• Bild: Tomas Nyberg/Partierna/Edit & Montage: Chris Smedbakken

Söndagen den 9 september är det val i Sverige. Elektrikern har bett läsarna ställa frågor till de åtta riksdagspartierna. Partierna svarar här på frågor om bland annat arbetsmiljö, kollektivavtal, löner, arbetstid och demokrati. Viktiga frågor för alla anställda på den svenska arbetsmarknaden.

Först ut är frågorna om arbetsmiljö, de fortfarande förekommande dödsolyckorna på våra arbetsplatser och skyddsombudens roll.


Vänsterpartiets svar:

På vilket sätt vill ditt parti förbättra arbetsmiljön på våra arbetsplatser?

– Vänsterpartiet anser att alla människor har rätt till en trygg och säker arbetsmiljö och ett arbete som ger möjlighet till utveckling, delaktighet och inflytande. De som arbetar ska kunna avsluta sina arbetsliv med den fysiska och psykiska hälsan i behåll.

”Ingen människa ska behöva förlora livet på sitt jobb och inget mål för arbetsmiljön kan vara viktigare än att skydda arbetstagare från den risken.”

Det behövs en bra arbetsmiljö för att förbli frisk, produktiv och få en god inkomst under ett helt arbetsliv. Då krävs en hög personaltäthet, inte minst inom välfärdsyrkena, för att undvika stress och ensamarbete. Det ska finnas goda förutsättningar för vidareutbildning och kompetensutveckling för att utvecklas inom sitt yrke.

Vi vill också stärka skyddsombuden, se en lagstiftad, obligatorisk, effektiv, kvalitetssäkrad och branschkunnig företagshälsovård som omfattar alla arbetstagare och införa en ny lag mot trakasserier i arbetslivet.

Hur ser ditt parti på skyddsombudens roll? Vill ni se någon förändring jämfört med hur det fungerar i dag?

– Skyddsombuden har en central roll i arbetsmiljöarbetet. De representerar löntagarna, värnar deras säkerhet och hälsa och bevakar att arbetsgivaren tar sitt arbetsmiljöansvar.

Utan skyddsombud skulle arbetsmiljöarbetet ske på arbetsgivarens villkor. Vi vill stärka skyddsombudens rätt till utbildning, vidareutbildning och fortbildning.

Hur vill ditt parti minska dödsolyckorna på de svenska arbetsplatserna?

– Ingen människa ska behöva förlora livet på sitt jobb och inget mål för arbetsmiljön kan vara viktigare än att skydda arbetstagare från den risken. Vi har därför länge drivit att det bland annat ska införas en nollvision mot dödsolyckor i arbetslivet.

Under innevarande mandatperiod har regeringen, vilket vi välkomnar, gett Arbetsmiljöverket tillsammans med andra berörda myndigheter, ett antal uppdrag som ska bidra till arbetet med en nollvision mot dödsolyckor och förebyggande av arbetsolyckor. Vi har tillsammans med regeringen förstärkt Arbetsmiljöverkets anslag under mandatperioden samt ökat det statliga bidraget för regionala skyddsombud.

Ytterligare resurser behöver dock tillskjutas myndigheten. Därutöver har en ny myndighet för arbetsmiljökunskap inrättats, en viktig och efterlängtad funktion som helt saknats i Sverige sedan den borgerliga regeringen 2007 lade ner Arbetslivsinstitutet.


Socialdemokraternas svar:

På vilket sätt vill ditt parti förbättra arbetsmiljön på våra arbetsplatser?

– Stress och press och att osäkra anställningsvillkor påverkar arbetsmiljön negativt. Normen på hela arbetsmarknaden ska vara heltidsanställningar. Avskaffa AVA-anställningarna.

Hur ser ditt parti på skyddsombudens roll? Vill ni se någon förändring jämfört med hur det fungerar i dag?

– Skyddsombuden är en förutsättning för arbetsmiljöarbetet på den lokala arbetsplatsen. Socialdemokraterna har tillfört resurser till Arbetsmiljöverket.

”Normen på hela arbetsmarknaden ska vara heltidsanställningar. Avskaffa AVA-anställningarna.”

Hur vill ditt parti minska dödsolyckorna på de svenska arbetsplatserna?

– Regeringen har antagit en nollvision som ska utvärderas inom kort. Arbetsgivarna måste bli bättre på att följa den lagstiftning och det regelverk som finns.


Miljöpartiets svar:

På vilket sätt vill ditt parti förbättra arbetsmiljön på våra arbetsplatser?

– Ett mycket stort arbetsmiljöproblem är den ökande psykiska ohälsan. Problemet behöver bemötas på flera sätt: Vi måste bryta de bakomliggande orsakerna, till exempel för få chefer på stora grupper anställda i kvinnodominerade branscher och osäkra anställningsvillkor.

Vi behöver fler insatser som kan sättas in i ett tidigt skede, så som bättre möjligheter att vidareutbilda sig och byta tjänst mitt i livet – när jobbsituationen blir ohållbar måste något kunna göras innan botten nås. Slutligen behöver vi förbättra vården av psykisk ohälsa för att ge bättre hjälp i de fall då sjukskrivning trots allt blir nödvändigt.

