Antalet elyrkesmän som blir sjukskrivna på grund av elolyckor har ökat med 36 procent för perioden 2006-2012 jämfört med perioden 2000-2005. Samtidigt har antalet döda minskat.

    – Folk dör inte. De blir sjuka, konstaterar Mats Jonsson, expert på elsäkerhet.

 

Elsäkerhetsverket konstaterar att ingen person avled under 2013 på grund av en elolycka. Antalet döda har under senare år pendlat mellan en och fem personer. Räknat på en lång tidsperiod har antalet dödsolyckor minskat rejält. För 70 år sedan, på 1940-talet, finns dödstal på 56 personer per år.
Samtidigt konstateras att antalet sjukskrivna på grund av elolyckor har ökat under senare år.

Under åren 2000-2005 var det i genomsnitt 39 elyrkesmän som var sjukskrivna på grund av en elolycka. Under åren 2006-2012 var det 53 elyrkesmän som var sjukskrivna. Det betyder en ökning på 36 procent sjukskrivna.

– Det är då fråga om personer som skadats genom en strömgenomgång eller ljusbåge, och som varit frånvarande minst en dag, förklarar Mats Jonsson, konsult i elsäkerhet, som tagit fram olycksstatistiken.

2006 bytte Elsäkerhetsverket regelverk för arbete där det finns elektrisk fara.
Mats Jonsson drar jämförelsen mellan elolyckor trafikolyckor. Färre döda men en ökning av antalet allvarligt skadade. Så har utvecklingen varit både i trafiken och för elolyckor.

Den dödsolycka som skedde i Halland under sommaren räknas inte in i statistiken, då det i dag inte är klart vad orsaken till olyckan var.  Först när det är en konstaterad strömgenomgång eller ljusbåge som orsakat olycka, räknas det in i statistiken över döda i elolyckor.

Elsäkerhetsverket konstaterar att undersökningar som gjorts inom elbranschen visar att kunskapen om elinstallationer och elektrisk materiel bland annat ute i handeln behöver öka för att risken för elolyckor och elbränder ska minska.
– Det nollresultat gällande dödsfall som 2013 års statistik visar innebär inte att vi slår oss till ro inom elsektorn, säger Lars Jansson. Vi ser framför allt att vi behöver göra ännu fler informationsinsatser tillsammans så att kunskapen om el och vilka regler som gäller ökar i samhälle.

Per Eklund