I Utvecklingsavtalet, som antogs 1988 och som fortfarande fastslår flera viktiga punkter för arbetstagarnas medbestämmande på arbetsplatsen, framgår hur ledande montör ska utses*.

I MB-gruppen, alltså en arbetsgrupp från den lokala klubben och företaget tillsammans, ska en förteckning över vilka anställda som bör utses till ledande montörer upprättas.

Därefter föreslår arbetsgivaren vilken som ska utses till det aktuella projektet, men alltid i samråd med MB-gruppen.

”Personen måste kunna stå för avtalet”

Otto Korhonen säger att det för honom är väldigt konstigt när en icke-medlem utses till ledande montör.

– Framför allt för att personen som man enas kring måste kunna stå för avtalet. Jag har svårt att se att en icke-medlem kan hävda avtalet, eftersom han inte är en del av avtalet. En icke-medlem kan inte heller skriva en ackordssedel, för han får inte tillgång till ackordswebben.

– En ledande montör ska ha kunskap och vilja att företräda arbetstagarna. Det ska vara en vinst för arbetslaget att just den här personen väljs. Men en person som inte är medlem kan ju inte företräda arbetslaget.

”Sticker mig i ögonen”

Något som gjort att Otto Korhonen lyft frågan om hur ledande montörer utses just nu är att han har sett att företag annonserar efter just ledande montörer.

– Det är något som sticker mig i ögonen. För det är ett förtroendeuppdrag som ska väljas. Företaget kan söka potentiella ledande montörer, men inte ensidigt bestämma vem som ska utses.

Varför tror du att det har det blivit så här?
– Främst okunskap. Ofta kan det vara bra personer som utses till ledande montörer, och företaget vill visa att de tror på den här personen. Men det ska vara ömsesidigt, den ledande montören ska ju arbeta för det bästa för både företaget och arbetslaget.

Skrivningen i Utvecklingsavtalet

*Utvecklingsavtal för Installationsavtalets område, Företagets utveckling, § 3 Utveckling av arbetsorganisationen.

1. Ledande montören är en nyckelperson vid installationsentreprenader. Det är därför lämpligt att man inom MB-gruppen diskuterar principerna för utseende av ledande montörer samt skapar förutsättningar för rekrytering av lämpliga ledande montörer. Vid dessa överläggningar upprättas även en förteckning över vilka anställda som i första hand bör utses till ledande montörer.

2. Vid utseende av ledande montör bör alltid eftersträvas att enighet uppnås om vem som skall utses. Därför bör i första hand uppdrag att vara ledande montör ges dem som upptagits på den i föregående stycke angivna förteckningen.”.