Arbetsdomstolen avslår Svenska Eletrikerförbundets talan mot EIO och fyra bolag som låtit bli att betala in kontrollavgifter för installatörer som inte är medlemmar i förbundet.
Domstolen finner i domen att avdragen för avgiften strider mot Europakonventionens skydd för egendom i artikel 1 i det första tilläggsprotokollet.
Dessutom ska förbundet enligt domen betala motparternas kostnader i samband med rättegången på mer än 4,8 miljoner kronor.

Tvisten gäller brott mot inkasseringsavtalet ingående kollektivavtalet på installationssidan, som Elektrikerförbundet stämt fyra bolag på.
Enligt avtalet är företagen skyldiga att betala in 0,5 procent av lönesumman för så kallade kontrollavgifter.

De bolag det gäller är Midroc Electro, Bravida, APC Elinstallatören och Browik Installation. De har biståtts av arbetsgivarorganisationen EIO.
Bolagen har helt låtit bli att betala in avgiften alternativt betalt in den för sent för personal som inte är medlemmar i förbundet.
Elektrikerförbundet anser att det är ett brott mot gällande kollektivavtal vilket arbetsgivarsidan bestrider.
Förbundet, har för sin sak, argumenterat bland annat med att eftersom alla arbetstagare, inklusive oorganiserade drar nytta av systemet, ska kontrollavgiften omfatta samtliga arbetstagare. Avgiften används bland annat till kontroll av ackordssedlar, uträkning av ackordsöverskott, utbildning i ackordslönesystemet och hantering av de frågor och tvister som uppkommer i samband med arbete på ackord.

Elektrikerförbundet har vid förhandlingarna i Arbetsdomstolen begärt att bolagen betalar 100 000 kronor vardera i skadestånd plus ränta.
EIO och bolagen hävdar att kontrollavgifter på oorganiserad personals löner strider mot det äganderättsskydd och det skydd för den negativa föreningsrätten som stadgas i den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna i enlighet med Europakonventionen.

Inkasseringsavtalet träffades mellan parterna på installationsområdet sommaren 1977 och började tillämpas 1 januari 1978.
Enligt arbesgivarsidan betalar en montör omkring 1 600 kronor per år i kontrollavgifter och dras från lönen på samma sätt som medlemsavgiften till facket. Om avgiften inte dras höjs istället den utbetalda lönen.
Av Arbetsdomstolens domslut framgår att Svenska Elektrikerförbundet ska betala rättegångskostnader på totalt 4 810 809 kronor, varav 3,8 miljoner för ombudsarvode.

Eric Salomonsson
elektrikern@daladem.se
Klicka HÄR och hämta hela domen på Arbetsdomstolens hemsida (öppnas i nytt fönster/ny flik).

LÄS MER:
”Vi får hitta andra forum än AD”