• Tina Nordling från Elektrikerna deltog i referensgruppen under utredningen om en ny elsäkerhetslag. Hon var nöjd med utredningens förslag. Foto: Tomas Nyberg

  • Tina Nordling från Elektrikerna deltog i referensgruppen under utredningen om en ny elsäkerhetslag. Hon var nöjd med utredningens förslag. Foto: Bons Nisse Andersson

Ett förslag på en ny elsäkerhetslag är på väg. Den 1 juli 2017 kan den nya lagen vara verklighet.

Regeringen beslutade i torsdags att lägga ett lagförslag till riksdagen.

 

 

För ett drygt år sedan överlämnades den elsäkerhetsutredning som Bo Diczfalusy var utredare till. Flera aktörer hade krävt förändringar och Elektrikerförbundet var flitigt med i diskussionen. Under våren 2015 var utredningen ute på remiss och många remissvar kom in.

 

Nu är förslaget till elsäkerhetslag klar och i torsdags beslutade regeringen att lägga lagförslaget till riksdagen.

− Elsäkerheten i Sverige är i grunden god, men på en del områden behövs för­bättringar. Dagens lagstiftning kring elinstallationer är också svåröverskådlig och föråldrad eftersom den till stor del baseras på bestämmelser som är nästan 100 år gamla. Det är hög tid att vi får ett modernt och enkelt regelverk som tydliggör ansvaret för elinstallationsarbete, förbättrar tillsynen och stärker konsumenternas ställning säger energiminister Ibrahim Baylan.

Planen är att den nya lagen ska gälla från den 1 juli 2017. Det betyder att lagen senareläggs ett halvår, för att alla ska kunna få information om egenkontrollprogram och register.

 

Utredningen, som gjordes av Bo Diczfalusy, pekade på att det behövde göras en rad förändringar i lagen. Bland annat:

+ Behörig installatör ändras till auktoriserad installatör.

+ Ansvaret flyttas från installatören till företaget.

+ Elsäkerhetsverket ska upprätta ett register över företag och auktoriserade installatörer.

+ Företagen ska ha ett egenkontrollprogram.

 

Från Elektrikerförbundets sida, liksom de andra LO-facken som organiserar elektriker, hade man en rad synpunkter inför utredningen och under utredningsarbetet. Tina Nordling från Elektrikerna som deltog i referensgruppen kring utredningen var nöjd med slutresultatet efter att den färdiga utredningen presenterats, även om man fått släppa på kravet att det skulle finnas ett anställningsförhållande mellan installatör och yrkesman.

När nu den färdiga lagen presenteras så har en del förändringar gjorts jämfört med den utredning som presenterades för ett år sedan. Bland annat efter remissvar från en mängd institutioner, fackföreningar, arbetsgivare och andra.

LÄS ÄVEN: Utredaren: ”Företaget får ta över ansvaret”
De frågeställningar som det regeringen diskuterat ändringar i gentemot utredningens förslag är bland annat yrkescertifiering, om elinstallatören behöver vara tillsvidareanställd, om tillsynen, om sanktioner och register. I några fall, till exempel Elektrikernas krav om att den ansvarige måste vara tillsvidareanställd, har det inte skett några förändringar.

I fråga om register så skiljer sig lagen mot utredningen, men frågan är om det blir någon praktisk skillnad.

Nu ska frågan behandlas i riksdagen. De politiska partierna ska i första hand diskutera frågan i utskott, och därefter ska lagen upp till beslut i riksdagen.

Förslaget till ny lag kan du läsa här.

 

Samtidigt påbörjar nu Elsäkerhetsverket arbetet med att skapa nya föreskrifter utifrån den nya lagen. Förslag till föreskrifter ska så småningom skickas ut på remiss till bland annat Elektrikerförbundet.

”Mycket av det som ska göras kan inte invänta att en ny elsäkerhetslag beslutas.”, skriver Elsäkerhetsverket på sin hemsida. Verket räknar med att skicka förslag till nya föreskrifter på remiss i juni 2016.

För arbetet med remisserna finns det en referensgrupp där Tina Nordling och Jimmy Åsberg deltar för Elektrikerna. I arbetet förs också regelbundna diskussioner med de andra LO-facken som organiserar elektriker. Det är Seko, IFMetall, Pappers, Kommunal och Fastighets.
LÄS ÄVEN: Tina Nordling, Elektrikerförbundet: ” Jag är väldigt nöjd”
Först ut på remiss lär det komma ett förslag på föreskrift om egenkontroll. Mer om Elektrikernas syn på föreskrifterna i artikel här invid.

Inför det fortsatta arbetet försökte Elektrikerna och Eio göra gemensam sak. Men parterna insåg att de inte kunde komma överens och har därför skrivit sina egna synpunkter var för sig.

 

 

Per Eklund
per.eklund@daladem.se