Två utredningar föreslår inrättande av ett nationellt arbetsmiljöcentrum och ökad tillträdesrätt för regionala skyddsombud.

En regeringsutredning föreslår att ett nationellt arbetsmiljöcentrum ska inrättas och att centrumet ska ha som uppgift att samla in och sprida kunskap om arbetsmiljö, samt bidra till kunskapsutvecklingen inom arbetsmiljöområdet. Centrumet ska på olika sätt verka för att forskningsbaserad kunskap blir mer tillgänglig och kommer till nytta i det praktiska arbetsmiljöarbetet.

Utredningen föreslår vidare att centrumet ska utvärdera och analysera arbetsmiljöpolitiken och dess effekter och att verksamheten ska ha särskild tyngdpunkt på arbetsmiljön i kvinnodominerade branscher och arbetsplatser.
I en annan regeringsutredning föreslås att regionala skyddsombud ska få utses även för arbetsplatser där ett fackförbund inte har någon medlem. Fortfarande ska dock krävas att arbetsgivaren och fackförbundet har kollektivavtal.

Per Eklund
per.eklund@daladem.se