Hur vill ert parti säkerställa att utländska och svenska företag/arbetskraft konkurrerar på samma villkor?

Vänsterpartiet: Det behövs en nationell handlingsplan mot skattefusk, svartjobb och social dumpning. Där ska ingå bl.a. att Lex Laval ska rivas upp och att huvudentreprenörer tar ansvar för förhållanden hos underentreprenörer.
Socialdemokraterna: Vi har ett tio-punkts program för hur det ska gå till. Det handlar bland annat om att svenska kollektivavtal gälla som lön och anställningsvillkor för alla som jobbar i Sverige, att alla utländska företag som är verksamma i Sverige ska registrera sig här, att det blir förbjudet att hyra ut och hyra in arbetskraft för ett stadigvarande arbetskraftsbehov, att det ska vara konkurrensneutrala villkor inom åkerinäringen och att uppdragsgivares/ huvudentreprenörs ansvar för entreprenadkedjor tydliggörs.
Dessutom ska individuell redovisning av anställdas skatter och arbetsgivaravgifter ske och personalliggare för byggbranschen i kombination med oannonserade kontrollbesök ska införas.
Miljöpartiet: Vi värnar den svenska modellen med kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vill att denna modell ska vara intakt. När det gäller utländska arbetare som är anställda utomlands och utstationerade i Sverige vill vi att det ska finnas avtal som gör att de får rätt till samma arbetsvillkor som personer som är anställda i Sverige.…
Sverigedemokraterna: Inget svar har lämnats trots flera påminnelser från redaktionen.
Centerpartiet: Vi är beredda att se över Skatteverkets verksamhet så att de i större utsträckning ska prioritera tillsynskontroll och uppföljning i riskbranscher, dvs. bygg, transport och städ som har störst problem med osund konkurrens.
Folkpartiet: Genom att slå vakt om den fria rörligheten i EU där varor och arbetskraft fritt kan röra sig över gränserna. Dessutom så ska svenska lagar och de grundläggande villkoren i kollektivavtal gälla.
Moderaterna: Det är viktigt att vårda de goda villkoren på svensk arbetsmarknad. För att säkerställa att det inte sker missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring har regeringen föreslagit fler skärpta kontroller.
Kristdemokraterna: Regeringen presenterade i en promemoria i våras förslag om bl.a. oannonserade kontrollbesök, elektroniska personalliggare med mera. Vi är i positiva till ökad rörlighet inom EU, men konkurrensen ska vara schysst och villkoren lika.