

”Vi vill behålla nuvarande pensionsålder och tycker att politiken måste ha förståelse för att ett längre yrkesliv inte är möjligt eller lämpligt för alla.”

Vilken pensionsålder anser ditt parti är rimligt för byggnadsarbetare i dag och i framtiden?

– Vi vill behålla nuvarande pensionsålder och tycker att politiken måste ha förståelse för att ett längre yrkesliv inte är möjligt eller lämpligt för alla, t.ex. byggnadsarbetare. När andra partier vill tvinga människor att arbeta längre anser vi att det är bättre att i så fall skapa positiva incitament för de som själva önskar stanna kvar i yrkeslivet.


Liberalernas svar: *

Möjligheten att jobba längre måste stärkas

”Äldre människors kunskap, kompetens och erfarenhet måste tas tillvara bättre i arbetslivet. Därför vill vi att åldersgränsen för hur länge man har rätt att vara kvar på jobbet ska höjas från 67 till 71 år. På sikt bör pensionsålder och rätten att stanna kvar i arbetslivet knytas till medellivslängdens utveckling. Den som arbetar efter 65 bör betala lägre skatt och arbetsgivaravgiften lägre.”

”Den som arbetar efter 65 bör betala lägre skatt och arbetsgivaravgiften lägre.”

* Liberalerna har inte svarat på Elektrikerns frågor, utan istället skickat texter ur sina egna förslag som rör arbetsmarknaden.

Maila artikeln Skriv ut artikeln

Kommentarer

Mer Nyheter

Regeringen säger ja till ändrad strejkrätt

Regeringen godkände i dag lagförslaget om ändrad strejkrätt. Nu återstår bara ett riksdagsbeslut innan förändringarna träder i kraft i sommar. Det var på ett regeringssammanträde i dag, torsdag, som beslutet formellt fattades, skriver Arbetet. Förslaget om ändrad strejkrätt ska läggas fram för riksdagen.

Nya rekryterna laddade inför ombudsmannajobbet

Fyra nya ombudsmän har anställts i Elektrikerförbundet. Per Ola Nilsson, Magnus Kindmark, Jens Hansson och Tomas Hovberg gick alla vid skrivandets stund LO:s aspirantutbildning på Runö kursgård utanför Stockholm. Vi blir inte anställda för att vi kan alla lagar och paragrafer, utan det är för att vi passar i rollen som ombudsman.

Allt fler olyckor i energibranschen

Antalet olyckor i el- och energibranschen ökar. Enligt Elsäkerhetsverket har antalet olyckor som inte leder till sjukskrivning fyrdubblats på 15 år. Även inrapporteringen till Afa försäkring går uppåt. Nu ökar kraven på förebyggande arbetsmiljöarbete. Afa-försäkring har ett rapporteringssystem, ENIA, som allt fler företag ansluter sig till.

Fråga experterna: Sitta i orubbat bo?

Fråga experterna Här har du möjlighet att ställa frågor till våra experter. Det kan handla om sådant som exempelvis avtalsfrågor, juridik eller arbetsmiljö. Redaktionen gör ett urval av frågor som kommer in på elektrikern@lomediehus.se Ange Fråga experterna i ämnesraden.

PO Bergström: ”Vad kostar egentligen en flygbiljett?”

KRÖNIKA ”För att vara en bra ledare så måste man också klara av att reflektera över det man gör ur moralisk synpunkt”, skriver PO Bergström.

Här talar facktopparna på första maj 2019

Snart dags för första maj-firandet 2019. Många av LO-fackens ordföranden kommer att tala runt om i landet tillsammans med socialdemokratiska toppolitiker. Får du besök på din ort? Arbetet har sammanställt en lista.

I gula västar krävde de ansvar för döda arbetare

Life before profit! Det var budskapet när unga fackliga representanter från Europeiska bygg- och träfacken höll en manifestation på Sergels torg. Den gångna helgen samlades fackliga reprentanter i den europeiska ungdomskommittén för Builders and woodworkers international (BWI) på Rönneberga Lidingö.

I Nyköping finns lärlingar i en klass för sig

My Ekelund och Niclas Magnusson ritar omsorgsfullt och kopplar sedan lika omsorgsfullt. Uppdraget är motorstyrning. Det är skitkul. Det är mer jag än vad barnskötare var, säger My Ekelund. My Ekelund berättar att hon arbetade som barnskötare i över sex års tid innan hon i somras böt fot och valde något helt annat: elektriker. Jag gillar allt med yrket.

Nytt pris: Dags att utse årets Ledstjärna!

Finns det någon på din arbetsplats som som visar vägen eller gör verklig skillnad? Då kan du nominera hen till Folksam LO Pensions nyinstiftade hållbarhetspris Ledstjärnan. Priset Ledstjärnan ska gå till någon som gjort verklig skillnad inom hållbarhet, jämställdhet, jämlikhet eller schyssta villkor i arbetslivet. Det kommer att delas ut vartannat år, med start till hösten.

Nya brister på olycksdrabbat byggföretag

Flera fallolyckor har tidigare skett på Nåiden bygg AB:s arbetsplatser. Vid den senaste inspektionen som Arbetsmiljöverket gjorde på bygget av Kuststad i Luleå upptäcktes nya brister. Arbetsmiljöverket kräver att Nåiden bygg åtgärdar fallrisker, en felaktigt monterad ställning, ett för stort avstånd mellan ställningens arbetsplan och vägg samt dammspridning vid sågning.

Reinfeldt om att jobba till 75: ”En bra början”

Vi måste ändra vår mentala inställning och syn på vem som är äldre om vi ska arbeta till 75. Det menar förre statsministern Fredrik Reinfeldt. Jobba tills du är 75 år gammal och gör minst ett karriärbyte innan pensionen.

Regeringen sparar på äldreomsorgen

Det blir besparingar på minst fyra miljarder kronor i regeringens vårändringsbudget, rapporterar Dagens Industri. Minst 310 miljoner av dem är pengar till äldreomsorgen. Uppgifterna bekräftas av regeringskansliet. På onsdag, den 10 april, kommer regeringens vårändringsbudget.

Hylla din arbetsmiljöhjälte!

Den partsgemensamma arbetsmiljöorganisationen Prevent delar varje år ut ett arbetsmiljöstipendium. Nu är det hög tid att nominera kandidater till 2019 års stipendium. Nomineras kan såväl chefer som anställda som arbetar på privata företag, och som aktivt arbetar för att utveckla och förbättra arbetsmiljön.

Framtidens avtal: Bättre pension, kortare arbetstid eller högre lön?

Kortare arbetstid för äldre. En bra pension. Satsa på att få fler medlemmar. Löneökningar. Hur ska Elektrikerförbundet tänka, när de lägger upp en strategi för avtalsförhandlingar de närmaste 10-20 åren? Frågorna ventilerades när Elektrikernas förhandlingschef Urban Pettersson mötte medlemmar på TST-gruppen och Bravida i Gävleborg och Dalarna.

Nya regler för skyddsombud oroar LO

Förenklingar av arbetsmiljöregler om hur arbetsplatser utformas riskerar att undergräva skyddsombud i LO-facken. Det menar Carola Löfstrand, arbetsmiljöutredare på LO, som tror att arbetsgivare kommer kunna ducka undan ansvar för arbetsmiljön.