• Foto: Tomas Nyberg

De flesta viktiga remissinstanserna är till större delen positiva till förslaget till de nya reglementen för elsäkerhet och elbehörighet. Alla de viktiga instanserna har dock betydande ändringsförslag.

I början av januari presenterade regeringens utredare Bo Diczfalusy ett förslag till ny lag om elbehörighet. Förslaget hade då ventilerats i den expertgrupp, där alla större aktörer i elbranschen och flera myndigheter fanns representerade.

Av döma av de kommentarer som kom direkt efter att utredningen presenterats, så hade utredaren lyckats sy ihop ett förslag där de stora aktörerna hade fått gehör för sina synpunkter i relativt stora drag.

 

Utredningens förslag kan kortfattat sägas innehålla detta:

– En ny lag skrivs.

– Ansvaret för installationen flyttas från behörig installatör till företaget och dess ledning.

– Ett nytt register över elinstallationsföretag byggs upp av Elsäkerhetsverket.

– Företagsregistret och registret över behörige installatören samordnas.

– Varje företag ska ha ett egenkontrollprogram, där ansvarsfrågor, behörighet och yrkeskunnande kontrolleras.

 

Förslaget skickades därefter ut till en rad instanser och i slutet av maj var remisstiden slut. Totalt har 30 remissvar kommit.

De stora aktörerna är i grunden positiva till utredarens förslag. I remissvaren kan man dock se en hel del kritiska anmärkningar och ändringsförslag.

Från fackligt håll har Elektrikerförbundet och Seko skrivit ett remissvar och LO ett. De båda remissvaren tar upp samma problematik. De vill att den behörige installatören ska vara anställd och inte bara knuten till företaget. Han ska dessutom ha vetorätt mot företagsledningen.

Vidare tar de fackliga organisationerna upp problematiken med uthyrning av företag och är kritiska till möjligheten att hyra ut till andra kunder än elinstallationsföretag. De vill dessutom att inriktningen för Elsäkerhetsverket ska ses över.

I Eio:s remissvar är man kritisk  till att utredningen inte föreslår en elektrikerlegitimation. Vidare anser de att det inte finns någon bra definition av begreppet elinstallationsarbete. Egenprogrammets utformning vill de ha ett förtydligande av i lag eller förordning. Sveriges byggindustrier ansluter sig till Eio synpunkter.

Elsäkerhetsverket gör i sitt remissvar precisa ändringsförslag av lagtexten. Det rör bland annat möjligheten att återkalla auktorisation, möjligheten att förbjuda en fysisk person att utöva elinstallationsarbete och möjligheten att ha flera behöriga installatörer i ett företag.

Remisserna ska nu hanteras av energi- och miljödepartementet och eventuella förändringar i lagförslaget ska skrivas in. Därefter ska regeringen hantera lagförslaget och eventuellt presentera det för riksdagen, där frågan i så fall ska utskottsbehandlas, innan riksdagen tar beslut. Tidigast i början av 2017 kan den nya lagen gälla.

Per Eklund
per.eklund@daladem.se

Citat från remissvaren

Elektrikerförbundet och Seko

”Elektrikerna och Seko anser att den behörig installatören ska vara tillsvidareanställd eller ha bestämmande ägarinflytande i elinstallationsföretaget.(…) Att endast föreskriva att den behörige installatören ska vara knuten till företaget är svagt och leder till komplikationer.”

”Elektrikerförbundet och Seko anser att den behörige installatören ska ha veto när det gäller utförande av installation.”

”Särskilda problem uppstår vid uthyrning av elektriker.”  (…) vi är starkt kritiska till en ordning som tillåter uthyrning till andra kunder än installationsföretag.”

”Den erfarenhet förbunden har i dag gör gällande att Elsäkerhetsverket inte har resurser att bedriva tillsyn. Ansvar och regler för utformning av egenkontrollprogram, behörighet och återkallande av auktorisation behöver preciseras.”

”Elektrikerna och Seko ser även behov av att se över instruktionerna för Elsäkerhetsverket. Förbunden anser att fokus för verket i allt för stor utsträckning varit att avreglera elmarknaden.”

Elektriska installatörsorganisationen

”Vi konstaterar samtidigt att utredningen dessvärre inte föreslår ett inrättande av en statlig elektrikerlegitimation för yrkesperson.”

”Eio är positiv till (…) att kravet på ett anställningsförhållande mellan elinstallatören och yrkespersonen tas bort.”

”Eio anser dock inte att utredningen har gett en tillfredsställande definition av begreppet elinstallationsarbete. Inte heller har utredningen i tillräcklig utsträckning klargjort när ett företag ska anses utföra arbete på annans anläggning.”

”Vi anser därför att egenkontrollprogrammets övergripande utformning samt innehåll måste förtydligas genom lag eller förordning.”

”Det bör även – i samma syfte – förtydligas vad det innebär att installatören ska vara fast knuten till verksamheten samt när ett företag ska anses utföra arbete på annans anläggning.”

Svenska kraftnät

”Svenska kraftnät anser det lämpligt att definitionen av den elektriske innehavaren tydliggörs i det kommande lagförslaget.”

”Svenska kraftnät anser det tveksamt att endast innehavare av anläggningar över 1 000 V mellan fasledare där det vid enfasigt fel kan uppkomma jordslutningsström med större styrka än 500 ampere, ska omfattas av ansvaret för åtgärder i annans lågspänningsnät.”

”Svenska kraftnät ifrågasätter om 8 § andra stycket längre är relevant. Det är snarare regel än undantag att luftledningar för starkström finns placerade inom 4 000 metersgränsen från flygplatser.”

Elsäkerhetsverket

”Behovet av att reglera ’annat arbete’ som alltså är sådant arbete som inte är behörighetskrävande behövs inte.”

”Av det remitterade förslaget till ny elsäkerhetslag framgår att elsäkerhetsverket får återkalla eller inskränka ett beslut om auktorisation om elinstallatören visa oskicklighet eller försummelse vid elinstallationsarbete. Elsäkerhetsverket bedömer att det kan finnas situationer där en auktorisation ska kunna återkallas av andra skäl.”

”I de fall ett elinstallationsföretag som inte är anmält till Elsäkerhetsverket förbjuds att utföra elinstallationsarbete till följd av att företaget inte uppfyller kraven måste dessa förbud också föras i register.”

”För att genomföra artikel 5.3 i yrkeskvalifikationsdirektivet bör det övervägas att införa möjlighet för Elsäkerhetsverket att förbjuda en fysisk person att tillfälligt utöva elinstallationsarbete om utövandet strider mot elsäkerhetslagen(…).”

”En mindre ändring bör göras för att visa att man kan ha flera auktoriserade elinstallatörer(…).”

 

Inkomna remisser

VVS Företagen

åsele

Sveriges Byggindustrier

Stagevision

Svensk Ventilation

Föreningen för industriell elteknik

STF Ingenjörsutbildning AB

Sjöfartsverket

Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO)

Fastighetsägarna Sverige

Vasakronan AB

Elektriska installatörsorganisationen (EIO)

Standard solutions group (SSG)

Teknikföretagen

Sveriges Kommuner och Landsting

Landsorganisationen i Sverige (LO)

Myndigheten för yrkeshögskolan

SWEDAC

Svenska Elektrikerförbundet

Svenska Kraftnät

Konsumentverket

Konkurrensverket

Tillväxtverket,

Energimarknadsinspektionen

Elsäkerhetsverket

Statens energimyndighet

Kommerskollegium

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Skolverket

Svea Hovrätt

Linköpings tingsrätt

Kammarrätten i Göteborg

Förvaltningsrätten i Karlstad