[artikelintro]Avtal 2016[/artikelintro]

Så här ser de viktigaste förändringarna ut i det nya Installationsavtalet. Parternas respektive styrelse ska under den närmaste tiden ta ett formellt beslut om avtalet.

Avtalstid
Gäller till den 30 april 2017.

Löner
Genomsnittlig löneökning på 2,4 procent på 13 månader. Alla är garanterade 1,2 procent.
Tillägg och lägstalöner ökar med samma nivå.
De lokala förhandlingarna om fördelning av lönepott ska vara klara senast 30 juni och eventuella centrala förhandlingar ska vara avslutade senast 30 september. Senast 10 dagar efter att någon part begärt förhandling ska förhandling inledas. Kommer man inte överens, kan arbetsgivaren hänskjuta förhandlingen till de centrala parterna.

Personlig integritet/elektronisk övervakning
Vid införande av till exempel GPS, eller förändring av syftet, har arbetsgivaren förhandlingsskyldighet enligt MBL. Facket har också möjlighet att begära förhandling. I förhandlingar ska man behandla frågor som ändamålet, hur resultat används, rutiner för gallring, vilka som ha tillgång till informationen, hur det används, hur arbetstagaren informeras och arbetstagarens rätt att få veta vilka uppgifter som finns lagrade.

Veto mot underentreprenörer
Facket får större möjlighet att säja nej till en underentreprenör som inte sköter sig, genom en förstärkt möjlighet att ge ett veto dels vid starten, dels efter sex månader.

Resor
Parterna har kommit överens om ett principavtal att förändra reseersättningsreglerna. Tills vidare gäller det tidigare avtalet. Begreppet hemort ersätts i ett nytt avtal med anställningsort och lokala hemortsavtal ska upphöra att gälla. Grunden för förändringarna är en bättre anpassning till skatteregler. Ett nytt avtal ska vara kostnadsneutralt mot tidigare avtal och särskilda grupper ska inte påverkas i ”betydande omfattning”.
Parterna ska gemensamt undersöka det nya regelverket under 2016 och om man anser de nya reglerna är kostnadsneutral, kan man träffa en ny överenskommelse. Lokala parter kan prova det nya systemet under 2016 efter godkännande av de centrala parterna.
Tyco-domen – EU-domstolens dom om restid. Parterna ska följa utvecklingen och eventuella konsekvenser. Uppstår diskussion om tillämpning ska de centrala parterna konsulteras.

Arbetstidsförkortning/Tidbank
Perioden för tidbanken ändras till 1 april – 31 mars. Uttag får göras under hela den perioden och maximalt 40 timmar kan flyttas över till nästkommande period. Ersättningen kan fås ut i pengar, ledighet eller som insättning till pension. Under nästkommande år finns övergångsregler.

Rotation
Rotation innebär arbete på annan ort som kräver övernattning och ett annat arbetstidsmått än 40 timmar per vecka. En lokal överenskommelse kan träffas inom företaget eller mellan arbetsgivare och arbetstagare. I överenskommelsen ska det finnas angivet arbetstidsschema, vilket arbete som omfattas, avtalstid och eventuell särskild kompensation. Det krävs alltid godkännande av arbetstagaren.

Permission
Antalet läkarbesök på betald arbetstid begränsas till tre besök per remiss.

Yrkesutbildning/Lärlingar
På företag med högst 12 arbetstagare inom avtalsområdet, kan arbetsgivare träffa avtal om tidsbegränsade lärlingsanställningar. Bestämmelsen gäller i två år till 31 mars 2018. Regeln ska utvärderas under tiden och kan sägas upp till den 1 oktober 2017.

Ackord
Ändrade fördelningsregler bland annat för inlånad personal vid ackordsarbeten som påbörjas efter 1 januari 2017. Penningfaktorn är nu 144,29 och brytpunktstillägget 39,14.

Lägstalöner från 1 april 2016
1:a året i yrket 17 184 kronor
2:a året i yrket 21 376 kronor
3:e året i yrket och därefter 24 222 kronor
Servicemontör 25 775 kronor
Tekniker 26 359 kronor
Övriga ersättningar höjs med 2,4 procent.

Per Eklund