Arbetsförmedlingen ska samråda med facket innan subventionerade jobb och praktikplatser beviljas. Detta för att säkerställa att lön och andra villkor, som försäkringar, är i linje med gällande kollektivavtal.

Hotell- och restaurangfacket (HRF) anser dock att samrådet har fungerat dåligt, och meddelade under tisdagen sitt beslut att sluta svara på Arbetsförmedlingens samrådsförfrågningar om subventionerade anställningar.

Förbundet menar att man varken har fått gehör när man lämnat synpunkter om olika ärenden, eller någon återkoppling om vad som hänt med de anställda efteråt.

– Vi kan inte motivera för våra medlemmar varför vi ska lägga ned de resurser och den tid som detta tar i anspråk när Arbetsförmedlingen ändå inte lyssnar på det vi säger, förklarar förbundets avtalssekreterare Per Persson i ett pressmeddelande.

Dessutom menar man att samrådet leder till att en orimligt stor ekonomisk tyngd läggs på förbundet och dess medlemmar.

Många subventionerade anställningar förekommer nämligen i just hotell- och restaurangbranschen, och förbundet anser att en stor mängd okompenserat arbete läggs på HRF.

– De senaste fyra åren har vi tagit emot och svarat på över 92 000 samrådsförfrågningar från Arbetsförmedlingen. Vi ägnar motsvarande mellan fyra och sex årsarbeten åt att hantera detta. Det är inte hållbart i längden, säger Per Persson.

Man ser också en annan konsekvens av de många subventionerade anställningarna: Att genomsnittslönerna i branschen dras ned och att kvinnors löner halkar efter ytterligare. Detta bidrar enligt HRF även till att arbetslösheten inom branschen ökar.

– Våra medlemmar får betala för statens inblandning flera gånger. Genom högre arbetslöshet i branschen och genom press på lägre löner. Det är inte rimligt eller rättvist, säger Per Persson.

Hotell- och restaurangfackets beslut att inte längre svara på Arbetsförmedlingens samrådsförfrågningar om subventionerade anställningar träder i kraft 1 november.

Om subventionerade anställningar

Subventionerade anställningar riktas till dem som står längst bort från arbetsmarknaden eller har nedsatt arbetsförmåga.

Det kan handla om unga med bristfällig utbildning, utomeuropeiskt födda personer och personer i 55–64-årsåldern utan gymnasieutbildning.

Källa: Hotell- och restaurangfacket

Fackets samråd med Arbetsförmedlingen

  • Innan en person påbörjar ett arbetsmarknadspolitiskt program/insats hos en arbetsgivare ska Arbetsförmedlingen samråda med den aktuella arbetstagarorganisationen (facket).
  • Samrådet ska ske innan insatsen inleds.
  • Facket ser efter om företaget har rätt villkor. De tittar bland annat på om det finns kollektivavtal, om rätt lön betalas ut och om försäkringar betalas ut.
  • Den fackliga organisationen lämnar sedan ett yttrande till Arbetsförmedlingen.
  • Yttrandet är en del av den samlade informationen som Arbetsförmedlingen är skyldig att inhämta innan ett program/insats inleds hos en arbetsgivare.

Källa: Hotell- och restaurangfacket