Tillsammans med inspirationsföreläsaren Ibrahim Mohamad kommer workshops att hållas i landets fyra regioner samt med förbundskontoret och förbundsstyrelsen.

– Vi kommer bland annat att definiera vad mångfald handlar om, och vad mångfald inte handlar om, säger Ibrahim Mohamad. 

Kan du ge exempel på det sista?

– Mångfald ska till exempel inte handla om floskler och plattityder. Som att vi är starka tillsammans och att mångfald bara berikar. För forskning visar att mångfald visserligen är en möjlighet – men även kan leda till utmaningar om vi till exempel är negativa till andra eller har en ohälsosam arbetsmiljö. Så därför behöver vi prata om vilka faktorer som kan påverka att det går bra, eller att det går dåligt.

Vi kan aldrig skapa lika förutsättningar för alla, för verkligheten ser olika ut.

Ibrahim Mohamad, inspirationsföreläsare

Vilka faktorer kan det vara?

– Bland annat vår grundinställning, arbetskultur, organisationskultur, vilket förtroende ledningen har eller storleken på gruppen.

– I debatten händer det ibland att vi försöker hitta syndabockar, vi kanske pekar ut en viss grupp, och så förlorar vi själva syftet med mångfald. Det handlar ju om att vi ska få med alla. Hellre att människor får komma till tals om att de kanske är lite skeptiska eller negativt inställda. Istället för att vi säger att alla är överens, men att inget händer.

Ibrahim Mohamad berättar att hans erfarenhet efter att i många år ha arbetat med mångfald i olika organisationer är att ofta så bestämmer ledningen att nu ska organisationen arbeta med mångfald, och förväntar sig att alla ska vara med på det. 

– Men man har inte varit bra på att hantera det motstånd som uppstår. Vi behöver att människor får komma till tals, involvera medarbetarna.

Hur gör man det på bästa sätt?

– Få medarbetarna att själva definiera vad mångfald betyder just för hen. Få dem att reflektera över frågor som: ”Hur ser det ut på min arbetsplats? Vilka möjligheter och utmaningar kan uppstå? Vad kan jag bidra med? Vad behöver jag förändra och vad tycker jag att vi ska arbeta med för att uppnå mångfald på arbetsplatsen?”

Vi är ett förbund för alla elektriker, oberoende av kön, etnicitet eller sexuell läggning.

ouise Olsson, förste vice ordförande Elektrikerna

Ibrahim Mohamad säger att mångfaldsdebatten ofta tenderar att hamna i ”tyck synd om-fällan”. 

– Jag förespråkar en modernare syn på mångfald. Vi kan aldrig skapa lika förutsättningar för alla, för verkligheten ser olika ut. Men vi ska sträva efter så bra förutsättningar som vi kan för alla. En jämn spelplan på alla nivåer.

Workshops kommer att hållas i förbundets regioner för all personal och för alla som sitter i de verkställande utskotten i varje krets. 

– Det är organisationen själva som ska ta fram strategin, inte ledningen, vi vill ha en bred förankring, poängterar Louise Olsson.

Resultatet av dessa workshops ska resultera i ett förslag till strategi som sedan ska beslutas om på förbundsmötet 2022. 

– Vi är ett förbund för alla elektriker, oberoende av kön, etnicitet eller sexuell läggning. Och jag tror att det är viktigt att medlemmarna känner igen sig i sina representanter. Det handlar om trovärdighet och tillit att inte alla i beslutande roller ser homogena ut, säger Louise Olsson och tillägger:

– Men det är ett långsiktigt arbete.