I totalt 23 tvister under 2015 mellan fackförbund och arbetsgivare, blev Medlingsinstitutet inkallat. I alla fall utom två har tvisten lösts.
– Med tanke på att det finns cirka 680 kollektivavtal inrapporterade till Medlingsinstitutet är antalet konflikter på arbetsmarknaden mycket litet, skriver Medlingsinstitutet på sin hemsida.

Under 2015 blev Medlingsinstitutet inkallade i 21 lokala avtalstvister och två centrala tvister.
De lokala tvisterna handlar om att den fackliga organisationen och en lokal arbetsgivare varit oense, en arbetsgivare har inte velat teckna kollektivavtal.

Den fackliga organisationen kan då enligt reglerna ta till en stridsåtgärd. Samtidigt med varslet om stridsåtgärden kallas då Medlingsinstitutet in, och en av deras fasta medlare får gå in och försöka lösa konflikten.

Av de 21 lokala tvisterna är det bara två som fortfarande inte är lösta. Det gäller två konflikter på bagerier, där Livsmedelsarbetareförbundet kräver kollektivavtal.
I nästan hälften, tio tvister, är Livs den ena parten. Övriga tvister är fördelade på sex andra LO-förbund: IF Metall, Fastighets, Handels, Elektrikerna, Byggnads och Seko.

Elektrikernas tvist rörde företaget Litus Larm AB, vilket löstes genom att företaget skrev på ett hängavtal.
Totalt löstes elva av tvisterna med att det skrevs hängavtal. I fem fall gick arbetsgivaren in i en arbetsgivarorganisation. I tre fall gällde det Sekos tvister med utländska fartyg. Två av tvisterna ledde till att fartyget tecknade avtal med Internationella transportfederationen. I ett fall lämnade fartyget hamn innan medling hann påbörjas.

I två fall var det tvister mellan de centrala parterna. I ett fall stod tvisten mellan Sveriges kommuner och landsting, SKL, och Brandmännens riksförbund, i ett annat fall mellan Svenska flygbranschen/SAS och Svensk pilotförening. I båda fallen löstes det genom nya avtal.
Det är bara i en mycket liten del en fråga om kollektivavtalstecknande leder till en tvist. Under 2014 tecknades 3 324 hängavtal mellan fackförbund och arbetsgivare. I 27 fall ledde det då till en tvist.

Per Eklund