• Foto: Tomas Nyberg

 

Transportstyrelsen får i uppdrag av regeringen att se över regelverket i yrkestrafiken. I första hand ska de se över ansvaret för beställarna.

Utvecklingen för yrkestrafiken i Sverige har varit närmast kaosartad de senaste åren. Svenska åkare har konkurrerats ut med låga löner, dåliga arbetsvillkor och bristande säkerhet i bilarna.
Nu har Transportstyrelsen fått i uppdrag av regeringen att utreda möjliga förändringar. Som första prioritet ska de utreda frågan om skärpt beställaransvar.
Social dumpning och missbruk av regelverk måste motverkas. Genom ett intensifierat arbete för sund konkurrens, hållbara transporter och schysta villkor kan den svenska transportbranschen ges bättre förutsättningar att bidra till regeringens arbete för en positiv utveckling och ett Sverige som konkurrerar med hög kompetens och innovationskraft inom EU och globalt, säger infrastrukturminister Anna Johansson.

Förutom beställaransvaret finns flera andra frågor som ska utredas.

· Utreda möjligheterna att kunna stoppa fordon under längre tid än 24 timmar, samt låta en polisman eller en tulltjänsteman besluta om klampning.
· Se över möjligheten att tillåta mindre avvikelser från reglerna om kör- och vilotider.
· Överväga olika alternativ för hur EU:s regler kan ändras så att krav på dokumentation ska kunna ställas direkt i samband med vägkontroller av godstrafik.
· Se över införlivandet av Europeiska unionens bestämmelser om kombinerade transporter i svensk rätt.
· Kartlägga, analysera och vid behov föreslå förändringar beträffande hantering av och inriktning för Sveriges bilaterala och multilaterala vägtransportavtal.
· Utreda behov av utökade vinterdäckskrav för tunga fordon.
En första delredovisning av uppdraget ska lämnas senast den 15 mars 2016. Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 maj 2017.

Per Eklund
per.eklund@daladem.se