Det ska bli dyrare att bryta mot arbetsmiljölagen. 
Arbetsmiljöverket skickar nu ut ett förslag till sanktionsavgifter på remiss. I förslaget skall minimiavgiften för ett större företag ska ligga på en miljon kronor.
Fyra risknivåer och differentierade sanktionsavgifter beroende på företagets storlek. Det är delar av det förslag som Arbetsmiljöverket sänder ut på remiss. Bakgrunden är ett riksdagsbeslut om införande av ett nytt system att komma åt överträdelser mot arbetsmiljölagen; sanktionsavgifter.
I förslaget har Arbetsmiljöverket tagit ställning till dels när det är lämpligt att ersätta dagens straff med en sanktionsavgift, och dels hur stor avgiften ska vara.
– Det här ett första steg på vägen mot ett färdigt förslag från vår sida. Men arbetet fortsätter under hösten, bland annat med fortsatta dialogmöten med arbetsmarknadens parter, säger generaldirektör Mikael Sjöberg.
Regeringens intention med det nya sanktionssystemet är att det ska bli mer effektivt, men också enklare och mindre resurskrävande än dagens. Syftet med sanktionsavgifterna är att förebygga arbetsmiljöbrott. Om någon skadas i arbetet är det fortfarande straff som gäller.
– Det nya systemet innebär inga större förändringar för de arbetsgivare som bedriver ett bra arbetsmiljöarbete. För de som bryter mot reglerna, kan det däremot bli mer kännbart i framtiden, säger Mikael Sjöberg.
Arbetsmiljöverket föreslår som huvudinriktning fyra risknivåer i det nya systemet. Risknivå fyra är ”gravast” och innehåller t.ex. risker med fara för livet. Sanktionsavgiftens storlek varierar beroende på vilken risknivå överträdelsen hamnar i; en överträdelse i risknivå fyra kostar exempelvis mer än en överträdelse i risknivå ett. Dessutom är sanktionsavgiften differentierad beroende på företags storlek. Minimiavgift för överträdelser i risknivå fyra är exempelvis 100 000 kr för de minsta företagen och en miljon kronor för de största. Företagets storlek beräknas utifrån antalet sysselsatta.
För ett 40-tal av de bestämmelser som har setts över, föreslår Arbetsmiljöverket att sanktionsavgifter införs. Att det inte är fler beror exempelvis på att omarbetningar eller omprövningar är på gång eller ska ske framöver, eller att överlappande bestämmelser slagits ihop (t.ex. när det gäller medicinska kontroller).
När den nya lagändringen träder i kraft, tas alla straff bort från Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Några få undantag finns, exempelvis föreskriften om minderårigas arbetsmiljö. Arbetsmiljöverket kan även fortsättningsvis rikta förelägganden och förbud med vite mot den som överträder bestämmelserna som inte har sanktionsavgift.
Remissvaren ska vara inskickade till Arbetsmiljöverket senast den 9 december. Lagändringen träder i kraft den 1 juli 2014.