”Ett mycket stort arbetsmiljöproblem är den ökande psykiska ohälsan. Problemet behöver bemötas på flera sätt: Vi måste bryta de bakomliggande orsakerna.”

Hur ser ditt parti på skyddsombudens roll? Vill ni se någon förändring jämfört med hur det fungerar i dag?

– Vi vill bibehålla de regionala skyddsombuden och utöka deras mandat.

Hur vill ditt parti minska dödsolyckorna på de svenska arbetsplatserna?

– Regeringen har antagit en nollvision mot dödsolyckor för att olyckorna ska tas på största allvar. En aspekt som är viktig att beakta är de höga siffrorna för dödsfall bland personer från ett annat land som arbetar tillfälligt i Sverige. Arbetsmiljöverket konstaterar att dödsfall och allvarliga händelser bland utländsk arbetskraft i Sverige inte anmäls i den omfattning som de ska. Orsaken till den låga anmälningsfrekvensen bedöms bland annat vara brist på information.

Bättre kontroll, mer transparens och skärpta regler kan bidra till att dödsfall på arbetsplatserna minimeras. Det behövs fler arbetsmiljöinspektörer. Under perioden 2006-2014 minskade antalet arbetsmiljöinspektörer kraftigt. Vi har i regering höjt Arbetsmiljöverkets anslag just för att fler arbetsmiljöinspektörer ska kunna anställas.


Centerpartiets svar:

På vilket sätt vill ditt parti förbättra arbetsmiljön på våra arbetsplatser?

– I dag växer sjuktalen, bland annat på grund av arbetsmiljön. Arbetsgivarna är ansvariga för arbetsmiljön, men myndigheter såsom Arbetsmiljöverket behöver ge dem stöd i det arbetet. Vi vill att Arbetsmiljöverket, tillsammans med arbetsgivare och fackföreningar, undersöker situationen och föreslår åtgärder så att sjukskrivningarna kan minska.

”En stor del av sjuktalen beror på psykisk ohälsa. Vi vill därför att det ska gå snabbare att få hjälp utan remiss vid lättare psykisk ohälsa genom enklare samtalsstöd.”

Arbetsmiljön inom offentlig sektor behöver förbättras genom systematiskt arbetsmiljöarbete innefattandes bland annat arbetsbelastning, fysisk och social arbetsmiljö, resurser, krav, mandat att ta beslut, arbetstider osv. En stor del av sjuktalen beror på psykisk ohälsa. Vi vill därför att det ska gå snabbare att få hjälp utan remiss vid lättare psykisk ohälsa genom enklare samtalsstöd.

När t ex poliser, brandmän och ambulanspersonal utsätts för hot hindras de från att hjälpa människor i nöd. Därför vill vi införa ett nytt brott – våld mot alarmeringspersonal. Vi vill även se krafttag mot sexuella trakasserier genom bland annat höjda straff och bättre undervisning i skolan.

Hur ser ditt parti på skyddsombudens roll? Vill ni se någon förändring jämfört med hur det fungerar i dag?

– I dag växer sjuktalen, bland annat på grund av arbetsmiljön. Arbetsgivare behöver stöd och hjälp för att medverka till minskade sjukskrivningar. Skyddsombuden har en viktig funktion på arbetsplatserna och ska ha goda förutsättningar att utföra sitt uppdrag. Mot bakgrund av att RSO-verksamheten, som delvis finansieras genom ett statsbidrag, aldrig har utvärderats ifrågasätter Centerpartiet lämpligheten i att utöka mandatet innan den nuvarande verksamheten har utvärderas.

Hur vill ditt parti minska dödsolyckorna på de svenska arbetsplatserna?

– Systematiskt förebyggande arbetsmiljöarbete, kunskap och uppföljningar är helt avgörande samt forskning och tillämpning av ny kunskap. Arbetsmiljöverket ska rikta in sitt arbete för att minska dödstalen på branscher som har högre risk.

I till exempel byggbranschen har man arbetat aktivt och medvetet för att minska arbetsolyckorna. Det visar att systematiskt förebyggande arbete mot dödsolyckor ger resultat. Det behövs riktade insatser mot riskbranscher såsom byggbranschen.


Kristdemokraternas svar:

På vilket sätt vill ditt parti förbättra arbetsmiljön på våra arbetsplatser?

– I arbetsmiljölagen finns inskrivet att arbetsgivaren ska svara för att den företagshälsovård som arbetsförhållandena kräver finns att tillgå.

Det ligger också i arbetsgivarens egenintresse att se till att anställda mår bra och att det finns hälso- och arbetsmiljötjänster för att exempelvis undvika sjukskrivningar. Många arbetsgivare, framför allt mindre företag, har dock svårt att leva upp till de skyldigheter och förväntningar som ställs på dem enligt nuvarande regler.

”Vi föreslår därför att arbetsgivarna ska kunna erbjudas en personlig arbetsplatsrådgivare som ett stöd både när det gäller arbetsgivarens rehabiliteringsverksamhet generellt och i enskilda rehabiliteringsfall.”

