Dagens arbetsskadeförsäkring har en rad allvarliga brister. Det konstaterar Arbetsskadekommissionen i en rapport. I rapporten finns nu en rad förslag till reformering av försäkringen, förslag till nya begrepp och en förändring av hela arbetsskadesystemet.
– Dagens arbetsskadeförsäkring måste bli mer rättssäker och jämställd, säger kommissions ordförande Björn von Sydow.

 

Kritiken av det nuvarande systemet för arbetsskador, olycksfall och försäkring har varit massiv periodvis. Den nu aktuella utredningen tar fasta på en del av kritiken. Den har beställts av Försäkringsförbundet.

I rapporten som presenterades nyligen, konstaterar utredarna på en rad punkter att det finns problem i nuläget.
Man menar att det finns brister i frågor om:
• Skaderegleringen, genom att försäkringen inte är rättssäker, att det är brister i rehabilitering och oklarheter i det medicinska forskningsläget.
• Ersättningen, genom att alla arbetstagare inte har samma skydd, det är ett allt för komplicerat system, det finn
• Hur tvister löses.
• Arbetsskadestatistiken. Flera instanser sköter statistik och en del områden missas.
• I de skadeförebyggande funktionerna, bland att det är svaga drivkrafter får återgång i arbetet.

Kommissionen har nu också lagt ett förslag på förändringar. En del kan enligt kommissionen klaras inom det nuvarande systemet, i andra frågor menar de att det behövs mer långsiktiga förändringar och beslut.
I förslagen ligger en helt ny arbetsskadelag, men också att man medvetet ska bevaka en del arbetsskador som det i dag är otydliga regler.
Det gäller till exempel att olycksfallsbegreppen när det gäller lyftskador bör ses över, liksom reglerna för mobbning och trakasserier på arbetsplatser.

Ordförande i kommissionen har varit den tidigare talmannen i riksdagen Björn von Sydow, och där har också suttit representanter från försäkringssystemet samt forskare från Umeå och Stockholms universitet.
– Dagens arbetsskadeförsäkring måste bli mer rättssäker och jämställd. Alla bör ha rätt till professionella bedömningar vid arbetsskadeutredningar. Det ska gälla oavsett yrke, kön eller härkomst, säger Björn von Sydow.
Samtidigt arbetar en parlamentarisk socialförsäkringsutredning, som behandlar hela sjuk- och arbetslöshetssystemet.

Per Eklund

Förslag på förändringar av arbetsskadeförsäkringen

• En ny arbetsskadelag med obligatorisk arbetsskadeförsäkring och plikt för arbetsgivare att vara anslutna till försäkringen.
• Starkare drivkrafter inom försäkringen.
• Lyftskador bör uppmärksammas.
• Trafikskador överförs till trafikförsäkringen.

• Foster ska få ett större skydd.
• Mobbning på arbetsplatser måste uppmärksammas.
• Klargörande av nuvarande bevisregler.
• En förändrad lista över skadereglerade arbetssjukdomar.
• Arbetsskadekommitté tillsätts.

• Högre krav på utredningar.
• Anmälningsplikt för läkare och tandläkare.
• Skadereglering ska hanteras av endast en part.
• Höjt inkomsttak och förändrad ersättning.
• Förändrad finansiering.