De 20 april skrev Elektrikerna och Efa på ett nytt Kraftavtal för 1500 elektriker.
Avtalet ger samma lönepåslag som Installationsavtalet, 2,4 procent på 13 månader. Det blir också förändringar när det gäller, beredskap, resor, personlig integritet och vid entreprenadövergångar.

 

– Det var tuffa förhandlingar de sista dagarna. Tuffast har varit om entreprenadövergångarna, där det höll på att stranda, säger Ulf Carlsson, ansvarig för avtalet.
Elektrikerförbundet hade tre block de prioriterade i förhandlingarna med Efa.
– Det första var entreprenörsbyte, det andra övertid, beredskap och restid, det tredje var arbetsmiljö och elsäkerhet, berättar Carlsson.

 

När det gäller beredskap med kort varsel måste arbetsgivaren nu ta hänsyn till den personliga situationen, och är det så att den tillfrågade inte kan, ska företaget fråga nästa person. Om företaget tar ut någon på kort varsel bara för en dag utifrån väderleksförhållanden, så ska man ha ersättning för hela veckan. Tidigare fick man det för enbart en dag.
– Det är en klar förbättring, säger Carlsson.
I regelverket om arbetstid finns det en ny regel om maximalt 48 timmar i snitt under en 6-månadersperiod. I det räknas all betald tid.
– Vi vill få bort de värsta avarterna när man jobbar alldeles för mycket. Det slår tillbaka senare i livet. Vi har exempel på de som har mer än 700 restimmar per år. Jag ser det som ett stort framsteg. Här gäller det för företaget att skapa rutiner och hålla koll på timmarna, säger Carlsson.

 

För personer som slår i ”48-timmarstaket”, kan det bli betald ledighet i slutet på 6-månadersperioden, om inte företaget håller koll.
Vad gäller den personliga integriteten har man nu samma regler som det man nyligen kom överens om på installationssidan. Det betyder ett stärkt förhandlingsläge och tydligare regler vad företaget får göra med information de har om den enskilde arbetstagaren.
Det som varit tuffast förhandlingar, har gällt regelverket vid entreprenadövergångar och det var nära att man kört fast.
– I princip lever personalen med tre års visstidsanställningar. Det här är en jätteviktig fråga för oss. Vi är inte fullt nöjda med resultatet, men vi har kommit en bit på väg. Vi har fått in en förhandlingsregel, en viss styrning och en en uppföljningsregel, säger Ulf Carlsson.

 

Varje år ska det ske en utvärdering med de centrala parterna hur entreprenadövergångar fungerar.
Samma regler har också Seko i sitt nya Kraftavtal.
Han beskriver förhandlingarna som de tuffaste efter konflikten 2010.
– Vi har förhandlat och förhandlat. Delegationen har fått boka om hotell och tågresor när det drog ut på tiden.

 

Inför nästa års förhandlingar har parterna nu kommit överens om att samla parternas delegationer under en vecka och förhandla tills det är klart. Inget resande fram och tillbaka med andra ord.
– Lite spännande blir det. Inte hålla på dalta som vi gjort senaste avtalsrörelserna.

 

 

Per Eklund
per.eklund@daladem.se

 

Kraftavtalet i korthet

Avtalstid

Gäller tiden 1 april 2016-30 april 2017.

Löner

En pott skapas som motsvarar 2,4 procent av lönerna i mars. 50 procent är garanterat till alla, 50 procent är en pott att fördela. Potten ska fördelas individuellt vid förhandlingar på varje företag. En heltidsanställd får minst 352 kronor i ökning per månad. Om parterna inte kommer överens på företaget kan en av parterna gå till central förhandling senast tre veckor efter den lokala förhandlingen och senast den 31 augusti.

Övriga ersättningar räknas upp med 2,4 procent.

Minimilöner

Äldre än 18 år – 19 527 kronor

Minst 2 års yrkeslivserfarenhet – 22 532 kronor

Minst 5 års yrkeslivserfarenhet – 25 536 kronor

Person som uppnått pensionsålder kan ersättas med timlön.

Ny på arbetsplats

Arbetsgivaren har en skyldighet att utbilda och introducera anställda på en ny arbetsplats.

Beredskapstjänst

Arbetsgivaren ska ta skälig hänsyn till arbetstagarens privata situation. Arbetsgivaren ska tillfråga annan arbetstagare innan någon beordring sker.

Person som tas ut i beredskap med kort varsel 0-3 dagar i förväg på grund av väder, har hela ersättningen på 1143 kronor.

Arbetstid

Den sammanlagda arbetstiden får inte överstiga än 48 timmar per vecka i snitt under en 6-månadsperiod

I det inräknas all arbetstid, allmän övertid, ytterligare övertid, nödfallsövertid, restid som ska anses vara arbetstid.

Om en anställd åker direkt ut till arbetsställe, räknas det som arbetstid. Betalning sker enligt restidsersättning.

Elektronisk övervakning

Elektronisk övervakning ska genomföras så att så lite kränkning sker av den enskilde. Arbetsgivaren har förhandlingsskyldighet om syftet med övervakningssystemen förändras. Facket har möjlighet att begära förhandling. Regler vad som ska behandlas finns i avtalet.

Byte av entreprenör

Information ska lämnas om upphandlingsprocessen. Bytet av entreprenör bör kännetecknas av god sed på arbetsmarknaden. Den nye entreprenören ska verka för att erbjuda anställning för de som är anställda hos den tidigare entreprenören.

Den nye entreprenören ska uppta förhandling med facket. Där ska man behandla behov av nyanställda, kompetensbehov, möjlighet att anställa personer från den tidigare entreprenören, nyanskaffning av material och lokaler samt hur rekryteringsprocessen går till.

Det vinnande företaget i en upphandling har en informationsskyldlighet mot det förlorande företaget angående anställningar, lokaler och liknande.

Tre arbetsgrupper tillsätts:

Utbildning/Egenkontroll. En arbetsgrupp tillsätts som ska utvärdera föreskrifterna om egenkontroll som är en del av den nya elsäkerhetslagen. Syftet är att undersöka om parterna behöver ta fram egna riktlinjer.

Arbetsmiljö. Parterna ska besöka arbetsplatser fr att diskutera elsäkerhet och arbetsmiljöfrågor.

Premiebefrielseförsäkring extrapension. Parterna ska följa det arbete som Sef och Eio bedriver i frågan.