• Jan Staaf, Målareförbundet, och Henric Ask, LO-TCO rättskydd tror att fasta avgifter för de företag som bryter mot arbetsmiljölagen är bra för medlemmarna. Foto: Helena Forsberg

Brott mot arbetsmiljölagen ger sedan i juli 2014 sanktionsavgifter istället för straff. Syftet är att snabba på hanteringen och att avgifterna ska verka avskräckande.
– Det är strikt ansvar som gäller och beviskraven är lägre än vid avgörande i tingsrätt, säger Henric Ask jurist vid LO-TCO Rättsskydd.

 

 

Tidigare gav brott mot Arbetsmiljölagens föreskrifter straffsanktioner i form av böter eller vite. Den nya sanktionsavgiften är en avgift, det vill säga inte böter eller vite. Det innebär att det nya systemet har avkriminaliserat handlingen att bryta mot föreskrifterna. Är det bra?
– Det man vill uppnå är bra arbetsmiljö. Jag tror inte allt behöver vara kriminaliserande för att man ska nå resultat, säger Henric Ask som informerade Målarförbundets skyddsombud om sanktionsavgifterna ur LO-TCO rättsskydds synvinkel.

 

De nya avgifterna är högre än de tidigare bötesbeloppen, inte högre än böter för brottmål vilka kan nå betydligt högre nivåer och fortfarande finns kvar.
Bakgrunden till att förändringen är att straffsanktion ansetts vara en dyr och ineffektiv sanktion mot brott mot arbetsmiljölagen och arbetstidslagen. Samhällets resurser kan användas bättre. Cirka 300 brott anmäls årligen och endast en fjärdedel av anmälningarna till åklagare har lett till lagföring.
– Det är ett problem att polis ser det som hänt som en olycka och inte utreder det som ett brott. När det sedan når åklagarmyndigheten finns en särskild enhet som är duktig men i tingsrätten har vi svårt att få nämndemän och domare att förstå alla föreskrifter och olika ingångar, säger Henric Ask.

 

LO har varit remissinstans och Målareförbundets ombudsman Jan Staaf som varit med i arbetet berättar att de fackliga organisationerna tyckt nivån på avgifterna varit för låg. Vissa har de fått höjda men inte alla.
Det finns också farhågor att Arbetsmiljöverket inte har tillräckliga resurser för att hantera dessa sanktionsavgifter.
– De behöver å andra sidan inte förbereda dessa mål till domstol, säger Jan Staaf.

 

Det är Arbetsmiljöverket som avgör vilka föreskrifter som ska förses med sanktionsavgift. När en överträdelse har upptäckts vid inspektion eller genom att någon rapporterar det beslutar Arbetsmiljöverket om sanktionsavgift och skickar ett avgiftsföreläggande till den ansvarige.
– Ansvaret är strikt, det krävs inte att överträdelsen skett med uppsåt eller oaktsamhet. Det räcker med att det skett, säger Henric Ask.
Nekar den ansvarige är det Arbetsmiljöverket som tar ställning och driver frågan vidare till Förvaltningsrätten.

 

Arbetsmiljöverket eller Förvaltningsrätten för inget register över vilka bolag som belagts med sanktionsavgift. Däremot ska verket skicka en kopia till respektive förbund.
Förändringen innebär att straffsanktion har ersatts för de flesta förseelser men kvarstår för brott mot minimiåldersregeln, lämnande av oriktiga regler till Arbetsmiljöverket, obehörigt avlägsnande av skyddsräcke, underlåtelse att lämna uppgifter till Arbetsmiljöverket om inträffade olyckor och allvarliga tillbud. Dessutom finns straff kvar vid överträdelse av föreläggande eller förbund samt vid arbetsmiljöbrott enligt 3 kapitlet 7-10 § brottsbalken.

 

Helena Forsberg
helena.forsberg@daladem.se