LO:s ekonomer har en annan syn på konjunkturutvecklingen än finansminister Anders Borg. En sämre BNP-utveckling än regeringens prognos leder till en större arbetslöshet, enligt LO-ekonomerna.

LO-ekonomernas nya konjunkturbedömning visar på en svag sysselsättningsutveckling de närmaste två åren. Arbetslösheten kommer att stiga ytterligare och ligga runt 8,5 procent under både 2013 och 2014.
Prognosen avviker kraftigt från regeringens. Finansminister Anders Borgs bedömning i budgetpropositionen var att arbetslösheten 2013 och 2014 blir 7,5 respektive 6,7 procent.

Den viktigaste orsaken till ökad arbetslöshet är en betydligt svagare BNP-utveckling under de kommande två åren. Den svaga internationella utvecklingen börjar nu på allvar börjar komma ikapp den svenska konjunkturen. BNP växer med 1,4 procent 2013 och 2,4 procent 2014. Regeringens bedömning är väsentligt högre.
Från LO-håll har man också synpunkter på riksbanken och inflationsutvecklingen.

Enligt LO kommer inflationen att ligga klart under riksbankens mål både 2013 och 2014. Räntebanan kommer därför att behöva sänkas rejält.
– Inflationstrycket från arbetsmarknaden ser ut att överskattas. Bedömningen av hur mycket arbetslösheten kan sjunka är för pessimistisk. En mer expansiv penningpolitik är inte tillräcklig för en väl avvägd ekonomisk politik. Även regeringen bör agera, antingen genom att tidigarelägga satsningar och investeringar eller med hjälp av tillfälliga konjunkturpolitiska insatser,, menar LO-ekonomerna.

Per Eklund

 

Prognosjämförelse
2012 – 2013 – 2014

  • BNP LO-ekonomerna 1,0 – 1,4 – 2,4
  • kalenderkorrigerad Regeringen 2,0 – 2,7 – 3,9
  • Arbetslöshet LO-ekonomerna 7,6 – 8,5 – 8,6
  • ILO, 15-74 Regeringen 7,6 – 7,5 – 6,7