Till vårens centrala representantskap, CR, finns fyra motioner att ta ställning till.
Medlemsavgift för förtroendevald
Från Skåne kommer en motion om att fackligt förtroendevalda ska betala medlemsavgift samt kontrollavgift för den utbetalda ersättningen vid förbundsuppdrag. I dag betalas inte kontrollavgift på den ersättning för förlorad arbetsförtjänst om förtroendevalda får vid förbundsuppdrag.
”Det är både en förtroende- och en rättvisefråga”, skriver motionären.

VU i VK8 yrkar bifall för motionen.
Förbundsstyrelsen yrkar på avslag. I sitt utlåtande skriver man:
”När man utför uppdrag åt förbundet och får ersättning för förlorad arbetsförtjänst belastar man inte ackordskontrollen.(…) Dessutom jobbar inte alla medlemmar på Installationsavtalet och betalar därmed inte kontrollavgift på sin inkomst från arbetsgivaren.”, skriver förbundsstyrelsen.

Kollektivanslutning
Från VK 8 kommer också en motion om att förbundsstyrelsen ska få i uppdrag att överlägga med Socialdemokraterna för att kunna åstadkomma en förnyelse av kollektivanslutningen, som avskaffades för 25 år sen. Detta för kunna få det fackliga inflytandet större över socialdemokraternas politik.
”Den ”kvarnsten om halsen” som en framstående facklig företrädare betecknade kollektivanslutningen som , var kanske i stället den livväst som höll den ideologiska debatten flytande.”, skriver motionären.
VK 8:s VU vill att motionen avslås utifrån att de tror att det skulle få en motsatt effekt.
”Med utvecklingen sista tiden, där LO tagit en tydligare plats både i valrörelsen, men också som opinionsbildare gentemot SAP, tror vi i stället att här kan vi nå framgång. T ex 10-punktsprogrammet med uteslutande arbetarfrågor…….Det är det här vi ska prata om på arbetsplatserna. Vi får inte ta fokus från detta för att prata partitillhörighet.”
Förbundsstyrelsen besvarar motionen och skriver: ” Förbundet förespråkar att lokalt bilda s-föreningar och värva medlemmar dit utifrån intresse och inte att man är medlem i en fackförening. Via s-föreningarna kan man sen aktivt nominera och deltaga och påverka inom SAP, LO beslutade 2012 att organisationsanslutningen upphör på sikt och tillsatte en utredning. LO-kongressen 2016 kommer hantera utredningen. Förbundet kommer att bevaka frågan på LO-kongressen.”, skriver förbundsstyrelsen.

Valåret
Från VK 8 kommer också en motion om arbetet inför kommande val. Motionären vill att Elektrikerförbundet tillsätter en central valansvarig, att sektioner tar fram lämpliga kandidater som ska utbilda och jobba som valarbetare på arbetsplatserna.
VK(:s VU föreslår ett bifall för förslaget att tillsätta en centralt valansvarig som ska jobba för att vinna valet. Däremot föreslår de avslag på de detaljerade följdförslagen om hur valarbetare ska utses och hur de ska arbeta.
”Möjligheterna ser väldigt olika ut på olika håll i landet, och genom sådana beslut riskerar vi att stänga ute de som vill, men inte kan uppfylla alla kraven.”, skriver de.
Förbundsstyrelsen beskriver hur arbetet inför EU-valet och riksdagsvalet 2014 gick till utifrån det samarbete som sker inom Elektrikerförbundet, 6F och LO.
”Utifrån detta konstaterande ser vi att behovet av ideologiska utbildningar och samtal ska prioriteras i det fortsatta arbetet. Ytterligare en orsak till att stärka den ideologiska skolningen är den, ur vår synvinkel, negativa trend som gjort Sverigedemokraterna till tredje största parti i riksdagen.” skriver förbundsstyrelsen och anser därmed att motionen är besvarad.

Arvode för cirkelledare
Från VK 9 i Mellansverige kommer en motion om att förbundsstyrelsen ska utreda en nationellt fastställd ersättning för ATL-cirkelledare. Motionsskrivarna vill stimulera ackordet, behövs välutbildade cirkelledare för ATL, menar motionärerna. De vill därför att förbundet centralt bestämmer om ersättning för cirkelledarna.
Förbundsstyrelsen förslår att CR ska säga ja till motionen.

Andra beslut som är upp på CR-mötet är:
• Arvode till mötesordföranden
• Arvode till ungdomsansvarig
• Arvode till centrala valutskottet
• Tidpunkt för skifte av förhandlingschef
• Fyllnadsval till förbundsstyrelsen
• Beslut om 2014 års ekonomiska resultat. Bokslutet visar på ett minusresultat på 36 000 i verksamheten.

Per Eklund
per.eklund@daladem.se