Planen har en bred ansats, men innehåller också konkreta förslag som kan få effekt på kort sikt. Det handlar t.ex. om ett förslag till ändring i ellagen, vilket innebär att alla kunder ska få timvärden utan krav på elavtal.

– Vår utgångspunkt har varit en bred definition av smarta elnät, vilket innebär att planen omfattar hela fältet från produktionsapparaten till styrmöjligheter ute hos elanvändarna. Den handlar alltså inte bara om teknik, utan också om nya förutsättningar för elmarknaden och behov av regelförändringar, hur kunderna ska få mer användbar information och hur nya affärsmodeller och tjänster ska få möjlighet att utvecklas etcetera, berättar Maria Khorsand, ordförande i utredningen och fortsätter:

– Alla rådets femton ledamöter från näringslivet, akademin och myndigheter ställer sig bakom planen. Den är också väl förankrad i vår omgivning, t.ex. genom det 70-tal sakkunniga som har ingått i rådets referensgrupper.

– Nu har vi tagit det första steget. Planen måste följas upp, förvaltas och vidareutvecklas över tiden. Rådet föreslår därför till regeringen att etablera ett nationellt forum för smarta elnät med uppgift att, i bred samverkan mellan berörda myndigheter, bransch och konsumentföreträdare, driva det arbetet, säger Maria Khorsand.

Kortfakta: Handlingsplanen

Handlingsplanens omfattar förslag om regelförändringar, nya stimulansåtgärder och program samt förslag om förbättrad samverkan och kunskapsspridning.

Vissa av förslagen är så detaljerade att de kan slutföras i närtid. Andra förslag pekar ut en tydlig inriktning för det fortsatta arbete som behövs innan konkreta förändringar kan komma på plats.

Exempel på förslag är:

Lagförslag och inriktning för fortsatta regelförändringar:

  • Lagförslag som innebär att dagens regelverk kompletteras så att elkunderna får rätt till timvärden vid förfrågan, utan krav på elavtal och utan kostnad för kunden.
  • Regelförändringar för att minska hinder för energilager i distributionsnät

Ekonomisk stimulans:

  • Ta fram villkor för ett särskilt stöd inriktat på riskavlyft vid nätinvesteringar i kommersiella men ännu delvis oprövade smarta elnätslösningar
  • Utveckla en samlad strategi för innovation inom smarta elnät och utveckla nya och kompletterande former för finansiering inom ramen för strategin

Strategier och program:

  • En tematisk forskningsplan för smarta elnät
  • Informationssäkerhet och Integritetsskyddande teknik som en del av infrastrukturen för datahantering

Samverkan kunskapsspridning m.m:

  • Smarta elnäts möjligheter i samband med energieffektivisering
  • Smarta elnäts möjligheter kopplat till hållbart samhällsbyggande