• Tina Nordling på Elektrikerförbundet anser att arbetsgivaren inte ansträngt sig tillräckligt. Foto: Tomas Nyberg

Skanska installation bröt mot lagen när de lät anställda att arbeta med blyskivor utan vare sig en läkarundersökning innan arbetet, eller några speciella arbetsinstruktioner. Det menar man från Elektrikerförbundet.

– Man visste från byggledningens sida att arbetet var farligt. Byggarbetsmiljösamordnaren för utförandet har uppenbarligen inte brytt sig, säger Tina Nordling, ombudsman i Svenska Elektrikerförbundet.

Nya Karolinska sjukhuset, NKS, har ofta beskrivits som en mönsterarbetsplats när det gäller säkerhet. Här ska inget kunna hända. Regelverket är tufft. Har du vantarna eller handskarna i fickan, kan du åka på en skriftlig varning. Har du skyddsglasögonen i pannan kan det också bli en varning. Med två varningar kan du åka ut från arbetsplatsen. Även tidningen Elektrikern har beskrivit positiva delar i bygget. Andra menar man ser mellan fingarna på det som är allvarligt och farligt och det som syns är man noggrann med.

– Man silar mygg och sväljer elefanter, säger Tomas Kullberg, ombudsman på Byggnads.

Tina Nordling, som är ombudsman på Elektrikerförbundets Region mitt har engagerat sig i hur arbetsmiljön ser ut. – Det började med att jag fick samtal från några medlemmar som arbetar på Skanska installation. De ville veta vad som gäller för blyexponering. De hade reagerat på att det var bly i skivorna. Det fanns ingen information om att det de innehöll bly. Elektrikerna hade borrat i blyskivor för ett bygge av ett röntgenrum i det nya sjukhuset. Totalt hade de hunnit jobba 20-30 timmar med blyskivorna. Under bygget av ett röntgenrum, skulle det sättas upp skivor som består av bly och gips. Regelverket för att jobba med bly är tydligt. Det finns en speciell del i Arbetsmiljöverkets författningssamling om bly. Den heter AFS 1992:17.

Bly är farligt att få in i kroppen. Bly kan orsaka svåra skador på nervsystemet, njurarna, hjärt-kärlsystemet samt skada fortplantningsförmågan. Det finns också ett tydligt regelverk, AFS 2005:6 om, om obligatoriska medicinska kontroller. Trots det oerhört tufta säkerhetsregelverket vid NKS, så pågick tydligen arbetet med bly helt utan att ta hänsyn till regelverket.

Sex medlemmar i elektrikerförbundet fick order om att arbeta med blyskivorna, utan att först bli läkarundersökta och utan att få arbetsinstruktioner hur man skulle arbete.

– Arbetsledningen hade inte tillgång till säkerhetsbladet, och visste inte heller om att det förekom arbete med blyskivorna. Men byggledningen visste att arbetet var farligt. Byggarbetsmiljösamordnaren hade uppenbarligen inte brytt sig. Ingen av snickarna hade heller fått utbildning, säger Tina Nordling.

En blyskiva får man inte såga med höghastighetssåg. Elektrikerna sågade hål för dosorna med hålsåg. Värmen gör att det frigörs gaser. Man måste också ha speciell skyddsutrustning vid arbete med bly. Efter det att elektrikerna uppmärksammat frågan plockade Skanska installations skyddsombud bort killarna från arbetet.

– Det var olyckligt. Direkt när vi fick vetskap stoppades jobbet. På en skyddsrond upptäcktes att vi var fel ute. Vi försöker, men ingen är perfekt, säger Martin Strömberg, som är bas U på Skanska health care.

Han säger vidare att man från företagets sida försöker ha mycket regler och rutiner.

– Vissa saker driver man väldigt mycket och fokuserar på dem. Andra saker kanske man inte ser, säger Strömberg.

Skanskas underentreprenör som har snickare som jobbar med blyskivorna fortsätter enligt uppgift sitt arbete.

– Vi har inget att ta på. Vi har inga medlemmar där. Det är ett engelskt företag och de anställda vågar inte komma och prata med oss, säger Tomas Kullberg, ombudsman på Byggnads.

Han berättar att de engelsmän som arbetar med bygget är anställda på tremånaderskontrakt.

– Det är tråkigt att Skanska som arbetsgivare inte ställer krav på företagen som är underentreprenörer. Ja, det är helt bedrövligt. Det finns jättefina dokument om glasögon och annat. Sen skiter man i att anställda får förhöjda värden i blodet. Man vet vad bly innehåller och vad som händer. Nånstans måste arbetsgivarna ta sitt ansvar. Det är lite för nonchalant, säger Kullberg.

Tomas Kullberg menar att det i dag finns brister i regelverket. Som regionalt skyddsombud får han inte företräda ickemedlemmar.

– Om vi fick en indikation från de utländska killarna hade vi nåt att gå på. Men säger de nåt så blir de hemskickade.

Nu ligger frågan hos Svenska Elektrikerförbundet centralt. De överväger att polisanmäla företaget.

– Vi anser att Skanska som huvudentreprenör har brutit mot lagen. Självklart har Skanska installation också gjort fel, men det berodde på undermålig information från Skanska, säger Tina Nordling.

Elektrikern har sökt ansvariga inom Skanska utan framgång.

Per Eklund 

 

Föreskrift om läkarundersökning vid arbete med bly

AFS 2005:6
12 §: Regler om läkarundersökning och biologisk exponeringskontroll gäller när det ställs krav på medicinsk kontroll i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om bly, och när kadmium eller material, som innehåller kadmium som metall eller i kemisk förening, hanteras så att kadmiumexponering kan förekomma.

13 §: Läkarundersökning som föreskrivs i 14§ skall genomföras innan arbetstagaren påbörjar arbete med bly eller kadmium. Har motsvarande läkarundersökning utförts inom tre år före arbetets början behöver den dock inte upprepas.
14 §: Läkarundersökningen skall minst omfatta yrkesanamnes, uppgift om relevanta exponeringar samt tobaks- och sjukdomsanamnes. Läkarundersökningen skall även omfatta fysikaliskt rutinstatus med bestämning av blodtryck,
– vid blyarbete, bestämning av blyhalten i blod samt kvalitativ bestämning av protein i urin, samt – vid kadmiumarbete, bestämning av kadmiumhalten i blod och urin samt kemisk diagnostik av tecken på eventuell njurpåverkan. Läkarundersökningarna skall i övrigt innehålla vad som behövs för att ligga till grund för en tjänstbarhetsbedömning.