En futtig skatt på 1,5 procent på världens dollarmiljardärer skulle bekosta bassjukvård och skolundervisning för alla barn i världens 49 fattigaste länder. Tänkvärt.

Men inkomst- och förmögenhetsklyftorna i världen, Europa och inte minst Sverige ökar .

Facket har alltid varit globalt. Vikten av internationell solidaritet förstod vi tidigt efter monarkers och magnaters kolonialism och imperialism . Vi lärde oss att Enade vi stå – söndrade vi falla. Företag och kapitalägare har alltid sökt spela ut nationer och arbetare mot varandra. Därför skapades Nordiska Elfederationen, Bygg- och träinternationalen och Europafacket.

Därför driver vi kampanjen för Decent Work – att fotbolls- och idrottsanläggningar ska byggas på schysta villkor och inte med slavarbetare. Därför stöttar vi World Skills Sweden – där unga fredligt tävlar med yrkeskunskaper istället för att skjuta på varandra som man gjort i två världskrig.

Vissa borgerliga söker få oss att framstå som utlänningsfientliga då vi kräver svenska kollektivavtal på svenska arbetsplatser. Alla oavsett nationalitet, kön, ras, trosuppfattning eller sexuell läggning ska arbeta på likvärdiga villkor. Det borde också vara en självklarhet för varje seriös byggherre och företagare.

Vi lever i global värld och ekonomi. Varor och tjänster produceras och skickas över hela världen. Tekniska landvinningar och den elektroniska revolutionen förändrar handel och tjänsteutbyte. Men också hur vi kommunicerar, sprider information och idéer. Kapital färdas blixtsnabbt mellan företag, branscher och banker. Ekonomiska transaktionen som påverkar priset på vårt kaffe eller skjortan vi köper.

I Sverige är vi vana med arbetskraftsinvandring, Under senare årtionden av folk från hela världen. 1,5 miljoner av oss 9,3 miljoner svenskar är födda i ett annat land. På samma sätt har över en miljon svenskar sökt försörjning i Amerika och just nu arbetar till exempel 100 000 i Norge.

Det nya är att arbetsgivarna mer målmedvetet söker entreprenörer och arbetskraft från hela Europa, för att billigare utföra arbeten på svenska arbetsplatser. I till exempel Barentshavsregionen görs stora investeringar i energi och gruvor. Byggherrar dammsuger Europa efter byggare och elektriker.

I den nyliberala ekonomin ska alla konkurrera med alla på en fri marknad. Vad förespråkarna glömmer är att säkerställa att det sker på schysta villkor. Med social anständighet. Istället angrips facket och kollektivavtal som ses som handelshinder t ex Lex Laval.

Seriösa svenska företag får på många håll se sig utkonkurrerade av företag som dumpar löner och arbetsvillkor, tar lätt på säkerhet och inte sköter skatter och avgifter. I jakten efter snabba pengar och högre avkastning vill en del byggherrar och entreprenörer runda facket och den samhällsmoral vi har när det gäller skatter och sociala avgifter.

Fackföreningar har i över 100 år bekämpat arbetsgivare som inte vill ge sina anställda schysta villkor och löner. Vi har kämpat oss fram till varje paragraf i våra kollektivavtal. De är faktiskt det enda skyddet som löntagare har mot godtycke. Därför måste vi stärka det gränslösa fackliga samarbetet.