Under 2020 anmäldes totalt 453 elolyckor och 323 tillbud till Elsäkerhetsverket.

Två personer omkom i elolyckor under året: En linjemontör i arbete och en 16-årig pojke som klättrade på ett stillastående tåg.

Enligt Elsäkerhetsverkets rapport är det de yngre elyrkespersonerna* som toppar statistiken inom anmälningarna – och flera allvarliga elolyckor sker som hade kunnat undvikas.

Rapporten visar vidare att det sker många elolyckor med nätägarnas underentreprenörer. Underentreprenörskedjan tenderar att bli längre och längre vilket ökar risken för elolyckor.

– Nätägare anlitar ofta underentreprenörer och detta kan ske i flera led. Man har ett stort ansvar som innehavare då man upphandlar underentreprenörer. Bland annat att försäkra sig om att den man anlitar har den kompetens som krävs och följer de krav som finns för arbetet, säger Lars Jansson, elinspektör vid Elsäkerhetsverket i rapporten och fortsätter:

Ansvarskedjan mellan arbetsgivare och arbetstagare är så viktig att den funkar för säkerhetsarbetet.

Lars Jansson, elinspektör vid Elsäkerhetsverket

– Ansvarskedjan mellan arbetsgivare och arbetstagare är så viktig att den funkar för säkerhetsarbetet.

Under 2000-talet har viljan att rapportera en elolycka ökat. En orsak till det, enligt Elsäkerhetsverket, kan vara att elyrkespersoner har större kunskap idag om att man kan få problem längre fram i livet.

Under 2005 gjordes en undersökning med syfte att bland annat klarlägga elolyckor som inträffar bland elektriker. Undersökningen visade att av dem som uppgav att de under det senaste året fått ström genom kroppen hade endast 16 procent anmält händelsen till arbetsgivaren.

Under 2000-talet har 79 personer omkommit i elolyckor

Under 2017 gjordes en ny undersökning av elektrikers elolyckor, den visade att anmälningarna hade ökat till hela 71 procent.

För elolyckor som sker utanför förvärvsarbetet finns det ingen skyldighet att anmäla elolyckor. Därför kommer få av dessa till Elsäkerhetsverkets kännedom.

Totalt har 79 personer förolyckats i elolyckor under 2000-talet. Av dessa var 17 elyrkespersoner som förolyckades på jobbet, 13 personer i andra yrken har förolyckats på jobbet och 49 personer har förolyckats av el på fritiden.

Vanligast är att personer omkommer av de skador de får när ström passerar genom deras kropp, så kallad strömgenomgång. De dödsfall som inträffade under 2020 orsakades av strömgenomgång.

Under 2000-talet har ljusbågsolyckorna halverats och ligger idag på cirka 15 om året mot tidigare 30. Senaste gången någon omkom med anledning av ljusbåge var 2007.

* Elyrkesperson: en fackkunnig person som i sin yrkesutövning arbetar med starkström och som har lämplig utbildning, kunskap och erfarenhet exempelvis en elektriker eller elinstallatör.

Exempel på elolyckor 2020

De exempel på elolyckor som beskrivs nedan är ett urval av de anmälningar som kommit till Elsäkerhetsverket under 2020.

 • Lärling utsattes för strömgenomgång vid montage av belysning.

  En lärling skulle ansluta en kabel i en huvudbrytare och kom i kontakt med spänningsförande plint och utsattes för strömgenomgång.

  Orsak: Bristfällig information till lärlingen om arbetets genomförande. Ingen kontroll att spänningen var frånkopplad utfördes.
   
 • Elektriker utsätts för strömgenomgång vid arbete i en elcentral.

  Vid arbete med att koppla in nya kablar samt byta storlek på säkringar i en elcentral, utsattes personen för strömgenomgång. Arbetet utfördes med spänningen påkopplad då man inte ville få spänningslöst på en avdelning. Attityden inför arbetet var att ”tejpa tången och var försiktig”. Under arbetets gång skadades tejpen och elektrikern utsattes för strömgenomgång.

  Orsak: Elektrikern använde inte isolerade verktyg samt personligt skyddsmateriel. Oklart om hen utbildats
  i arbetsmetoden arbete med spänning. Bristfällig riskbedömning inför arbetets genomförande. Brister i attityden/inställningen.
   
 • Person i arbete utsätts för ljusbåge vid arbete med grävning.

  Grävmaskinisten skadade en högspänningskabel och när han gick för att kontrollera kabeln gjordes en återinkoppling och en ljusbåge träffade mannen i ansikten och på ena handen med brännskador som följd.

  Orsak: Bristfällig information om risken med att gå nära en skadad kabel.

Vad händer i kroppen om du får ström i dig?

Kroppen leder ström och att befinna sig i en miljö där det finns risk för att komma i kontakt med spänningsförande föremål är därför livsfarligt.

Det är avgörande vilken väg strömmen går genom kroppen – om den passerar hjärtat är dödsrisken stor.

Om kroppen får ström i sig kan det leda till:

 • Brännskador
 • Muskelkramp och vätskeförlust
 • Skador på nervbanorna
 • Påverkad hjärtrytm
 • Njurskador

Vad ska du göra om en elolycka inträffat?

Om du befinner dig i en akut situation där någon skadats eller om du själv råkat ut för en elolycka finns det några saker som du bör tänka extra på.

 • Bryt strömmen!
 • Om det inte går att bryta strömmen – berör inte bar hud, utan dra i kläder eller använd
  ett icke-ledande föremål mellan dig och den skadade.
 • Kontrollera den skadades tillstånd.
 • Tillkalla hjälp från omgivningen och kontakta alltid sjukvården – berätta att olyckan är
  orsakad av el.
 • Undersök den skadade och påbörja första hjälpen vid behov.

OBS: Vid allvarliga olyckor – ring alltid 112!