De båda regeringspartierna har kommit överens om migrationspolitiken och skickar ut betänkandet på remiss. Bland annat föreslås lättnader i gymnasielagen.

Som det är i dag måste de ungdomar som omfattas av gymnasielagen ha skaffat ett jobb inom sex månader, som gäller i två år, efter att ha gått ut gymnasiet för att få uppehållstillstånd. Nu är förslaget att de i stället ska få tolv månader på sig att hitta ett jobb, ett jobb som bara behöver omfatta ett år.

Gymnasielagen

Under flyktingkrisen 2015 sökte över 163 000 personer asyl i Sverige. Drygt 35 000 av dem registrerades som ensamkommande barn. Av dessa var det många som fick vänta länge på besked för att sedan få avslag på sina asylansökningar.

Den så kallade gymnasielagen trädde i kraft den 1 juli 2018 och innebär att ensamkommande som fått avslag på sin asylansökan får en ny möjlighet till uppehållstillstånd om de fullföljer en gymnasieutbildning.

Lagen innehåller krav på stadigvarande försörjning inom sex månader efter examen för att få uppehållstillstånd.

Migrationsverkets jurister har tolkat detta som att personen inom sex månader från examen ska ha påbörjat ett arbete med tillsvidareanställning eller minst två års visstidsanställning.

Dessa två år räknas från den dag då Migrationsverket fattar beslut om förlängt uppehållstillstånd, inte från den dag då anställningen påbörjades.