• – Företagen lägger inte ned det arbete som behövs. Då är det bättre att alla får lika den här gången, säger Pettersson. Foto: Tomas Nyberg

  • Foto:

– Vi vill ha en generell löneökning. Det har inte funkat nåt bra. Företagen lägger inte ner det arbete som behövs för individuella påslag.

Det säger Elektrikernas förhandlingschef Urban Pettersson

Förutom lika påslag till alla vill Elektrikerna bland annat förändra regelverket vad gäller ackord, arbetstidsförkortning, övertid minimilönerna, kompetensutbildning och få fler kvinnor till branschen.

Nyligen möttes Elektrikerförbundet och Eio för att ”byta” krav inför förhandlingarna om ett nytt Installationsavtal.

Från Elektrikerna finns huvudkraven från 6F om 3,2 procent löneökningar i botten. Bland 6F-kraven finns också reglering av integrationspåverkande åtgärder och anställningsregler.

Löneökningar vill man ha generellt lika till alla. Från Elektrikerna är man missnöjda med hur de enskilda företagen jobbat med fördelning av lönepåslagen.

– Företagen lägger inte ned det arbete som behövs. Då är det bättre att alla får lika den här gången, säger Pettersson.

Minimilönerna för fullbetalda vill man höja med mer än de 800 kronor man kräver i generellt påslag.

– Det finns risk nu att det är fler som hamnar på minimilön och då vill vi inte löneskillnaden mellan minimlön och verklig lön. I dag kan det skilja 7000 kronor.

Vid förra avtalsrörelsen 2013, så förändrades ackordsbetalningen. Brytpunkten höjdes och fördelningen mellan företag och arbetare förändrades, liksom fördelningen inom ackordslaget.

Nu vill Elektrikerna höja brytpunkten ytterligare. Man vill också förändra regelverket när inlånad personal ingår i ackordslaget. Elektrikerna menar att det uppstått effekter som inte var menade när man gjorde om systemet för tre år sen.

Det finns ytterligare skillnad i syn på hur man ska hantera inlånad personal. Detta regleras i en bilaga till avtalet, men parterna har olika tolkning av regelverket och Elektrikerna vill få till stånd en samsyn i frågan.

Den arbetstidsförkortning som diskuterats flitigt bland medlemmarna vill nu Elektrikerförbundet nu förändra.

– Vi vill bygga ut den, vi vill förändra intjänandet och vi vill förändra tömningen, säger Urban Pettersson.

I dag nollställs potten vid nyår. Du kan inte spara timmarna över nyåret. Nu vill Elektrikerna flytta det till 1 april, så att det blir samma tidpunkt som semestern.

Elektrikerförbundet menar att företag i dag missbrukar avtalets övertidsregler, vilket gör att många arbetstagare får allt svårare att förena arbete och familjeliv. Därför menar man att övertidsreglerna bör ändras.

I höstas kom EU-domstolen med en dom om när en arbetstagares restid ska räknas in i arbetstiden. Det gäller när en arbetstagare reser direkt hemifrån till sin arbetsplats. Nu menar Elektrikerförbundet att Installationsavtalet måste förändras för att uppfylla EU-reglerna.

– Avtalet måste anpassas till domen, säger Pettersson.

För att locka fler kvinnor till elbranschen, så vill Elektrikerna att parterna gemensamt tar sig an detta. Man vill

– Vi måste aktivt rekrytera fler kvinnor till gymnasieprogrammet.

Elektrikerna vill också förbättra kompetensutbildningen. Man menar från Elektrikernas sida att det utvecklingsavtal som finns mellan parterna inte följs.

– Vi vill att parterna gemensamma kartlägga fortbildning i branschen för att hänga med i teknikutveckling, säger Urban Pettersson.

Urban Pettersson, hur ser du på Eio:s krav?

– Jag vill inte kommentera Eios krav just nu. Vi måste analysera dem först. Det finns gemensamma beröringspunkter, andra är inte lika enkla att lösa, säger Urban Pettersson.

Hur ser förhandlingsarbetet ut den närmaste tiden?

– Vi har bokade förhandlingstider redan nu. Vi deltar minst tre från vår sida. Det är jag, Mikael Pettersson och Tomas Jansson. Jonas Wallin deltar också ibland, säger Urban Pettersson.

Kraven från 6F

• Löneökningar med minst 800 kronor per månad för heltidsanställd. Lägsta utrymme 3,2 procent i genomsnitt.

• Höjda lägstalönerna med 800 kronor.

• Samma höjning i procent av andra ersättningar i avtalet.

• Tydliga regler som begränsar arbetsgivarnas möjligheter att ensidigt införa integritetspåverkande åtgärder införs i avtalen.

• Det införs regleringar som hindrar att arbetsgivare använder timanställda utan överenskommelse.

• Regler som minskar missbruket av omreglering till lägre tjänstgöringsgrad.

Kraven från Elektrikerna

• Generell utläggning

• Höj lägstalönerna för fullbetalda.

• Höj brytpunkten vid ackordsarbete.

• Bättre regler för arbetstidsförkortning

• Bättre övertidsregler

• Regler vid resor som utgår från EU:s regler.

• Ett ökat partssamarbete kring jämställdhetsfrågor.

• Bättre kompetensutveckling.

Per Eklund
per.eklund@daladem.se