En tunnel med stora rör

Infrakulvert i Vallastaden Linköping.

Ett sådant exempel är infrakulvertarna som Tekniska Verken i Linköping beställt och utvecklat med företaget Upnor Infra.

Ett system man sökt patent på. I ett tidigt skede av byggprocessen grävde man ner ett kulvertsystem som förbinder hela stadsdelen Vallastaden som växer fram.

Gruppbild

På arbetsplatsen

De ser till att du kommer fram i underjorden

Reportage

Här ska byggas 1 200 bostäder och här kommer det att bo och verka flera tusen människor. Området ligger mellan innerstaden, universitetet och Mjärdevi Science Center.

Tidningen Elektrikern har som en av få medier fått möjlighet att följa med ner i underjorden till infrakulvertarna.

Projektledaren Johan Böök vid Tekniska Verken är vår guide ner till underjorden.

Torrt, snyggt och prydligt samlas där all den tekniska infrastruktur som olika byggaktörer annars i bästa fall kan samsas kring när man gräver i marken. Givetvis är detta en stor fördel under byggarbetstiden också.

Johan Böök i en gång kantad av stora rör

Projektledaren Johan Böök vid Tekniska Verken är vår guide ner till underjorden.

En person i grön hjälm bland stora rör

Här i kulvertarna samlar man ihop fjärrvärme, dricksvatten, avlopp, fjärrkyla, sopsugning, fiber och el.

Infrakulvertarna är 220 cm i diameter. Stommen prefabriceras före man gräver och lägger ner sektionerna.

Här i kulvertarna samlar man ihop fjärrvärme, dricksvatten, avlopp, fjärrkyla, sopsugning, fiber och el.

På arbetsplatsen

Sveriges effekt­reserv: När Karls­hamns­verk­et behövs får inget gå fel

Reportage

Här finns kabelstegar klara om man vill komplettera med ledningar. Sammanlagt är kulvertsystemet i stadsdelen 1 800 meter långt.

Syftet är givetvis att hållbart spara pengar på drift och underhåll. Samtidigt slipper de boende störningarna med gatuarbeten.

Det är inte svårt att föreställa sig skillnaden för teknisk underhållspersonal att jobba i dessa kulvertar, torra och belysta, jämfört med det traditionella grävandet och markarbeten under årets olika klimatförhållanden.

I Vallastaden är det många olika byggherrar som bygger. Sveriges mest innovativa samhällsbyggnadsprojekt som man själva kallar det.

Stora rör på marken utomhus

Så här ser det normalt ut när man jobbar i gata – från centrala stan utanför Frimurarhotellet. Många skulle nog ha välkomnat kulvertrör här – ett bygge som tagit lång tid.

Johan Böök i en gång kantad av stora rör

Projektledare Johan Böök, Tekniska Verken,  inne i en infrakulvert som är 2,20 cm hög.

Det blir en stor variation i utseenden.

För denna helt nya stadsdel har man satt upp en tydlig vision man följer.

  • Tegar för mångfald – en blandning av hustyper och upplåtelseformer i en småskalig fastighetsindelning ger förutsättningar för en social blandning och stor variation av intryck och byggnadstyper.
  • Täthet för stadsliv – en tät stadsdel ökar chansen till möten i vardagen och ger bättre underlag för service – såväl kommersiell som offentlig.
  • Möten i vardagen – för att stärka sociala nätverk skapas mötesplatser på olika sociala nivåer; den egna bostaden, vinterträdgårdar, felleshus.
  • Parkrum för identitet och välbefinnande – stadsodlingar och Smedstadbäckens gröna stråk knyter samman stadsdelen och är viktiga delar för att stärka Vallastadens identitet och attraktivitet.
  • Gång och cykelperspektiv – fotgängare och cyklister prioriteras i gaturummen för att underlätta dessa transporter. Biltrafik är tillåten på de gåendes villkor och parkering sker i gemensamma parkeringsanläggningar.

Sverige står inför en enorm utmaning när det gäller nyproduktion och Rot-jobb för bostäder. Det ger också möjligheter till nytänkande när det gäller teknik och arbetsmetoder.

För elinstallationsbranschen skapar energi- och miljöeffektiviseringar både nya jobb och möjligheter.