Bland de motioner som skickats in till mötet finns bland annat förslag om att under medlemmens första år i yrket tillåta förhandlingshjälp från första inträdesdagen i förbundet, att Elektrikerna slutar med ensidig samverkan med Socialdemokraterna.

Det föreslås även att förbundet ska utreda frågan att teckna en inkomstförsäkring, eller på annat sätt ge ekonomisk kompensation för medlemmar som på grund av exempelvis tvist vid avsked inte har privatekonomiska muskler att få sin sak rättsligt prövad.

Flera motioner har bifallits

Ett flertal motioner om att förändra förslaget till ny geografisk indelning i förbundet har lagts, varav flera bifallits av förbundsstyrelsen. Och som vanligt finns ett par motioner om att sänka medlemsavgiften.

Den senare frågan besvaras av förbundsstyrelsen med att det pågår diskussioner med motparten om ett förändrat inkasseringsavtal vilket ger förbundet möjligheten att utveckla och anpassa medlemsavgifter efter behov.

Som vanligt finns ett par motioner om att sänka medlemsavgiften

En motion handlar om den centrala ungdomsansvariges mandatperiod, som föreslås kortas till två år, samt att valet av den centralt ungdomsansvarige sker under en nationell ungdomskonferens.

Därutöver finns flera rapportpunkter. Bland annat utredningen om medlemskap för egenföretagare. Rapportförfattarna konstaterar att ett ensamföretagarmedlemskap troligen inte kommer att löna sig för förbundet på kort sikt men sannolikt på lång sikt.

Dags att vidga synen?

En undersökning har genomförts med Kantar Sifo som visar att var tredje ensamföretagare i elteknikbranschen som deltog i undersökningen var intresserad av ett medlemskap i Elektrikerförbundet.

Enligt rapportförfattarna rör det sig om över 2 100 ”troligen lättrekryterade medlemmar” till förbundet. ”Enligt Elektrikernas stadgar ska vi organisera de som jobbar inom elteknikbranschen. I takt med att elteknikbranschen förändras kanske det är dags för förbundet att vidga synen på vad det innebär?”, skriver rapportförfattarna och rekommenderar förbundsmötet att ta fram förslag till medlemskap för ensamföretagare.