Bostadsinvesteringarna stiger under 2015 och 2016 tack vare den höga nyproduktionstakten.

Uppgången på byggmarknaden är bred och såväl lokal- som anläggningsinvesteringar ökar. Det visar en ny konjunkturprognos från Sveriges Byggindustrier.
Utvecklingen i världsekonomin går gradvis framåt och Sverige får en fortsatt god tillväxttakt 2016. De senaste årens motor, hushållen, tappar något i drivkraft och istället är det utrikeshandel och bruttoinvesteringar som bidrar positivt. I linje med detta toppar bostadsbyggandet i år, men ger ändå stöd till investeringsutvecklingen nästa år.
– För byggindustrin ser vi en bred uppgång som i år framför allt drivs av investeringar i bostäder. Nästa år kommer bland annat amorteringskrav och skattehöjningar att dämpa bostadsbyggandet. Istället ökar aktiviteten på infrastruktursidan som växlar upp 2016 genom stora projekt såsom Förbifart Stockholm och att Marieholmsförbindelsen går in i ett intensivare skede, säger Johan Deremar, nationalekonom Sveriges Byggindustrier.
Uppgången i byggandet är mer koncentrerat till de sydligare länen. I de nordligare länen, framför allt i Jämtland faller investeringsnivåerna. Att gruvnäringen har fått problem syns tydligt i den regionala byggkonjunkturen. I Stockholm dämpas den höga byggtakten nästa år och det beror på en avmattning i bostadsbyggandet.
Göteborgsregionen tuffar på och infrastruktursatsningarna inom det västsvenska paketet bidrar till en stabil utveckling framöver. I Skåne växlar byggkonjunkturen upp, drivet av ett ökat bostadsbyggande och uppförandet av ESS-anläggningen i Lund.
– Nästa år utvecklas byggandet bäst i de län som bygger mycket bostäder i förhållande till länets invånarantal, såsom Uppsala, Örebro och Östergötland, avslutar Johan Deremar.

Per Eklund
per.eklund@daladem.se