– Bra arbetsmiljö är inget man får. Man måste ställa krav. Speciellt gäller det föränderliga arbetsplatser som vi elektriker har.

 

Det säger Kjell Lindberg, huvudskyddsombud på K4 elektriska i Stockholm.
Vid Gilla Jobbet-mässan i Älvsjö så presenterades en nyligen gjord undersökning om verkligheten för sveriges alla skyddsombud. Där presenterades också det speciella avtal som Svenska Elektrikerförbundet har på installationssidan.

Kjell Lindberg berättade om förutsättningarna som härskat på många byggen.
– Det förändras hela tiden. Om man fick ut en inspektör från Arbetsmiljöverket, så tog det två månader och då hade frågan löst sig själv.
I avtalsrörelsen 2003-2004 drev Elektrikerna fram en skrivning i installationsavtalet, där skyddsombudet snabbt kan gå till arbetsgivaren som i sin tur är skyldig att snabb sätta sig i en överläggning för att lösa ett akut arbetsmiljöproblem. En så kallad 12.2:a i installationsavtalet, istället för en 6:6:a utifrån arbetsmiljölagen.

Ett avtal som är ganska unikt inom svensk fackföreningsrörelse. Vägrar arbetsgivaren, så är det fråga om ett kollektivavtalsbrott. Kjell Lindberg berättar att den genomförs ett tusental överläggningar per år enligt den här regeln i avtalet. Avtalet har lett till att man sluppit dödsfall under flera år.
– Ibland kan enda chansen att få arbetsgivaren att agera när det riskerar att kosta pengar, säger Kjell Lindberg.

Det intressanta vid seminariet på Gilla Jobbet-mässan var att det var ledande arbetsmiljöansvariga i andra fack som inte kände till avtalet.
– Det här är första gången jag ser det, sa Mats Hansson från Kommunal.
Flera företrädare från andra LO-fack såg dock installationsavtalets skrivningar om arbetsmiljö som ett sätt att lösa en hel del problem på arbetsmiljöområdet.

Per Eklund 

Ur Installationsavtalet kap 12

 • § 2 ArbetsmiljöArbetsgivaren ansvarar enligt lag och detta avtal för en säker och tillfredsställande arbetsmiljö. Det innebär bl a att arbetsgivaren skall organisera och planera arbetet så
  att arbetstagaren inte utsätts för fysisk eller psykisk belastning som kan medföra ohälsa eller olycksfall.Anser en facklig förtroendeman eller lokal facklig organisation att arbetsgivaren inte fullgjort sina skyldigheter enligt punkt 1 skall anmälan härom omedelbart göras till arbetsgivaren.Arbetsgivaren skall snarast möjligt överlägga med den fackliga organisationen om vilka å
  tgärder som ska vidtas. Kan enighet inte uppnås vid denna överläggning skall parterna, senast inom fem dagar från det överläggningen avslutades, gemensamt vända sig till arbetsmiljöverkets tillsynsmyndighet på orten för slutligt avgörande av frågan.Underlåtenhet att fullgöra skyldigheterna enligt punkt 3 samt där angivet slutligt avgörande utgör kollektivavtalsbrott. Om en arbetsgivare har drabbats av straff eller annan påföljd enligt arbetsmiljölagen på grund av så
  dan underlåtenhet skall allmänt skadestånd dock inte utgå.
 • § 2aArbetsgivaren är enligt detta avtal skyldig att tillhandahålla ställningar och skyddsutrustning enligt lag och föreskrifter för att tillförsäkra en säker arbetsmiljö.Vägran att utföra arbete, där rimliga saäkerhetsanordningar icke vidtagits, är ej att betrakta som avtalsstridig arbetsvägran.

  LÄS MER:
  Skyddsombud räddar liv
  Enkät: Vilken är den viktigaste arbetsmiljöfrågan för dig?