• Foto: Tomas Nyberg

Det togs beslut om bland annat över 300 motioner vid LO-kongressen. Här är en del av besluten.

LO-ledning
Karl-Petter Thorwaldsson omvaldes som LO-ordförande, liksom avtalssekreteraren Torbjörn Johansson. Therese Guovelin, Hotell- och restaurang, valdes till ny förste vice ordförande och Berit Müllerström, Kommunal, till ny andre vice ordförande.

Maktutredning
LO vill se en ny maktutredning direkt under statsministern, som tar ett helhetsgrepp och belyser maktförskjutningar i samhället.

Ingen egen bank
LO ska inte starta en LO- eller arbetarägd bankverksamhet. IF Metall Bergslagen hade i en motion öppnade egen bankverksamhet. Men motionen blev nedröstad.

Hemförsäkringen
LO ska verka för att förbundens hemförsäkringar gäller även när offer för våld är skrivna på samma adress som gärningspersonen. Det gäller inte i dag.

LO i framtiden
LO-kongressen beslutade att tillsätta en övergripande utredning om LO:s ekonomi och organisation. Utredningen ska bland annat behandla LO:s roll och uppgift i framtiden, avgränsningen mellan LO och förbunden, organiseringen av den regionala verksamheten, medlemsavgiftens konstruktion och nivå samt nivån på det egna kapitalet. Utredningen ska vara klar innan nästa LO-kongress 2020.

Skyddet för förtroendevalda
Skyddet för fackligt förtroendevalda på arbetsplatserna behöver stärkas. Det enades LO-kongressen. Däremot anser inte kongressen att det krävs en lagändring för att hindra arbetsgivare från att kringgå anställningsskyddet och säga upp eller avskeda mot att de betalar skadestånd.

F-skattsedel
Kraven på vem som beviljas F-skattsedel måste skärpas och definitionen av vem som är arbetstagare respektive uppdragstagare måste förtydligas.

Meddelarfrihet
Alla anställda, även de som arbetar i ett privat företag, bör ha samma rätt att berätta om missförhållanden på sin arbetsplats och även kunna uttrycka sina åsikter och föra fackliga samtal, utan risk för påföljd. Det beslutade LO-kongressen och menar att det krävs ett starkare skydd än det förslag till lagändring som presenterats hittills.

Heltid
LO:s målsättning ska vara att heltid blir norm på hela arbetsmarknaden, oavsett vilken typ av verksamhet det handlar om.

Fria arbetskläder åt alla
LO ska driva frågan om fria arbetskläder för såväl män som kvinnor på arbetsmarknaden. Det beslutade LO-kongressen genom att bifalla en motion från Kommunal i Skåne.

Företagshälsovård för alla
En kvalitetssäkrad företagshälsovård som omfattar alla bör införas.

Samtyckeslag
LO ska verka för införandet av en lagstiftning som innebär att samtycke ska vara utgångspunkten för alla sexuella relationer och aktiviteter.

Individualiserad föräldraförsäkring
LO-kongressen beslutade att LO ska driva på för en individualisering av föräldraförsäkringen, så att hälften av dagarna är knutna till vardera föräldern.

Vårdköer
Det ska inte vara möjligt att köpa sig förbi vårdköer, menar LOs kongress. Under den kommande kongressperioden ska LO därför driva kravet att stoppa privata sjukvårdsförsäkringar som ger möjlighet att köpa sig före i sjukvården.

Tandvård
Högkostnadsskyddet som gäller för sjukvård ska också gälla för grundläggande tandvård och dagens åldersgräns för fri tandvård ska höjas till 25 år. De kraven antogs LO:s kongress.

Socialt protokoll
LO ska verka för ett införande av ett socialt protokoll i EU till skydd för fackliga och mänskliga rättigheter.

Ökat fokus på jämlikhet
LO ska tillsätta en jämlikhetsutredning. Utredningen ska leda fram till en kongressrapport på temat jämlikhet till kongressen 2020.

Skatteöversyn
LO ska verka för att det görs en bred översyn av det svenska skattesystemet som kan leda fram till en skattereform.

Förtroendevaldas rätt till a-kassa
LO ska fortsätta arbetet med att verka för att fackliga förtroendeuppdrag ska kunna ligga till grund för a-kasseersättning om man blir arbetslös. LO ska också verka för att fackliga förtroendeuppdrag får tillgodoräknas på ett liknande sätt när den sjukpenningsgrundade inkomsten i socialförsäkringen bestäms

Arbetslöshetsförsäkringen
LO-kongressen beslutade att LO ska verka för en förbättrad arbetslöshetsförsäkring. Under kommande kongressperiod ska LO prioritera att arbeta för att betydligt fler i LO-yrken omfattas av försäkringen, att det införs en enhetlig ersättningsnivå under hela arbetslöshetstiden, att taket för högsta ersättning höjs, samt att 75-dagarsregeln i a-kassan tas bort.

Vinst i skolan
Möjligheterna att göra vinst på svensk skola måste begränsas. Under den kommande kongressperioden ska LO verka för att skolan ska drivas utifrån demokratiska beslut – inte av bolag med stora vinstintressen.

Fackliga rättigheter i Hong kong
LO-kongressen uttalade på måndagen sitt starka stöd för Kinas enda fria fackförening, Hong Kong Confederation of Trade Unions, HKCTU,  i dess kamp för demokrati, mänskliga och fackliga rättigheter i Hong Kong.

Ja till TTIP, men…
LO välkomnar förhandlingarna om TTIP, ett frihandelsavtal mellan EU och USA. En förutsättning är dock att avtalet slår vakt om arbetstagares rättigheter och staters demokratiskt fattade beslut. LO ska därför tillsammans med förbunden analysera vilka konsekvenser TTIP får för svensk fackföreningsrörelse.

Klimat- och miljö
Miljö- och klimatfrågorna ska beaktas i LO:s kommande näringspolitiska program samt att LO tillsammans med förbunden ska ta fram ett klimatpolitiskt handlingsprogram.

Exploatering av migrantarbetare
LO ska verka för att arbetsgivare som utnyttjar och exploaterar arbetstagare från tredje land ska åtalas och dömas för dessa brott. Arbetsgivare som anställt arbetskraft från tredje land ska vara skyldig att ge den anställde ett nytt anställningserbjudande under pågående anställning. Migrationsverket bör dessutom ges ett tydligt uppdrag att granska och kontrollera de företag som godkänts för att anställa migrantarbetare.

LO:s kulturpris till läsfrämjande
Det stora priset på 50 000 kronor tilldelas: Eli Abadji, kulturansvarig för IF Metalls avdelning 28 Västra Skaraborg.
Två priser på vardera 25.000 kronor tilldelas: Projektet ”Läsa för integration” som drivs av Assyriska föreningens kvinnosektion i Södertälje, samt Eivor Schultz, ABF Västernorrland.