(Klicka här för att läsa debattinlägget som repliken besvarar)

Det är riktigt att beslut fattas att begränsa vilka som har rösträtt på verksamhetskretsarnas valmöten och att det avser pensionärer.

Förbundsstyrelsen hade i sitt förslag på nya stadgar inga begränsningar vad gäller rösträtten för medlemmar förutom studerandemedlemmar. När stadgarna behandlas på förbundsmötet så läggs förslag från verksamhetskrets 1 om att lägga till ordet ”verksamma” i anmärkning 1, utifrån argumentet att pensionärer inte ska har rösträtt och kunna påverka beslut som berör verksamma medlemmar.

Detta beslut vann gehör hos majoriteten av ombuden och förbundsstyrelsen har då att rätta sig efter detta beslut.

I tidigare processbeskrivning så fanns det verksamhetskretsar som hade andra, av CR godkända, valförfaranden med bland annat representantskapsmodell, där företrädare för klubbar hade rösträtten – så trots allt har det blivit mer tydligt att verksamma medlemmar har rösträtt.

Skulle texten ifrågasättas eller behöva tydliggöras så är det förbundsstyrelsen som tolkar vad innebörden betyder fram tills dess att annat beslut tas.

Det finns bland LO förbund olika sätt att hantera pensionärers rösträtt, från fullt inflytande, till att inte ha rösträtt alls, eller till och med att ha en helt egen organisation skild från förbundet där pensionärer kan engagera sig.

Protokollet från mötet publiceras inte offentligt i sin helhet på hemsidan, men kan göras tillgängligt för den som vill läsa detta så fort detta justerats av de valda justeringspersonerna.

Däremot kan man själv se alla beslut på vår hemsida via filmade inslag på nedanstående länk.

Beslutet kan ses i detta klipp på vår hemsida. Klippet är inspelat 2018-05-28 kl 16:48:30, och själva beslutet klubbas ca 10 minuter in i klippet.

Förslag på ny stadgetext från förbundsstyrelsen till förbundsmötet

Mom. 5 Valfrågor

Verksamhetskretsen tillsätter ledamöter i valkretsens valberedning. Val av ombud till centrala representantskapet, förbundsmöte och verkställande utskott sker vid valmöten anordnade inom varje verksamhetskrets. Verksamhetskretsen kan besluta att valen ska ske på annat sätt efter godkännande av förbundsstyrelsen.

Val sker i enlighet med principerna i 19 §, mom 7. Valen ska ske senast sista februari tillträdesåret med undantag år före förbundsmöte då val av ombud till förbundsmötet ska ske senast 31 december året före förbundsmötet.

Nominering sker från medlem eller klubb till valkretsens valberedning.

I de fall verksamhetskrets, av förbundsmötet, centrala representantskapet eller förbundsstyrelsen fråntagits rätten att utse ledamöter i verkställande utskottet sker val och fyllnadsval till verkställande utskott på det sätt som anvisas av förbundsmötet, centrala representantskapet eller förbundsstyrelsen.

Anmärkning 1:

Samtliga medlemmar i verksamhetskretsen har närvaro-, röst-, förslag- och yttranderätt vid valmöten i den verksamhetskretsen medlemmen tillhör.

Studerandemedlemmar har närvarorätt och yttranderätt men inte rösträtt.

Anmärkning 2:

Demokratiska val får ske via brevröstning. Demokratiska val får ske genom elektronisk röstningssystem efter godkännande av förbundsstyrelsen.

Text ur det ej färdigjusterade protokollet från förbundsmötet

§ 22 Verksamhetskrets, Mom. 5 Valfrågor

Per-Håkan Waern, förbundsstyrelsen, föredrog förbundsstyrelsens förslag till textförändringen.

I debatten deltog

Kjell Lindberg, VK 1

Per Ola Nilsson, VK8

Följande förslag förelåg

– Förbundsstyrelsens förslag.

– Kjell Lindberg, VK 1, ändringsyrkande i Anmärkning 1. ”Samtliga medlemmar” ändras till ”Samtliga verksamma medlemmar”.

– Per-Ola Nilsson, VK 8, bifallsyrkande till förbundsstyrelsens förslag.

Förbundsmötet beslutade

att bifalla Kjell Lindbergs ändringsförslag i Anmärkning 1 och i övrigt bifalla förbundsstyrelsens förslag.

(Klicka här för att läsa debattinlägget som denna text svarar på)

Per-Håkan Waern,
Elektrikerförbundets 1:e vice ordförande