Vi föreslår därför att arbetsgivarna ska kunna erbjudas en personlig arbetsplatsrådgivare som ett stöd både när det gäller arbetsgivarens rehabiliteringsverksamhet generellt och i enskilda rehabiliteringsfall. Genom stödet kan arbetsgivarens kunskap om arbetsmiljölagens krav på arbetsanpassning och rehabilitering öka.

Arbetsgivaren får då också ökade kunskaper om hur rehabilitering går till i praktiken. Därmed kan den arbetslivsinriktade rehabiliteringen integreras med det förebyggande arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen.

Hur ser ditt parti på skyddsombudens roll? Vill ni se någon förändring jämfört med hur det fungerar i dag?

– Arbetsplatsers skyddsombud spelar en viktig roll för att värna och kommunicera sina arbetskamraters arbetsmiljö. Skyddsombuden måste vaka över både de fysiska, organisatoriska frågorna såväl som de social och psykiska arbetsmiljöfaktorerna.

Verksamheten har dock kritiserats i samband med utvärderingar för att den saknar mål, att återrapporteringen från de fackliga organisationerna saknade syfte. Att alla inblandade aktörers ansvar och befogenheter behöver tydliggöras och att Arbetsmiljöverkets redovisning borde säkra att en bedömning kan göras huruvida skattepengarna är väl använda.

Hur vill ditt parti minska dödsolyckorna på de svenska arbetsplatserna?

– Dödsolyckor är en yttersta konsekvens och en tragisk indikator på brister i arbetsmiljön. Vi menar att Arbetsmiljöverket behöver arbeta mer förebyggande än vad som görs idag.


Moderaternas svar:

På vilket sätt vill ditt parti förbättra arbetsmiljön på våra arbetsplatser?

– Vi vill bland annat ge Arbetsmiljöverket i uppdrag att genomföra en särskild tillsyn av den psykosociala arbetsmiljön inom yrkesgrupper och hos arbetsgivare med särskilt hög sjukfrånvaro.

”Vi vill bland annat ge Arbetsmiljöverket i uppdrag att genomföra en särskild tillsyn av den psykosociala arbetsmiljön inom yrkesgrupper och hos arbetsgivare med särskilt hög sjukfrånvaro.”

Hur ser ditt parti på skyddsombudens roll? Vill ni se någon förändring jämfört med hur det fungerar i dag?

– Skyddsombuden spelar en viktig roll för det lokala arbetsmiljöarbetet, både genom att bevaka arbetsmiljön och säkerställa att arbetsgivaren uppfyller kraven i arbetsmiljölagen. Vi har i dagsläget inga förslag om att ändra skyddsombudens uppdrag.

Hur vill ditt parti minska dödsolyckorna på de svenska arbetsplatserna?

– Inspektioner och bra information om vilka regler som gäller och hur ett bra förebyggande arbete bör bedrivas är ett viktigt bidrag från staten – men parterna bär också ett stort ansvar, till exempel för att förbättra säkerhetskulturen på arbetsplatserna. Om brister upptäcks måste det finnas effektiva sanktioner. Alla ska kunna känna sig trygga på jobbet.


Sverigedemokraternas svar:

På vilket sätt vill ditt parti förbättra arbetsmiljön på våra arbetsplatser?

– Sverigedemokraterna anser att arbetet med god arbetsmiljö har mycket hög prioritet och tillskjuter mer resurser på området. Sverigedemokraterna vill också särskilt förbättra säkerheten på arbetsplatser där personal är utsatta för hot och våld, t ex i vården, socialtjänsten och i skolan.

”Det viktiga för SD är ett gott arbetsmiljöarbete på alla arbetsplatser, därför vill vi se över att frikoppla skyddsombuden från fackförbunden.”

Hur ser ditt parti på skyddsombudens roll? Vill ni se någon förändring jämfört med hur det fungerar i dag?

– Skyddsombuden fyller en viktig roll för arbetsmiljöarbetet och ska fortsatt ha ett starkt mandat. Skyddsombuden är idag kopplade till facken, vilket kan bli ett problem på arbetsplatser där den fackliga organisationsgraden är låg. Det viktiga för SD är ett gott arbetsmiljöarbete på alla arbetsplatser, därför vill vi se över att frikoppla skyddsombuden från fackförbunden.

Hur vill ditt parti minska dödsolyckorna på de svenska arbetsplatserna?

– Arbetsplatsolyckor ska förebyggas framförallt genom ansvarstagande företag och arbetsgivare i Sverige samt ett metodiskt arbetsmiljöarbete som är oberoende av arbetsplatsens organiseringsgrad.


Liberalernas svar: *

Allmän arbetslöshetsförsäkring

”Liberalerna anser att arbetslöshetsförsäkringen ska vara allmän, obligatorisk och gälla alla på arbetsmarknaden. Denna välfärdsreform ska gälla såväl företagare som

arbetstagare.”

* Liberalerna har inte svarat på Elektrikerns frågor, utan istället skickat texter ur sina egna förslag som rör arbetsmarknaden.

Anna Norling
anna.norling@mittmedia.se