Elsäkerhetsverkets uppdrag är att bygga upp, upprätthålla och utveckla en god säkerhetsnivå för elektriska anläggningar och materiel. Vi ska se till att regelverk är kostnadseffektiva och enkla för medborgare och företag.

Det nuvarande systemet med behörig installatör och yrkesmän som arbetar under dennes överinseende har åtskilliga brister, vilket vi beskrivit i rapporten ”Säkra elinstallationer” som lämnats till regeringen. ”Regelverket är till för att skydda person och egendom” säger Arne Dufåker från Elektrikerförbundet i artikeln, vilket Elsäkerhetsverket till fullo instämmer i.

Artikeln ”Vem ska vara behörig i framtiden?” i senaste numret av Elektrikern innehåller en rad felaktigheter och missuppfattningar som vi vill reda ut.

1. Elsäkerhetsverket har inte kommit med ett nytt förslag till förordning.
Följande gäller: Det finns en elinstallatörsförordning som beslutats av regeringen och som endast kan ändras av regeringen. Elinstallatörsförordningen är ramverket för de föreskrifter som Elsäkerhetsverket kan utfärda. Förordningen innehåller krav på att elinstallationsarbete endast får utföras av elinstallatör, eller av yrkesman under överinseende av en elinstallatör. Yrkesmannen ska vara anställd i samma företag som elinstallatören är verksam i. Samma förordning ger också Elsäkerhetsverket rätt att i det särskilda fallet eller genom föreskrifter medge undantag från tillämpningen av förordningen.

2. Elsäkerhetsverket tar inte bort paragrafen om anställningsförhållanden i förordningen.
Följande gäller: Normalläget är även fortsättningsvis att det ska finnas ett anställningsförhållande. Elsäkerhetsverkets föreskrifter om behörighet för elinstallatörer innehåller redan idag ett antal undantag från anställningskravet. I det förslag till förändrade föreskrifter som Elsäkerhetsverket tagit fram efter breda diskussioner med företrädare för olika verksamheter och intressen, har undantagen formulerats om och förtydligats. Undantag föreslås fortsättningsvis endast vara möjliga för tidsbegränsade arbeten. Vår uppfattning är att tydligare regler och en likabehandling av olika typer av företag leder till en fortsatt hög nivå på elsäkerhet. Det ska alltid finnas en behörig installatör som har överinseende över dem som utför elinstallationsarbetet, och installatören ska alltid se till att den som utför arbetet har de kunskaper och färdigheter som krävs för arbetet samt att arbetet har kontrollerats. Att kalla detta fritt fram för outbildad arbetskraft är felaktigt.

3. Elsäkerhetsverket har inte föreslagit att alla elektriker ska avlägga och bekosta ett prov, som måste klaras inom fem år, annars får man yrkesförbud.
Elsäkerhetsverket har lämnat ett förslag till regeringen som innebär att staten ska ställa kompetenskrav på den som i praktiken utför arbetet, vilket är vanligt i många europeiska länder. Detta borde enligt vår mening välkomnas av de yrkesgrupper som idag har kompetens för att självständigt utföra elinstallationsarbete.
Förslaget behöver dock utredas närmare och utformas i samverkan med olika intressenter, vilket kan göras som en offentlig utredning eller inom regeringskansliet. En självklar del i en reform är övergångsregler och undantag, som gör det möjligt för dagens elektriker att fortsätta arbeta med det de har kompetens för. Artikelns påståenden om kostnader, utbildningslängd och yrkesförbud är helt tagna ur luften och finns inte med i Elsäkerhetsverkets rapport.
Vi vill också betona att elinstallatörsreglerna gäller för verksamma inom många olika sektorer, inte bara inom installationsbranschen. Vi ser det som en brist att lagen inte ställer några krav på kompetens på dem som räknas som yrkesmän, det är enbart elinstallatören som avgör vilka kompetenskrav som ska uppfyllas. I de nordiska grannländerna finns det t.ex. krav i lagstiftningen även på elektriker. Det vore betydligt enklare för samhället att stoppa inkompetent och olagligt installationsarbete med en reformerad lagstiftning, som gör att alla erfarna och kunniga yrkesmän på ett enkelt sätt kan skaffa kompetensbevis.

Elisabet Falemo

Generaldirektör, Elsäkerhetsverket

 

Läs mer:
”Elsäkerhetsverket borde heta Elosäkerhetsverket”