Var sjätte inspekterat företag har fått betala sanktionsavgift på grund av att de sanerat asbest utan tillstånd. Dessutom har arbetet avbrutits vid vart tionde företag, när Arbetsmiljöverket kommit på besök.

 

Varje år dör minst 100 personer i Sverige som en följd av kontakt med asbest. Under 2012 fick 19 företag en sanktionsavgift på 50 000 kronor efter en inspektion från Arbetsmiljöverket. Totalt så undersökte verket 117 företag efter olika typer av anmälningar.

– Det vi hittills sett är allvarligt. Asbest som totalförbjöds 1982 har seglat upp som ett stort problem nu när vi river och bygger om gamla hus, säger Håkan Olsson, avdelningschef på Arbetsmiljöverket.
Arbetsmiljöverkets tillsyn visar att det fanns säkerhetsbrister vid 60 procent av asbestarbetena. Det slarvas mycket med andningsskydd och med att sanera arbetskläder. Möjligheterna att tvätta sig efter saneringsarbetet är ofta dåliga. Det är även vanligt med bristfälliga avskärmningar samt ventilations- och utsugssystem som ska stoppa asbestfibrer från att spridas till andra lokaler.

Arbetsmiljöverket går nu vidare och skärper kontrollen av de drygt 400 företag som i dag har tillstånd att asbestsanera.
Även bland de som har tillstånd hittar ofta Arbetsmiljöverken problem i arbetet.
– Det brister ofta i dokumentationen, dåliga avskärmningar, bristande inbyggnad och möjligheter till personlig hygien och ta hand om arbetskläder, säger Roger Simu, nationell samordnare av kontrollen av asbest.
Trots förbudet att vid nyproduktion använda asbest beräknar man att det finns cirka 400 000 ton av materialet kvar i äldre byggnader. Det asbesthaltiga damm som kan skapas när ett gammalt hus rivs består av ål- och trådformiga fibrer som tränger ner i lungorna. Det kan leda till lungcancer, asbestos eller mesoteliom, en elakartad tumör som kan satta sig i lungsäcken och i bukhinnan. Tumören skördar årligen cirka 100 liv. Det tar ofta 20 år innan sjukdomsymptomen syns.

– Därför är det oerhört viktigt att göra arbetare och arbetsgivare medvetna om farorna. Ett huvudsyfte med inspektionerna är att få företagen att införa metoder som skyddar arbetstagarna från det farliga asbestdammet, säger Håkan Olsson.
Så gott som alla de som bygger om, reparerar och river kommer idag i kontakt med asbest. Samtidigt pensioneras nu den äldre generationens byggnadsarbetare.
– Vi behöver väcka liv i kunskapen om asbestfibern. Det är viktigt att riskmedvetenheten förs vidare till nästa generation. Unga som arbetar inom byggsektorn och som kommer i kontakt med asbest ska inte behöva avlida i lungcancer i 50-årsåldern, säger Håkan Olsson.
– Nu handlar det mycket om att de som utbildar unga hantverkare inom byggsektorn måste ha med moment om asbest. Det varierar oerhört mycket på olika utbildningar, säger Roger Simu.

Per Eklund
elektrikern@daladem.se

 

 LÄS MER:
Asbest kan orsaka flera allvarliga sjukdomar
Företagen som brutit mot asbestföreskrifterna
Asbestskandal polisanmäld