Vid nästa års förbundsmöte i Elektrikerna blir det troligen förändringar i förbundets stadgar.

Rättshjälp, ungdomsmandat, ungdomskrets, konfliktersättning, inträdesrätt och beslut vid förhandlingar, är några frågor som nu diskuteras i den speciella arbetsgrupp för stadgefrågor som arbetar inför förbundsmötet.

STADGARNA ÄR det som styr hur en organisation ser ut och vilka som bestämmer vad. I Elektrikerförbundet är det förbundsmöten som beslutar om ändrade stadgar. För det krävs två tredjedels majoritet. Stadgar kan också ändras om två möten efter varandra med Centrala representantskapet beslutar med majoritet.
Förbundsmötet (tidigare kongress) hålls vart fjärde år.
Inför nästa års förbundsmöte 25-27 maj 2014, så arbetar nu en arbetsgrupp med uppgift att se över stadgarna. Bland annat utifrån motioner som kommit till förbundsstyrelsen och Centrala representantskapet.

I ETT FÖRSLAG som nu är ute på remiss i Elektrikerförbundet, så föreslår arbetsgruppen några stadgeändringar. De föreslår också att det inte görs en ändring vad gäller inträdesrätten, som diskuterats. Förslaget är nu ute på remiss i Elektrikerförbundet fram till den 15 december i år.

HÄR ÄR de mest centrala förslagen och ickeförslagen till förändringar i stadgarna:

• Inträdesrätten. En medlem inom verksamhetskrets 15 i Mellannorrland har i en motion föreslagit att det ska bli lättare att bli medlem i Sef. En utbildad och arbetssökande elektriker borde kunna få bli medlem utan att man fått ett jobb, menar medlemmen och får ett stöd från verksamhetskretsen.
Arbetsgruppen föreslår dock ingen ändring av stadgarna. De menar att de nuvarande stadgarna täcker det behov som finns.

• Ersättning vid konflikt. I dag är det förbundsstyrelsen som beslutar om ersättningsbelopp vid konflikt. I förslaget föreslås att det beslutet i fortsättningen ska tas av det Centrala representantskapet.

• Rättshjälp. Den paragraf som tidigare hetat Extern rättshjälp föreslås heta Rättshjälp. I övrigt ingen förändring av innehållet i paragrafen.

• Förbundsstyrelsesuppleanter. I dag har varje förbundsstyrelseledamot en personlig suppleant. I förslaget ändras det till två personliga suppleanter.

• Kretsombudsman. Begreppet kretsombudsman föreslås försvinna ur stadgarna.

• Förbundsstyrelsen. I förslaget föreslås ett tillägg, där ledamoten i FS har ett ansvar för information i den egna kretsen om FS arbete.

• Ungdomsmandat i Centrala representantskapet/Förbundsmöte. I förslaget föreslås en höjning av åldern för ungdomsmandaten till max 30 år samt att personer med ungdomsmandat även får rösträtt på CR och Förbundsmöte.

• Ungdomsansvarig. Förslag om att Förbundsmötet väljer en centralt ungdomsansvarig, som får vara max 30 år.

• Arbetsgruppen har diskuterat att införa en ”ungdomskrets”, vid sidan om de elva verksamhetskretsarna. Men gruppen har inte lagt något förslag i frågan ännu.

Per Eklund