– Jag har fokuserat på följderna av elolyckor ur en psykologisk aspekt. Hur arbetsförmågan påverkas och hur man uppfattar bemötandet inom sjukvården och på arbetsplatserna, säger Sara Thomée, psykolog och forskare.

  • – Jag har fokuserat på följderna av elolyckor ur en psykologisk aspekt. Hur arbetsförmågan påverkas och hur man uppfattar bemötandet inom sjukvården och på arbetsplatserna, säger Sara Thomée, psykolog och forskare. Foto: Siv Öberg

  • – Bland de känslomässiga reaktionerna finns chock, förvirring, ilska, frustation och självanklagelse, säger Sara Thomée, psykolog som tillsammans med andra forskare undersökt sena följder av strömgenomgång. Foto: Siv Öberg

 Strömgenomgång kan leda till ”Nära döden upplevelse” och posttraumatisk stress. Skuldkänslor och obehag efteråt är vanliga visar aktuell forskning.

Cirka 100 elolycksfall som leder till sjukskrivning minst en dag, rapporteras årligen till Arbetsmiljöverket.

Forskningsprojektet ”Elolyckor i arbetet” presenterades 2017. Det finansierades av det statliga forskningsrådet Forte för arbetsliv, hälsa och välfärd. Projektet startade 2011 på Arbets- och Miljömedicinska klinikerna i Göteborg, Lund, Sundsvall, Umeå och Örebro.

LÄS ÄVEN: Elolyckor: Vi lär av varandras erfarenheter

En av de åtta forskare som medverkade är Sara Thomée, psykolog och verksam vid Göteborgs Universitet.

– Vi gick ut med en enkät till 4 000 medlemmar i Elektrikerförbundet och till 343 personer som gjort en anmälan om elolycka till Arbetsmiljöverket, berättar Sara Thomée.

Cirka hälften av dem svarade på enkäten och de som rapporterade strömgenomgång fick ytterligare en enkät. Sammanlagt 523 elektriker svarade. Av dem hade 58 kvarvarande besvär och 23 av dessa genomgick en fördjupningsstudie.

Strömgenomgång kan leda till fysiska besvär med värk, muskelsvaghet och känselbortfall, men forskarna ville även ta reda på om det påverkar hjärnans funktioner.

– Våra undersökningar visar ingen mätbar försämring av minne och koncentration. Men däremot kan vi konstatera att det psykiska välbefinnandet påverkas negativt efter elolyckor, säger Sara Thomée.

– Att fastna i en strömkälla är fruktansvärt obehagligt. Musklerna krampar. Man kan inte släppa taget eller ropa på hjälp. Då kommer dödsångesten. En del bryter ihop efteråt och känner att de inte klarar av sitt arbete längre, förklarar Sara Thomée.

Det är också vanligt att man skuldbelägger sig själv för det som hänt. Att man är arg på sig själv eller andra. För att man slarvat eller att olyckan inte har blivit ordentligt utredd.

Eller för att man inte har ändrat rutinerna på arbetet så liknande olyckor kan inträffa igen. Ångest och depressioner kan leda till perioder av sjukskrivning.

– På en del arbetsplatser förekommer det en macho-kultur med inställningen att lite stötar får man tåla. Man bagatelliserar problemen och vill inte prata om dem. Och ibland får de drabbade inte heller något stöd från sjukvården, fortsätter Sara Thomée.

LÄS ÄVEN: Vården missar lätt skador efter olyckor med el 

Men om inte sjukvården tar besvären på allvar kan man vända sig till en Arbets- och Miljömedicinsk klinik, upplyser hon. Där finns den rätta kompetensen. Man kan även få hjälp på Företagshälsovården som ofta har psykologer kopplade till sin verksamhet.

– Men alla företag är inte anslutna till Företagshälsovården. Det är ett bekymmer. En del drabbade kan behöva psykologhjälp för att komma tillbaka till arbetet, konstaterar Sara Thomée.